Skolverket ser över svenskämnena i alla skolformer

Skolverket har fått i uppdrag att göra en bred översyn av svenskämnena i alla skolformer. Förslagen, som lämnas till regeringen under våren 2022, ska bland annat stärka lärarnas kompetens och göra det tydligare vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk.

Ämnena svenska, svenska som andraspråk och sfi har under en lång tid omgetts av flera olika problem som de flesta i skolväsendet känner till och är överens om. Det leder till att eleverna inte alltid får de utmaningar de ska få. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att göra en bred översyn av ämnena.

− Skolverket ska ge förslag på olika åtgärder som kan ge alla elever bättre förutsättningar att utveckla sina kunskaper i svenska språket och på så sätt uppnå goda resultat i utbildningen, säger Ann-Christin Hartman, enhetschef på Skolverkets läroplansavdelning.

Komplex helhet som omfattar både styrdokument och fortbildning

I regeringsuppdraget arbetar Skolverket med flera delar, till exempel kurs- och ämnesplaner, lagstiftning, lärarutbildningens innehåll och omfattning, stödmaterial och lärarfortbildning. Arbetet fokuserar på nyanlända elever i olika åldrar och skolformer, på elever som kommit längre i sin andraspråksutveckling och på elever som har svenska som modersmål.

Tydligare regelverk och bättre stöd till rektorer och lärare

Skolverket vill bland annat förbättra sitt stöd till skolorna när det gäller att organisera undervisningen och att följa upp andraspråkselevernas språkutveckling.

Viktigt med forskares och lärares synpunkter

Skolverket har diskuterat ett antal preliminära förslag i ett flertal samråd med forskare, lärarutbildare i svenska och svenska som andraspråk, intresseorganisationer, lärare, huvudmän och rektorer. Syftet med denna transparens har varit att hämta in relevant kunskap och viktiga perspektiv.

− Vi har tagit emot viktiga synpunkter som vi kommer ta med i vårt fortsatta arbete. Det är också viktigt att poängtera att våra förslag inte är klara förrän Skolverket redovisar det till regeringen, säger Ann-Christin Hartman.

Uppdraget kommer att redovisas någon gång under våren 2022. Det förs just nu en dialog mellan utbildningsdepartementet och Skolverket om lämplig tidpunkt för redovisningen.

Se även

Replik Altinget: Skolverket arbetar med en komplex helhet (30 nov 2021) Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra en bred översyn av ämnena svenska, svenska som andraspråk och sfi. Skolverket ska i översynen av styrdokumenten säkerställa att utbildningen i svenska språket också riktar sig till de elever som är nybörjare i svenska inom respektive skolform.

Uppdraget syftar till att alla elever ska få bättre förutsättningar att utveckla sina kunskaper i och om svenska språket, att alla elever ska få bättre förutsättningar att nå utbildningens mål, att den framtida utbildningen i det svenska språket ska möta alla elever, oavsett förkunskaper i språket. Elever som är nybörjare i språket ska beaktas särskilt, då denna elevgrupps behov inte tydligt tillgodoses genom ämnet svenska som andraspråk.

Skolverket ska föreslå de förändringar som behövs och bedöma hur elevernas måluppfyllelse, huvudmännens organisatoriska förutsättningar, lärarförsörjningen och lärarnas kompetenskrav påverkas av förslagen. I uppdraget ingår inget remissförfarande. När regeringen har tagit emot Skolverkets redovisning kommer förslagen att beredas vidare.

Läs mer i uppdraget om en bred översyn av svenskämnena, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerades den .