Skolchefen

Alla huvudmän inom skolväsendet ska utse minst en skolchef. Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Här kan du läsa om skolchefens ansvar och andra regler om funktionen som skolchef.

Skolchefens funktion och ansvar

Vilken funktion har skolchefen?

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Med föreskrifter avses alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns främst i skollagen och anslutande författningar, men även i exempelvis arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs innebär att skolchefen har en naturlig roll inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Källor: 2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017/18:182 Samling för skolan, sidan 39-40 och 89.

Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete

Vilket ansvar och vilka befogenheter har skolchefen?

Benämningen skolchef innebär inte någon egen ansvarsnivå inom skolväsendet. Skolchef är en funktion hos huvudmannen, vilket innebär att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens organisation som har denna funktion. Den eller de personer som är skolchef ska biträda huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa krav i författningarna ska hen enligt förarbetena försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte är tillräckliga för att åtgärda bristerna får det anses ligga inom skolchefens ansvar att informera den del av huvudmannen som är ansvarig. Det yttersta ansvaret för att utbildning inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger alltid hos huvudmannen.

Hur skolchefens uppdrag i övrigt ska fullgöras är upp till varje huvudman att själv avgöra, utifrån regelverkets ramar och lokala förutsättningar och behov. I förarbetena framhävs vikten av flexibilitet och frihet för huvudmännen att själva besluta om hur funktionen skolchef ska användas.

Källor: 2 kapitlet 8–8 a §§ skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan, sidan 41-42 samt 89–90.

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman vänder man sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Att utse en eller flera skolchefer

För vilka huvudmän gäller kravet på skolchef?

Bestämmelserna om skolchef gäller för huvudmän inom hela skolväsendet, det vill säga alla skolformer samt fritidshemmet.

Källor: 1 kapitlet 1 § och 2 kapitlet 8 a § skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan, sidan 89.

Kan en och samma huvudman ha två eller fler skolchefer?

Ja. Varje huvudman inom skolväsendet måste utse minst en skolchef för sin verksamhet. Huvudmannen kan välja att utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer som är ansvariga för olika delar av verksamheten.

Källa: 2 kapitlet 8 a § skollagen.

Vem som kan vara skolchef

Vem kan utses till skolchef?

Det är inte specifikt reglerat vem som kan utses till skolchef. Det är huvudmannen som avgör vem i organisationen som ska ha den rollen. Då det inte finns några reglerade kompetenskrav för en skolchef är det upp till huvudmannen att bedöma vilken kompetens som bäst behövs för uppgiften.

Källor: 2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017/18:182 Samling för skolan, sidan 42.

Kan den som fullgör funktionen som skolchef samtidigt ha en annan titel?

Ja. Det finns inget som hindrar att en person med en annan titel även har funktionen som skolchef. Någon motsvarighet till den bestämmelse som reglerar att benämningen rektor ska förbehållas den som har en anställning som rektor finns inte för skolchefsfunktionen. Enligt förarbetena är syftet med detta att till exempel en kommundirektör ska kunna fullgöra funktionen som skolchef, men ändå ha titeln kommundirektör.

Källa: proposition 2017/18:182 Samling för skolan, sidan 41.

Kan en rektor vara skolchef?

Ja, det finns inget som hindrar att samma person är till exempel både rektor och skolchef.

Källor: 2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017:18:182 Samling för skolan, sidan 36.

Är Skolverkets skolchefsutbildning obligatorisk?

Nej. Skolverket anordnar en skolchefsutbildning som syftar till att stödja skolchefen i sitt uppdrag. Utbildningen ska ge skolchefen den kunskap som behövs för att kunna värna skolans nationella uppdrag, så som det formuleras i de nationella styrdokumenten.

Det finns inte dock inte något reglerat krav på att skolchefen ska genomgå, eller ha genomgått, någon befattningsutbildning som exempelvis Skolverkets skolchefsutbildning eller rektorsprogrammet.

Stöd i arbetet

Skolchefsutbildningen

Senast uppdaterad 03 maj 2024

Innehåll på denna sida