Skolchefen

Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Här kan du läsa om skolchefens ansvar och regelverket kring skolchefen.

Skolchefens funktion och ansvar

Vilken funktion har skolchefen?

Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal verksamhet och styrelsen om det är en fristående verksamhet. I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.

Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567).

Källor: 2 kapitlet 8 a § skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 89.

Vilket ansvar och vilka befogenheter har skolchefen?

Benämningen skolchef innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. Skolchef är en funktion hos huvudmannen. Den som är skolchef ska hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa krav i författningarna ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckliga resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att utbildning inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen.

Källor: 2 kapitlet 8–8 a §§ skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 89–90.

I vilka skolformer måste det finnas en skolchef?

Bestämmelserna om skolchef gäller för hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till komvux och fritidshemmet. Det betyder att det i alla verksamheter oavsett skolform måste finnas minst en skolchef. Kravet gäller både för kommunala och fristående verksamheter.

Källa: 2 kapitlet 8 a § skollagen.

Vem som kan vara skolchef

Vem kan vara skolchef? Kan en rektor samtidigt vara skolchef?

Det är inte närmare reglerat vem som kan utses till skolchef. Det är huvudmannen som avgör vem i organisationen som ska ha den rollen. Det finns inget som hindrar att samma person är till exempel både rektor och skolchef.

Benämningen skolchef innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. Skolchef är en funktion hos huvudmannen. Den som är skolchef ska hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Källor: 2 kapitlet 8 a § skollagen, proposition 2017:18:182 Samling för skola” sidan 36.

Finns det några kompetenskrav för en skolchef? Måste skolchefen ha gått befattningsutbildningen för rektorer?

Nej, det finns inte några reglerade krav på vilken kompetens en skolchef ska ha. Det är huvudmannen som utser skolchefen och som får bedöma vilken kompetens som behövs.

Det finns inga krav på att en skolchef ska genomgå eller ha genomgått rektorsutbildningen.

Källor: 2 kapitlet 8 a § skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 42.

Vem som utser skolchefen

Vem utser skolchefen?

Det är huvudmannen som ska utse en eller flera skolchefer för verksamheten. Huvudmannen är kommunen om det handlar om en kommunal verksamhet och styrelsen om det handlar om en fristående verksamhet.

Källa: 2 kapitlet 8 a § skollagen.

Kan man ha mer än en skolchef?

Ja. Det måste finnas minst en skolchef för alla verksamheter inom skolväsendet. Huvudmannen kan välja att utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer som är ansvariga för olika delar av verksamheten.

Källa: 2 kapitlet 8 a § skollagen.

Skolchefens titel

Kan en skolchef ha en annan titel än skolchef?

Ja, det finns inget som hindrar att en person som har funktionen som skolchef benämns något annat än just skolchef. En kommundirektör kan till exempel fungera som skolchef men ändå ha titeln kommundirektör.

Källa: proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 41.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 03 september 2020

Innehåll på denna sida