Regeringsuppdrag 2022

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Bred översyn av svenskämnena

Covid-19-pandemins konsekvenser för skolväsendet – slutredovisning

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 5

Fortbildning för förskollärare

Främja digitalisering 2021

Förslag central rättning

Förslag på en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023−2027

Försöksverksamhet med branschskolor 2021–2022

Försöksverksamhet med yrkesprov

Införandet av ämnesbetyg

Insatser för att stärka barns och elevers läsande

Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska

Insatser för fortsatta förberedelser av de framtida professionsprogrammen

Insatser för nyanlända barn och unga från Ukraina

Kartläggning av initiativ för att möjliggöra utbildning för ukrainska flyktingar

Redovisning av nationella målsättningar

Redovisning av uppdraget om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2021/2022

Redovisning av uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2021

Samverkan för bästa skola 2021

Skolverkets uppdrag att delta i Sveriges återhämtningsplan

Stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Tekniksprånget 2021

Underlag för planering och dimensionering av utbildning

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m.

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Uppdrag om förstärkt arbete mot segregation

Uppdrag om stödjande insatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser

Uppföljning av statsbidrag för likvärdig skola 2020 och 2021

Utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet - Lärarlyftet 2021

Utvärdering av Tekniksprånget