Anpassade skolformer för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Sedan den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det som tidigare hette grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning har också ändrat namn till anpassade skolformer.

Ändringarna gäller från den 2 juli

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som innebär nya namn på flera skolformer och att elevens val tas bort i anpassade skolformer.

Nya namn och och elevens val tas bort

Ändringarna innebär att

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort.

Även elevens val tas bort i anpassade grundskolan. Denna tid fördelas i stället på andra ämnen och ämnesområden.

Här ser du vad de nya skolformsnamnen heter på engelska.

Engelska översättningar av skolformer

Svenskt namn

Engelsk översättning

Anpassade grundskolan

Compulsory school for pupils with intellectual disabilities

Anpassade gymnasieskolan

Upper secondary school for pupils with intellectual disabilities

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Basic education for adults with intellectual disabilities

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Upper secondary education for adults with intellectual disabilities

Anpassade skolformer

Schools for pupils with intellectual disabilities respective Education for adults with intellectual disabilities

Fem frågor om förändringen

I filmen svarar vi på fem vanliga frågor om namnbytet och de nya begreppen.

Reviderade läroplaner

Läroplanen för anpassade grundskolan och läroplanen för specialskolan kommer att finnas i reviderade upplagor från och med den 2 juli 2023. Förkortningarna för läroplanerna är Lgra22 respektive Lspec22. Bortsett från namn- och begreppsändringarna är innehållet i läroplanerna oförändrat.

Beställ läroplanen för anpassade grundskolan

Du kan beställa en ny utgåva av den tryckta läroplanen för anpassade grundskolan.

Läroplan för anpassade grundskolan, Lgra22, Norsteds juridiks webbplats Länk till annan webbplats.

Bakgrund till förändringen

Tisdagen den 21 juni röstade riksdagen igenom förslaget om stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Här kan du läsa det beslut och betänkande som ligger till grund för ändringarna samt se ändringarna i skollagen.

Stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Lag om ändring i skollagen, Svensk författningssamlings webbplats Länk till annan webbplats.

Den 1 juli 2024 börjar garantin för tidiga stödinsatser gälla i anpassade grundskolan. Syftet är att uppmärksamma de elever som behöver stöd i sitt lärande och att tidigt sätta in stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik som är utformade efter varje elevs behov. Nya nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik kommer samtidigt att bli obligatoriska att använda i årskurs 1 och 3. De nya bedömningsstöden publiceras i god tid före den 1 juli 2024.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Stöd i arbetet

Vi uppdaterar styrdokument, stödmaterial och webbtexter med de nya namnen och benämningarna under våren och hösten 2023. Vi ser också över och uppdaterar vårt befintliga stöd.

Under året tar vi även fram stöd och kompetensutveckling till lärare och elevassistenter i de anpassade skolformerna. Det gör vi tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Stöd och kompetensutveckling

Senast uppdaterad 22 september 2023

Relaterat