Uppdrag om utvärdering av de nationella skolutvecklingsprogrammen

Redovisning av uppdraget att utvärdera de nationella skolutvecklingsprogrammen givet i särskild ordning, U2015/03844/S. 6 bilagor

Skolverket fick den 9 juli 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän och skolor. I uppdraget ingår att utvärdera programmen avseende åren 2016 och 2017. I utvärderingen ska även en utvärdering av IT-kompetensutvecklingsinsatserna ingå. Denna omfattar två av insatserna inom programmet Digitalisering, Undervisning och lärande med digitala verktyg och Leda digitalisering.

Skolverket har anlitat SCB för att genomföra en enkätundersökning. Skolverket har därutöver anlitat Ramböll Management AB för att genomföra två intervjuundersökningar. Undersökningarna har genomförts under hösten 2017.

Vid tidpunkten för genomförandet av utvärderingen av de nationella skolutvecklingsprogrammen, kände drygt hälften av alla respondenter till de nationella skolutvecklingsprogrammen. I vilken utsträckning de olika yrkeskategorierna deltagit i insatserna varierar. Den insats flest rektorer och lärare har deltagit i är Läslyftet. Det är också en av de vanligaste insatserna för annan pedagogisk personal att delta i. Den skolutvecklingsinsats som flest känner till att de kommer att delta i framöver är Undervisning och lärande med digitala verktyg. En majoritet av rektorerna och lärarna anger att deltagandet har bidragit till ökade lärdomar och insikter. Deltagandet i insatserna utgår ofta från ett kartlagt behov av kompetensutveckling. Samtidigt tycks de organisatoriska förutsättningarna, i form av tid och resurser, som behövs för att delta i insatserna saknas i stor utsträckning.

Kännedomen om insatsen Undervisning och lärande med digitala verktyg är något högre bland rektorer jämfört med lärare och annan pedagogisk personal. Annan pedagogisk personal har deltagit i störst utsträckning. Det är vanligt att deltagandet i insatsen baseras på ett kartlagt behov av kompetensutveckling. Att denna insats kom först i slutet av 2016 och kompletterades under 2017 tycks ha försämrat skolornas förutsättningar att planera ett deltagande i insatsen i tillräckligt god tid inför att läroplansförändringarna träder i kraft.

De tidsmässiga förutsättningarna att delta i denna insats tycks ha saknats under deltagandet. Deltagarna uppfattar att insatsen som helhet har en hög relevans för att utveckla lärare och annan pedagogisk personals generella digitala kompetens. Över hälften av lärarna upplever att insatsen bidragit till ökade lärdomar och insikter. Likaså att den har bidragit till att utveckla deras undervisning.


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt