Prov, bedömning och betyg

I lärarens roll ingår att främja, följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och syftar till att kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.

Här hittar du mer information om nationella prov, bedömning och betygssättning.

Nationella prov Bedömning Bedömningsstöd Betyg IUP med omdömen

Allmänna råd om bedömning och betygssättning

Den bedömningskultur som finns i klassrummet har stor betydelse för den enskilde elevens förhållningssätt och möjligheter till lärande. 

Hur lärare bör arbeta med bedömning och betygssättning kan du läsa om i Skolverkets allmänna råd.

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Allmänna råd om bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

Stöd i form av nationella prov, bedömningsstöd och kommentarmaterial

Ett kollegialt arbete inom och utanför den egna skolan är nödvändigt och värdefullt för att skapa en gemensam förståelse av kurs- och ämnesplanerna med sina kunskapskrav. För att underlätta det här arbetet tar vi fram olika former av stöd som till exempel nationella prov, bedömningsstöd och kommentarmaterial till kunskapskraven. Syftet är att uppnå en likvärdig och rättvis betygssättning.

Vi har även tagit fram några generella stödmaterial om bedömning och betygssättning.

Kunskapsbedömning i skolan Betygsskalan och betygen B och D Sambedömning i skolan

Senast granskad: 2017-02-08
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten