Regeringsuppdrag 2017

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Delredovisning 1 av uppdrag om fjärrundervisning

Delredovisning 2 av uppdrag om fjärrundervisning

Delredovisning av uppdrag om elevhälsa

Kartläggning av kontinuerlig utbildning inom komvux

Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar 2016

Redovisning av uppdrag att förtydliga läroplaner (jämställdhetsuppdraget)

Redovisning av uppdrag om lärcentra

Riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering

Skillnader mellan provresultat och betyg i gymnasieskolan 2016

Skolverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2016

Skolverkets årsredovisning 2016

Spetsutbildningar på försök

Tekniksprånget 2016

Totala kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2016

Uppdrag att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk

Uppdrag att svara för fortbildning för förskolechefer

Uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier

Uppdrag att undersöka om det finns köer till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Uppdrag om analys av informationen i lokala rekryteringsstrategier

Uppdrag om bedömningsstöd inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Uppdrag om en fördelningsmodell inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Uppdrag om engelskspråkig undervisning för nyanlända i gymnasieskolan

Uppdrag om fortbildning om validering

Uppdrag om fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Uppdrag om förslag på framtida utbildningssatsning för lärare i nationella minoritetsspråk

Uppdrag om hur yrkesprov kan utveckla yrkesutbildningen

Uppdrag om insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever - hösten 2017

Uppdrag om insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer 2017

Uppdrag om kvalitetsutmärkelse

Uppdrag om lovskola

Uppdrag om nyanlända under 25 år och deras utbildningsbehov inom komvux

Uppdrag om relationen mellan provresultat och betyg i årskurs 6 och 9

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar - nationella yrkespaket

Uppdrag om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2016/2017

Uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader för vissa arbetslösa 20-24 år 2016

Uppdrag om uppföljning av sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning

Uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion 2017

Uppdrag om ändring av förordningen om maxtaxa

Uppföljning av gymnasieskolan 2017

Utvärdering av statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek

Översyn av läroplanen för förskolan - genomförandeplan