Nationella prov – obligatoriska prov i skolan

Nationella prov är obligatoriska prov som finns för att ge elever samma förutsättningar att visa vad de kan. De är tänkta att vara ett stöd för läraren så att hon eller han kan ge sina elever rättvisa bedömningar och i vissa årskurser betyg.     

Elever i grundskolan gör nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Även i gymnasieskolan har eleverna nationella prov i en del kurser. De flesta prov görs på specifika dagar som Skolverket bestämt.

Årskurs 3

I årskurs 3 finns nationella prov i matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Alla elever gör proven under en viss period på vårterminen.

Provperiod för nationella prov i årskurs 3

Årskurs 6

I årskurs 6 finns det prov i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Alla skolor gör proven på bestämda dagar under vårterminen. Det finns även muntliga prov i engelska, matematik och svenska som skolan genomför när de vill under en viss period på höstterminen.

Provdatum för nationella prov i årskurs 6

Årskurs 9

I årskurs 9 finns det prov i engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk samt i något SO-ämne och något NO-ämne.

Alla skolor gör proven på bestämda dagar under vårterminen. Det finns även muntliga prov i engelska, matematik och svenska som skolan genomför när de vill under en viss period på höstterminen.

Provdatum för nationella prov i årskurs 9

Om en elev läser spanska, franska eller tyska kan det vara så att läraren använder några av Skolverkets prov i dessa ämnen också. De proven räknas inte som nationella prov, men är framtagna på ungefär samma sätt och det är många elever som gör dem.

Gymnasieskolan

I gymnasieskolan finns det prov i engelska, matematik samt i svenska och svenska som andraspråk. Vilka prov en elev ska göra beror på vilket program eleven går.

Provdatum för nationella prov i gymnasieskolan

Om en elev läser spanska, franska eller tyska kan det vara så att läraren använder några av Skolverkets prov i dessa ämnen också. De proven räknas inte som nationella prov, men är framtagna på ungefär samma sätt och det är många elever som gör dem. Vi erbjuder också frivilliga prov i biologi, fysik, kemi, matematik och historia som lärare kan välja att använda.

Gamla nationella prov

Många undrar i provtider om det finns exempel på prov från tidigare år att bekanta sig med. Delar av de nationella proven återanvänds och är därför sekretesskyddade, men vissa prov och/eller vissa provuppgifter är tillgängliga och kan nås via länkarna nedan.

Gamla prov och exempel på uppgifter i grundskolan

Gamla prov och exempel på uppgifter i gymnasieskolan

Sjuk på provdagen

Om en elev är sjuk eller av annan anledning missar provet så kan rektor bestämma att eleven får göra provet vid ett annat tillfälle. Om eleven inte gör provet så innebär det förstås en missad chans för eleven att få visa sina kunskaper. Det är viktigt att läraren ger en elev flera chanser att visa sina kunskaper på olika sätt. Resultatet på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget för betygssättningen.

Provens betydelse för betyget

Att läraren ska använda provresultatet som stöd för betygssättningen betyder inte att de nationella proven är helt avgörande för en elevs betyg. Läraren ska utnyttja all information hon eller han har om en elevs kunskaper. Provresultatet är en viktig del av den informationen men är inte det enda läraren ska titta på när betyg ska sättas.

Syftet med proven

Syftet med de nationella proven är att stödja betygssättningen, förutom i årskurs 3 där syftet är att stödja bedömningen av uppfyllda kriterier för bedömning. Alla elever i Sverige gör samma prov och får på så sätt samma möjlighet att visa sina kunskaper. Det står också i lagar och regler om skolan att läraren ska använda de nationella proven som stöd när han eller hon sätter en elevs betyg. I grundskolan får elever betyg från årskurs 6.

Mer om betyg

Funktionsnedsättningar

En skolas rektor kan besluta att en elev med en funktionsnedsättning får göra ett nationellt prov på ett anpassat sätt. Det kan till exempel handla om att eleven får längre tid på sig att göra provet.

Som förälder eller elev kan du prata med rektorn eller läraren om du känner oro inför ett nationellt prov. I den information som läraren får med provet anges exempel på anpassningar som kan göras för elever med olika funktionsnedsättningar. Om det finns särskilda skäl kan skolans rektor även besluta att en elev inte gör provet alls.

Läs- och skrivsvårigheter

För en elev med läs- och skrivsvårigheter kan det kännas jobbigt att göra nationella prov som prövar till exempel läsförståelse. Det finns olika sätt för läraren att anpassa provet för en elev. Det kan till exempel handla om att eleven får längre tid på sig att göra provet. Det är rektorn som beslutar om anpassning för en enskild elev, men rektorn kan delegera detta till läraren som känner eleven bäst.

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Innehåll på denna sida