Samlat ansvar viktigt för att fler ska få jobb efter anpassad gymnasieskola

För andra året har Skolverket följt upp ungdomars sysselsättning efter avslutade studier i anpassad gymnasieskola. Statistiken visar att daglig verksamhet är den vanligaste sysselsättningen. Statistiken visar också att andelen ungdomar som hade ett jobb ökade ett år efter att de gått ut anpassad gymnasieskola.

– Det är glädjande att andelen ungdomar i sysselsättning ökade ett år efter att de avslutat sina studier. Vi kan dock konstatera att det trots en viss ökning i etableringsgraden är en elevgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden, och vi behöver ta ett samlat ansvar för att fler ska komma i arbete, säger Klara Borg, undervisningsråd på Skolverket.

Andelen som saknade sysselsättning minskade efter ett år

Skolverket har följt den kull elever som avslutade sina studier i anpassade gymnasieskolan våren 2020. Den vanligaste sysselsättningen hösten 2020, direkt efter avslutade studier, var daglig verksamhet, vilket 52 procent av ungdomarna hade. Det var 10 procent av ungdomarna som hade jobb och 11 procent som fortsatte studera. Uppföljningen av samma ungdomar ett år senare visar att sysselsättningen ökade. Andelen som hade jobb hade stigit till 15 procent. Andelen ungdomar som saknade känd sysselsättning hade minskat från 32 till 18 procent.

– Vi vet att apl, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande, är en framgångsfaktor för att öka möjligheten att få ett jobb efter avslutad utbildning. Skolverket och skolorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sina olika ansvarsområden och vi behöver hjälpas åt. Vi ser också att fler arbetsgivare, såväl offentliga som privata, behöver erbjuda apl-platser till elever med intellektuell funktionsnedsättning, säger Klara Borg.

Sysselsättning efter komvux som anpassad utbildning

Skolverket har även följt de individer som avslutade sina studier i anpassad utbildning på komvux hösten 2020. Även här var daglig verksamhet den vanligaste sysselsättningen med en andel på 69 procent hösten 2021. Andelen individer som saknar känd sysselsättning var 20 procent.

Det var 9 procent av individerna som hade ett arbete hösten 2021, vilket var 4 procentenheter högre än andelen i arbete hösten 2020. Omkring 60 procent av individerna i arbete var under 30 år när de avslutade anpassad utbildning, varav de flesta i den yngsta åldersgruppen upp till 24 år gamla.

Det här gör Skolverket för att öka andelen som får sysselsättning

  • Genom intern och extern information om målgruppen och skolformerna arbetar Skolverket för att höja kunskapen om de anpassade skolformerna och elever med intellektuell funktionsnedsättning. Exempelvis finns en webbsida på skolverket.se riktad till arbetsgivare som vill veta hur det är att ta emot en yrkeselev med intellektuell funktionsnedsättning på apl.
  • Skolverket erbjuder processtöd för apl för alla skolformer, så även anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Likaså erbjuds stöd för skolor som bedriver eller vill starta lärlingsutbildning.
  • Myndigheten erbjuder en webbaserad apl- och handledarutbildning riktad till de som ska handleda eleverna på arbetsplatsen.
  • Inom ramen för Skolverkets pågående uppdrag om att förbereda för ett införande av ämnesbetyg i gymnasial utbildning Gy25, revideras samtliga ämnesplaner för anpassade gymnasieskolan. En ambition i det arbetet är att skapa förbättrade förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.
  • Statistikuppföljningarna är viktiga för att kunna följa hur det går för elever från de anpassade skolformerna.

Om uppföljningen

Uppföljningen av sysselsättning baseras på registeruppgifter om elever som har avslutat sin utbildning i anpassad gymnasieskola respektive komvux som anpassad utbildning. Nytt i år är statistik om andel arbetssökande bland personer som saknar känd sysselsättning. Vi har även lagt till statistik om de vanligaste branscherna. Uppgifterna utgör den andra uppföljningen som avser att ge kunskaper på området inför fortsatt framställning av statistik framöver.

Ta del av uppföljningen

Publicerades den .