Regeringsuppdrag 2018

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Delredovisning av uppdraget om jämställdhetsintegrering 2015-2017

Delredovisning av uppdrag om försöksverksamhet med yrkesprov

Främja digitalisering 2017

Insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända - hösten 2018

Nulägesbeskrivning av romers situation i skolan

Redovisning av uppdrag om en översyn av läroplan för förskolan

Redovisning av uppdrag om förslag på åtgärder i händelse av att meritpoängen avskaffas

Redovisning av uppdrag om förändringar av nationella program i gymnasieskolan

Redovisning av utvärdering av effekter av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Skolverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2017

Skolverkets årsredovisning 2017

Slutredovisning av uppdrag om fjärrundervisning

Tekniksprånget 2017

Undersköterskeexamen och justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet

Uppdrag att analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Uppdrag att anpassa en modell för skolsamverkan till att omfatta alla placerade barn och unga

Uppdrag att digitalisera de nationella proven

Uppdrag att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk

Uppdrag att genomföra fortbildning om validering

Uppdrag om analys av informationen i lokala rekryteringsstrategier

Uppdrag om deltagande i förskola

Uppdrag om deltagande i kommunal vuxenutbildning

Uppdrag om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan

Uppdrag om en stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Uppdrag om fortbildning för förskolechefer

Uppdrag om fortbildning i specialpedagogik - delredovisning

Uppdrag om fortbildningsinsatser för personal inom förskoleklassen och fritidshemmet

Uppdrag om fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning

Uppdrag om förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande

Uppdrag om förslag till ändringar i läroplaner gällande jämställdhet

Uppdrag om förstudie om betygsdatabas för rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux

Uppdrag om implementering av EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever - våren 2018

Uppdrag om insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer 2018

Uppdrag om kartläggningsmaterial, obligatoriska bedömningsstöd och nationella prov

Uppdrag om kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet

Uppdrag om kunskapssammanställning om utbildningen för barn och elever med funktionsnedsättning

Uppdrag om kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Uppdrag om lärares användning av kurs- och ämnesplaner

Uppdrag om mer rörelse i skolan

Uppdrag om revidering av allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Uppdrag om Samverkan för bästa skola

Uppdrag om skolväsendet och våldsbejakande extremism - förstärkande insatser

Uppdrag om skolväsendet och våldsbejakande extremism - utredande del

Uppdrag om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2017/2018

Uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga - delredovisning

Uppdrag om uppföljning av regionalt yrkesvux

Uppdrag om utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

Uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning - delredovisning

Uppdrag om utvärdering av de nationella skolutvecklingsprogrammen

Uppdrag om utvärdering av statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer - lågstadiesatsningen

Uppdrag om översyn av skolbibliotekets funktion och skolbibliotekariernas kompetens

Utvärdering av mentorer i våldsprevention (MVP)