Övrigt material 2001

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

ABC Albanska 1

Allas bibliotek

Analyser och utvärderingar 2000-2001 - Skolan och demokratin

A short report to describe how work with teacher prognoses in Sweden is carried out.

Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram

Att Bygga broar - video och studiehandledning

Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter

Att organisera kunskap - om skolans kunskapsuppdrag i teorin, i praktiken och i framtiden.

Bedömningsmaterial språk

BRUK - för kvalitetsarbete i förskola och skola

Computers in the Schools 2001 - a quantitative picture -

Deliberativa samtal som värdegrund - historiska perspektiv och aktuella förutsättningar

Descriptive data on child care and schools in Sweden in 2000

Dialog för utveckling

Fem år av försöksverksamhet med lokala styrelser med föräldramajoritet

Film för lust och lärande

Flexibelt lärande

Fyra år med lokala styrelser med elevmajoritet

Gymnasieskolans kursprov höstterminen 2000

Gymnasieskolans kursprov vårterminen 2001

Gymnasieutbildning för elever med dövblindhet

Informationsmapp om Teknikprogrammet

Informationsmapp Skoldatanätet

Inledning till den arabiska litteraturhistorien

Klassrum Direkt nr. 1/01

Klassrum Direkt nr. 2/01

Klassrum Direkt nr. 3/01

Klassrum Direkt nr. 4/01

Kommunernas yttranden om fristående skolor

Lathund för projektarbetet

Lärobok tigrinska i gymnasieskolan, Tmhrti Tigrinja N Kal'ay Dereja

Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola

Nyhetsbrev nr 8 -01 Temanummer: SIRIS

Om läsning

Plats utan oskäligt dröjsmål - Uppföljning av tillgängligheten till barnomsorg i maj 2001 och januari 2002

Projektarbetet - en utmaning och en möjlighet

Reception: Lyssna och förstå (cd 1). Exempel-cd för lärare: muntlig interaktion (cd 2). Skolår 6-9

Sammanfattning av Attityder till skolan 2000

Sammanfattning av PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv.

Samtala, gör eleverna delaktiga, tro på mångfalden och bygg broar, var oense, minns, avstå inte makten, håll koll, håll ut

Samtala, tro på mångfalden, var oense, minns, avstå inte makten, håll koll, håll ut

Samtal om förskolors och skolors demokratiska uppdrag

SIRIS-folder

Skola för vagabonder och bofasta

Somalisk CD ROM Afka hooyo

SPRINT - hot eller möjlighet?

Språkboken

Strategi för Skolverkets arbete med de demokratiska värdena - en sammanfattning.

Summary of Attitudes to school 2000

Svenska utlandsskolor i siffror 2001

The best thing is getting to know what others think..

The Swedish Schoolnet

Tillsyn av den obligatoriska särskolan

Tre magiska G:n

Trettio år med ”skola – arbetsliv” – en översikt

Ung i demokratin, grundskoleelever

Ung i demokratin. En sammanfattning

Uppgifter i läsning i PISA 2000

Utdrag ur rapport nr 199, Lärare i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning

Utvecklingen av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning avseende de nationella minoritetsspråken

Verktyg för miljöarbete

Visionerna finns, men inte tiden

Ämnesproven skolår 9, 2001

Ämnesprov år 5, 2001