Fritidshemmet – en underutnyttjad läsresurs?

Fritidshemmet kan spela en viktig roll för elevers läsutveckling och motivation till läsning, genom till exempel högläsning. Det menar Tammi Gustafsson Nadel, undervisningsråd på Skolverket.

Politiker, myndigheter, forskare och verksamma i skolan är alla överens om att skolan behöver stärka elevers läsning. Det görs ett antal satsningar på området, bland annat Läslyftet, förslag på ökad tillgång till böcker och bemannade skolbibliotek för att nämna några.

För att utveckla läsförmågan behöver barn och unga läsa mer än vad de gör idag. Här kan till exempel fritidshemmen spela en viktig roll genom miljöer och sammanhang som främjar läsningen.

  • – Personal i fritidshemmet kan vara viktiga läsande förebilder genom samtal om böcker och aktiviteter som lockar till läsning, säger Tammi Gustafsson Nadel, undervisningsråd på Skolverket.
  Hand med flera barnböcker i förgrunden, barn ligger på golvet i bakgrunden.

  Eriksdalsskolan i Stockholm.

  Samarbete mellan skolbibliotek och fritidshemmet

  • På Eriksdalsskolan i Stockholm satsar man stort i år med aktiviteter på fritids under läslovet vecka 44. Syftet är att stimulera elevernas läsning och skapa läslust.

  – Många elever tappar i läsförmågan under loven. Om eleverna får upp ögonen för att läsning kan vara en rolig aktivitet som de vill lägga sin tid på så gynnar det deras kunskapsutveckling i stort, säger Sara Sjöstrand, biträdande rektor på Eriksdalsskolan.

  Skolans läslovsprojekt är ett samarbete mellan skolbibliotekarien och lärarna i fritidshemmet. Varje dag under lovet erbjuds eleverna olika aktiviteter på temat läsning. För de yngsta i förskoleklass kan det vara att läsa recept och baka eller att skapa egna böcker. De äldre eleverna besöker folkbiblioteket, gör illustrationer till böcker de läst och agerar som läsande förebilder genom att läsa högt för de yngre eleverna.

  – För de elever som inte läser på sin fritid är det extra viktigt att hela skolan hjälps åt. Alla elever ska se sig själva som läsare, säger Sara Sjöstrand.

  Fakta

   • Läsåret 2022/23 gick nästan en halv miljon barn i fritidshem (493 127 elever).

   Publicerades den .