IUP med omdömen

I de årskurser där betyg inte sätts, ska läraren vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling och sammanfatta vilka insatser som behövs för att elevens ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål.

Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Omdömena om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för detta arbete.

Omdömena kan utformas lokalt på varje skola. Som stöd för lärarens arbete med den skriftliga individuella utvecklingsplanen finns ett material som innehåller såväl omdömesblanketter som en blankett för framåtsyftande planering. Det finns också allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. 

Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Bild på omdömesblanketten

Omdömesblanketter

Blanketter är framtagna för de årskurser där betyg inte sätts. I de skolformer där betyg endast sätts då eleven eller elevens vårdnadshavare begär det finns det blanketter även för de högre årskurserna.

Omdömesblanketten består av fyra delar: ämnen, omdömen, kommentarer och skolans insatser. Omdömen är lärarens sammanställda information, en nulägesbeskrivning, om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eleven fått undervisning i. De är inte tänkta att skickas hem inför utvecklingssamtalet utan informationen ges vid utvecklingssamtalet där den också kompletteras med en mer nyanserad muntlig information.

Exempel

Om läraren anser att en elev i årskurs 2 har visat på kunskapskvaliteter som är mer än förväntat i årskurs 2 ställt i relation till kunskapskrav i årskurs 3 markerar läraren ett kryss i kolumn för "mer än godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs".

Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om läraren bedömer att en elevs kunskapsutveckling mot godtagbara kunskaper är otillräcklig markeras detta med ett kryss i kolumnen ”otillräckliga kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs”. Det är viktigt att eleven och vårdnadshavaren tidigt får denna information om vad som behöver förbättras och vilka åtgärder skolan kommer att vidta.

Skolans ansvar att ge extra anpassningar i den ordinarie undervisningen och särskilt stöd, till de elever som befaras att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, regleras i skolförfattningarna. Du kan läsa mer om det i Skolverkets allmänna råd.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Stödinsatser i utbildningen

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Grundskolans årskurs 1-3 (1,3 MB) Grundskolans årskurs 4-5 (1,3 MB) Grundsärskolans årskurs 1-5 (1,3 MB) Grundsärskolans årskurs 6-9 (1,3 MB) Sameskolans årskurs 1-3 (1,3 MB) Sameskolans årskurs 4-5 (1,3 MB) Specialskolans årskurs 1-4 (1,3 MB) Specialskolans årskurs 5-6 (1,3 MB) Specialskolans årskurs 7-10 (1,3 MB) Träningsskolans ämnesområden (1,3 MB)

Blankett för omdöme av elevens utveckling i övrigt

Blankett för omdöme av elevens utveckling i övrigt (911 kB)

Blankett för den framåtsyftande planeringen

Blankett för den framåtsyftande planeringen (1,0 MB)

Alla blanketter finns även i wordformat för den som föredrar det.

Blanketter i wordformat

Senast granskad: 2016-02-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner