Pressmeddelande

70 procent av lärarna i grundskolan är behöriga

Både i grundskolan och i gymnasieskolan är andelen behöriga lärare på nästan samma nivå som föregående läsår. Inom grundskolan är sju av tio lärare behöriga och inom gymnasieskolan är drygt åtta av tio lärare behöriga. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2022/23.

– Om eleverna ska nå målen, är det av stor betydelse att de får undervisning av behöriga lärare. Fler behöriga lärare med goda förutsättningar att göra det de är utbildade för, att bedriva undervisning, är den viktigaste framgångsfaktorn för elevers kunskapsutveckling. Det är problematiskt att bara 70 procent av lärarna i grundskolan är behöriga, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Sju av tio lärare behöriga i grundskolan

I grundskolan är andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen 70,8 procent, föregående läsår var motsvarande siffra 71 procent. Behörigheten är högre bland lärare som undervisar i lågstadiet. Högst andel behöriga lärare finns i ämnena svenska, matematik samt idrott och hälsa. Lägst andel behöriga lärare finns i ämnena teknik, svenska som andraspråk och slöjd.

Högst andel behöriga lärare och förskollärare finns i förskoleklass, drygt 86 procent. Det är på samma nivå som föregående läsår.

Hög behörighet bland lärare i gymnasiet

I gymnasieskolan är andelen behöriga lärare 83,4 procent, vilket är nästan samma nivå som föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns fortsatt i ämnena historia, svenska och engelska där 90 till 92 procent av lärarna är behöriga. Lägst andel behöriga lärare återfinns i ämnena svenska som andraspråk och teknik, där 49 respektive 53 procent är behöriga.

Andel behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan (i procent)


2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

Grundskolan

70,5

70,1

71,1

71,0

70,8

Gymnasieskolan

81,4

81,6

82,4

83,5

83,4

Låg andel behöriga lärare i grund- och gymnasiesärskolan

I grundsärskolan och gymnasiesärskolan är andelen behöriga lärare fortsatt låg. I grundsärskolan och gymnasiesärskolan är enbart 12 respektive 17 procent av lärarna behöriga.

– Bristen på behöriga lärare i särskolan behöver uppmärksammas. De här eleverna har ett extra stort behov av kompetenta och undervisningsskickliga lärare. Detsamma gäller för många elever i områden med socioekonomiska utmaningar. Det faktum att elever med störst behov inte sällan har en sämre tillgång till behöriga lärare bidrar till att vi får en skola där alla elever inte får samma förutsättningar att nå målen, säger Peter Fredriksson.

Högre andel behöriga lärare i kommunala skolor

Lärarbehörigheten är fortsatt högre i kommunala skolor jämfört med fristående skolor. I kommunala grundskolor är 72 procent av lärarna behöriga och i de fristående är motsvarande siffra 64 procent. I kommunala gymnasieskolor är nära 87 procent av lärarna behöriga jämfört med nästan 76 procent i fristående gymnasieskolor.

Flera speciallärare och lärarassistenter än tidigare

Läsåret 2022/23 arbetar 5 980 speciallärare (räknat i heltidstjänster) vilket är en ökning med fem procent sedan i fjol. Mellan läsåren 2018/19 och 2022/23 ökade antalet speciallärare med 20 procent.

Antalet lärarassistenter uppgår till 3 750 heltidstjänster under läsåret 2022/23. Jämfört med läsåret innan ökade antalet heltidstjänster med 219, vilket motsvarar 6 procent. Mellan läsåren 2018/19 och 2022/23 ökade antalet lärarassistenter med 79 procent.

– Det är positivt att skolorna använder sig av möjligheten att anställa lärarassistenter som kan göra arbetsuppgifter som lärarna annars hade varit tvungna att göra. Elevers lärande och kunskapsutveckling förutsätter att lärare får den tid som krävs för att planera, genomföra och följa upp själva undervisningen, säger Peter Fredriksson.

Fakta om behörighet och lärarlegitimation

Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011. Målet med legitimation är att öka kvaliteten i svenska skolan, höja statusen på yrket och tydliggöra vad en lärare och förskollärare är behörig att undervisa i. Med behörig lärare menas att läraren har lärarlegtimation med behörighet att undervisa i minst ett ämne.

För mer information

PM – Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2022/23

Officiell statistik på riksnivå över personal i alla skolformer, i tabeller Länk till annan webbplats.

Sök statistik om personal i alla skolformer på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Relaterat

PM - Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2021/22

Prognosen över behovet av lärare och förskollärare

Lärarlyftet för lärare som vill bli behöriga i flera ämnen

För frågor kontakta

För frågor till Peter Fredriksson, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00.

För frågor om statistiken, kontakta undervisningsråd Petter Wikström på 08-527 335 86 eller mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .