Pressmeddelande

Fler elever tar gymnasieexamen

För sjunde året i rad ökar andelen elever på nationella program i gymnasieskolan som tar examen inom tre år. Ökningen sker på samtliga högskoleförberedande program och på de allra flesta yrkesprogram. Året har präglats av pandemin och betygsresultaten kräver därför ytterligare analyser.

– Det har varit ett extraordinärt år inom gymnasieskolan, där lärare och elever kämpat för att få fjärr- och distansundervisning att fungera väl. Trots att trenden varit stadigt uppgående de senaste åren behöver vi tolka årets betygsresultat med viss försiktighet, säger Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket.

Ökning på samtliga högskoleförberedande program

I år var det 79,6 procent av eleverna som började på ett nationellt program som klarade gymnasieskolan med examen inom tre år. Motsvarande andel för 2020 var 78,2 procent. Andelen elever med examen har ökat på samtliga högskoleförberedande program och på majoriteten av yrkesprogrammen.

Det finns flera orsaker till att andelen elever med gymnasieexamen ökar över tid. Dels har elevernas meritvärden från grundskolan kontinuerligt ökat de senaste åren, dels är det färre elever som byter gymnasieprogram. Sena programbyten innebär ofta att elever kan behöva gå längre än tre år i gymnasieskolan. Dessutom är det fler elever som klarar kurser som är nödvändiga för examen.

Pandemins påverkan på gymnasieskolan

Pandemin och omfattande fjärr-och distansundervisning har påverkat gymnasieskolan på många sätt. Skolverket har tidigare bland annat rapporterat om en ökad risk för kunskapstapp på gymnasiet, det vill säga att eleverna inte får de kunskaper och färdigheter som de normalt sett skulle ha fått.

– Pandemin har bland annat inneburit stora utmaningar för lärare när det kommer till att genomföra prov, bedöma elevers kunskapsutveckling och sätta betyg. I gymnasieskolan kan fjärr- eller distansundervisningen har gjort det svårare att få in ett allsidigt och tillförlitligt bedömningsunderlag, säger Torun Rudin.

Det behövs mer kunskap för att kunna dra lärdomar om konsekvenserna av fjärr- och distansundervisningen under pandemin. Skolverket undersöker pandemins påverkan på skolan och ska presentera en rapport i december. I rapporten ingår den förändrade bedömningssituationen under pandemin.

Störst ökning på samhällsvetenskapsprogrammet

Andelen elever som tagit examen inom tre år har ökat kraftigt på samhällsvetenskapsprogrammet, från 78,5 procent år 2020 till 81,7 procent år 2021, en ökning med 3,2 procentenheter. Det är främst en ökad andel elever som fått godkänt i kurserna matematik 2b, svenska 3 och gymnasiearbetet som förklarar varför en större andel elever tagit examen på samhällsvetenskapsprogrammet år 2021 jämfört med år 2020.

– Eleverna i denna kull skrev inga nationella prov i svenska 3 eller matematik 2b, på grund av den osäkra undervisningssituationen och smittorisken. Vi utesluter inte att det kan vara en förklaring till de höjda betygen i matematik och svenska, säger Torun Rudin.

Fortsatt många utan gymnasieexamen efter fem år

Sett till hela gymnasieskolan, alltså om man även räknar med elever som börjar på introduktionsprogram, så är andelen elever med examen oförändrad. Det är fortfarande drygt 72 procent av eleverna som tar examen inom fem år. Det innebär att omkring 28 procent lämnar gymnasieskolan utan examen.

Den genomsnittliga betygspoängen ökar marginellt

Den genomsnittliga betygspoängen har ökat något för eleverna som slutfört gymnasieskolan, från 14,4 poäng år 2020 till 14,5 poäng år 2021.

Fakta om gymnasieexamen

  • Det finns två typer av gymnasieexamen; högskoleförberedande examen och yrkesexamen. Elever som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program går ofta på ett introduktionsprogram vars mål kan vara att gå direkt mot ett arbete.
  • För att en elev ska få examen behöver eleven ha betyg i 2 500 kurspoäng varav 2 250 av dessa ska vara godkända. På högskoleförberedande program krävs också att eleven är godkänd i svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt gymnasiearbetet. På yrkesprogram krävs godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1, 400 poäng i programgemensamma ämnen och gymnasiearbetet.
  • I gymnasieskolan genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Ta del av rapporten och statistiken

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2021

Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

Statistik, alla nivåer Länk till annan webbplats.

All statistik om en skola, en kommun eller en huvudman Länk till annan webbplats.

Relaterat

Betygen stabila under pandemin

Pandemins påverkan på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Fler elever tar gymnasieexamen

Kontaktuppgifter

För kommentarer och intervjuförfrågning av Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00.

För frågor kring statistiken kontakta undervisningsråden Per Alvant, 08-527 331 21, Anders Lindberg 08-527 333 89 eller Lukas Ryan, 08-527 339 11.

Publicerades den .