Grundsärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Elev och lärare

Läroplan och kursplaner

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framför allt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till exempel att naturorienterade ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Eleverna i grundsärskolan läser engelska men andra språk, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne.

Om lärarna bedömer att en elev som läser ämnen i grundsärskolan skulle klara att läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner kan rektorn besluta om det.

Läs läroplanen och kursplanerna

Att börja i grundsärskolan

Elev

Innan en elev kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen (den kommunen där eleven bor) göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp.

Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskoleklassen eller grundskolan eller från eleven själv. Det är hemkommunen som är ansvarig för utredningen.

För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs två saker:

  1. Eleven har en utvecklingsstörning eller en bestående hjärnskada.
  2. Eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Utredningen kan göras när eleven går i förskoleklass, grundskolan eller sameskolan. En utredning består av fyra olika bedömningar.

  • Pedagogisk bedömning
  • Psykologisk bedömning
  • Medicinsk bedömning
  • Social bedömning

Det är viktigt att alla bedömningar finns med så att utredningen ger en så bra beskrivning som möjligt av eleven. När alla bedömningar är klara kan hemkommunen fatta beslut om eleven har rätt till grundsärskola. Det vill säga om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp.

Innan hemkommunen kan fatta beslutet att en elev ska börja i grundsärskolan måste båda vårdnadshavarna tacka ja till det. Det är möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej till en plats i grundsärskolan.

Läs mer om utredningen i Allmänna råd för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Vårdnadshavare kan läsa mer om utredningen i broschyren Grundsärskolan är till för ditt barn

Inriktningen träningsskolan

Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskolan. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Att gå som integrerad elev

För många elever är det positivt att gå i en grundsärskoleklass där de får vara tillsammans med andra elever som har liknande behov och förutsättningar. Men en del elever trivs bra i grundskolan eller sameskolan och då är det möjligt att gå som integrerad elev där. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Betyg

När en elev har gått ut grundsärskolan ska han eller hon få ett intyg om sin utbildning. I grundsärskolans ämnen får eleven bara betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygen utgår ifrån kunskapskraven i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. Elever i träningsskolan får inte betyg.

Läs mer om betyg

Senast granskad: 2017-12-12
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner