Skolverket samlar nationella aktörer till samtal om gymnasial utbildning och kompetensförsörjning

Den 18 januari bjöd Skolverket åter igen in till ett rundabordssamtal. Samtalet fokuserade i huvudsak på hur vi kan öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och hur samverkan mellan huvudmän ska fungera i praktiken.

Samtalet leddes även denna gång av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och inbjudna till mötet var representanter från Friskolornas Riksförbund, Idéburna Skolors Riksförbund, LO, SACO, Skolchefsföreningen, Skolinspektionen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och TCO.

Syftet med Skolverkets rundabordssamtal om kompetensförsörjning är att samla aktörer som är viktiga för att syftet med reformen om planering och dimensionering ska uppnås. Alla deltagande aktörer har en stark samsyn kring vikten av att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Mottagandet av planeringsunderlagen och arbetet framåt

–Dagens rundabordssamtal inleddes med att vi på Skolverket berättade om hur våra regionala planeringsunderlag har tagits emot och vilka frågor och diskussioner som kommit upp på de forum som vi har arrangerat runt om i landet, säger Anders Håkansson som är enhetschef på Skolverket.

Skolverkets publicerade hösten 2023 regionala planeringsunderlag för varje län som kan användas som ett stöd i arbetet med planering och dimensionering. Just nu fortsätter arbetet med reformen på flera fronter och att många insatser finns redan på plats. Flera nya insatser planeras för att stödja huvudmännen i olika frågor som rör kompetensförsörjning och samverkan mellan skola och arbetsliv. Samtidigt är det förberedande arbete inför nästa omgång planeringsunderlag redan i gång.

– Skolverkets planeringsunderlag är ju en jättebra grund och en utgångspunkt, säger Johan Olsson som representerade Svenskt Näringsliv och som var en av deltagarna i samtalet. Han tillägger att det nu är viktigt att se till att kunskapen från underlagen omsätts till utbildningsplatser där det går elever som tar examen och kommer ut i jobb.

Fokus på attraktionskraft och kvalitet av yrkesutbildningar

Under samtalet lyftes även frågan om vad som behövs göras för att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och få fler elever att söka dessa utbildningar.

– Jag tror att samarbete och samverkan mellan skola och näringsliv är avgörande för både attraktionskraft och kvalitet av yrkesutbildningar. Det behövs göras på både lokal och regional nivå och framför allt handlar det om att göra yrkena attraktiva, säger Johan Olsson.

Samverkan mellan huvudmän i praktiken

En annan viktig fråga som diskuterades var hur samverkan mellan huvudmän ska fungera i praktiken när det gäller dimensionering av utbildning. Fokuset i frågan låg huvudsakligen i hur friskolor och kommunerna kan få till väl fungerande samarbeten.

– Det här är en komplex reform. Samarbetet mellan kommuner och friskolor ser olika ut i hela landet, säger Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund.

Hon lyfter också hur viktigt det är att friskolorna är med i samarbetet kring dimensionering av utbildning så att de inte hamnar utanför och inte räknas in i utbudet. Hon tillägger att Friskolornas riksförbund uppmanar sina medlemmar att ta kontakt med kommunerna.

– Det är viktigt för friskolorna att planera tillsammans med kommunerna redan nu, säger Ulla Hamilton.

Rundabordssamtalet i juni 2023

Den 20 juni 2023 bjöd Skolverket in till ett första rundabordssamtal om kompetensförsörjning. Samtalet i juni fokuserade på de nya bestämmelserna i skollagen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

Artikel om rundabordssamtalen 20 juni 2023

Skolverkets uppdrag om regionala planeringsunderlag

Skolverket tar fram regionala planeringsunderlag för varje län till stöd för att planera och dimensionera utbildning. Nya planeringsunderlag kommer att tillhandahållas vart tredje år.

Planeringsunderlagen ger huvudmännen

  • Konkret stöd i arbetet med att planera, dimensionera och erbjuda utbildning i gymnasieskolans samtliga nationella program, introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion utformade för en grupp elever och i yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom komvux.
  • En samlad bild av arbetsmarknadens behov och det utbud som finns av utbildningar i länet.
  • Ungdomars och vuxnas efterfrågan på utbildning.
    Regionala planeringsunderlag för gymnasial utbildning

Regionala planeringsunderlag för gymnasial utbildning Länk till annan webbplats.

Förändringar i skollagen

Ta del av bestämmelserna i skollagen om regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning Länk till annan webbplats.

Publicerades den .