Pressmeddelande

Andelen behöriga lärare ökar

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns i förskoleklassen medan de anpassade skolformerna har fortsatt låg andel behöriga lärare. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2023/24.

– Vi ser en viss förbättring och det är positivt eftersom vi vet att lärares kompetens och ledning har stor betydelse för undervisningens kvalitet. Men skolan behöver fler utbildade och legitimerade lärare. Så länge det råder brist på behöriga lärare ges inte alla elever samma förutsättningar att gå ut skolan med godkända betyg, säger Lee Gleichmann, undervisningsråd på Skolverket.

Drygt sju av tio lärare behöriga i grundskolan

I grundskolan är andelen lärare med legitimation och behörighet nästan 72 procent, vilket är något högre jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare i grundskolan finns det i ämnena svenska, matematik, idrott och hälsa samt franska. Lägst andel finns i ämnena teknik och svenska som andraspråk.

– Det är viktigt att alla med ansvar för skolan gör sitt yttersta för att öka andelen behöriga lärare. Skolverket stödjer kommuner och fristående skolor på olika sätt i det arbetet. Ett exempel är Lärarlyftet där lärare som redan har lärarexamen kan stärka sin ämneskompetens och bli behöriga i flera ämnen, årskurser och skolformer, säger Lee Gleichmann.

Hög behörighet bland lärare i gymnasieskolan och i förskoleklassen

I gymnasieskolan är andelen lärare med legitimation och behörighet 84 procent, vilket är något högre än förra läsåret. Högst andel behöriga lärare i gymnasieskolan finns det i ämnena svenska, historia och engelska med över 90 procent behöriga lärare. Lägst andel är det i ämnena svenska som andraspråk och teknik, med drygt 50 procent behöriga lärare.

Högst andel behöriga lärare och förskollärare finns i förskoleklassen, nästan 87 procent, vilket är på ungefär samma nivå som förra läsåret.

Andel behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan (i procent)

Skolform

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

Grundskolan

70,1

71,1

71,0

70,8

71,5

Gymnasieskolan

81,6

82,4

83,5

83,4

84,2

Låg andel behöriga lärare i de anpassade skolformerna

I anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan är andelen behöriga lärare fortsatt låg. I anpassade grundskolan är enbart 12 procent av lärarna behöriga och i anpassade gymnasieskolan är 16 procent av lärarna behöriga.

– Det är mycket bekymmersamt att andelen behöriga lärare i de anpassade skolformerna är så låg och inte heller har ökat över tid. De här eleverna har ett extra stort behov av utbildade och undervisningsskickliga lärare, säger Lee Gleichmann.

Högre andel behöriga lärare i kommunala skolor

Lärarbehörigheten är fortsatt högre i kommunala grundskolor, drygt 72 procent, jämfört med 65 procent i fristående grundskolor. Samma mönster återfinns i gymnasieskolan, där 87 procent av lärarna i kommunala gymnasieskolor är behöriga, jämfört med drygt 77 procent av lärarna i gymnasieskolor med enskild huvudman.

Antalet lärarassistenter minskar

Jämfört med föregående läsår har antalet lärarassistenter minskat. Antalet tjänstgörande lärarassistenter läsåret 2023/24 är 4 840 personer, vilket motsvarar 3 540 heltidstjänster. Antalet lärarassistenter (heltidstjänster) har dock fördubblats mellan läsåren 2017/18 och 2023/24.

– Det är viktigt att lärare ges möjlighet att fokusera på kärnuppdraget, det vill säga planera, genomföra och följa upp undervisningen. Det finns många uppgifter i skolan som andra än lärare kan utföra, exempelvis lärarassistenter. Det finns också sedan flera år tillbaka ett särskilt statsbidrag att söka för att just anställa personal som kan avlasta lärare så att de kan fokusera på undervisningen, säger Lee Gleichmann.

För mer information

PM – Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2023/24

Officiell statistik på riksnivå över personal i alla skolformer, i tabeller Länk till annan webbplats.

Sök statistik om personal i alla skolformer på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Relaterat

Lärarlyftets kurser och utbildningar

Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser

Statsbidrag för lärarassistenter

För frågor kontakta

För frågor till undervisningsråd Lee Gleichmann, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se.

För frågor om statistiken, mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Fakta om behörighet och lärarlegitimation

Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011. Målet med legitimation är att öka kvaliteten i svenska skolan, höja statusen på yrket och tydliggöra vad en lärare och förskollärare är behörig att undervisa i. Med behörig lärare menas att läraren har lärarlegitimation och är behörig för den undervisningen läraren bedriver.

Publicerades den .