Stärkt undervisning för elever i anpassade skolformer

Sedan den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det som tidigare hette grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning har också ändrat namn till anpassade skolformer.

Ändringarna gäller sedan den 2 juli

Sedan den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som innebär nya namn på flera skolformer och att elevens val tas bort i anpassade skolformer.

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
    benämningen träningsskola tas bort
  • elevens val tas bort i anpassade grundskolan och tiden fördelas i stället på andra ämnen och ämnesområden.

Här ser du vad de nya skolformsnamnen heter på engelska.

Engelska översättningar av skolformer

Svenskt namn

Engelsk översättning

Anpassade grundskolan

Compulsory school for pupils with intellectual disabilities

Anpassade gymnasieskolan

Upper secondary school for pupils with intellectual disabilities

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Basic education for adults with intellectual disabilities

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Upper secondary education for adults with intellectual disabilities

Anpassade skolformer

Schools for pupils with intellectual disabilities respective Education for adults with intellectual disabilities

Stöd för att stärka undervisningen

Vi har tagit fram stöd och kompetensutveckling till lärare och elevassistenter i de anpassade skolformerna. En del av stödet har vi tagit fram tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Specialpedagogik för lärande för anpassade skolformer

Har ni genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni behöver utveckla arbetet med att möta elevers behov och förutsättningar? Då är det här en bra insats för er.

Specialpedagogik för lärande för anpassade skolformer

Kunskapsbedömning inom anpassade skolformer

Utveckla din förmåga att bedöma dina elevers kunskapsutveckling. Kursen ger dig möjlighet att omsätta och pröva teoretiska kunskaper inom formativ och summativ bedömning i praktiken.

Kurs om kunskapsbedömning i de anpassade skolformerna

Webbkurs om sexualitet, samtycke och relationer i anpassade grundskolan

I den här webbkursen får du arbeta med frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer i anpassade grundskolan. Gå den själv eller tillsammans med andra.

Webbkurs om sexualitet, samtycke och relationer i anpassade grundskolan

Webbkurs om sexualitet, samtycke och relationer i anpassade gymnasieskolan

I den här webbkursen får du arbeta med frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer i ämnesundervisningen i anpassade gymnasieskolan. Gå den själv eller tillsammans med andra.

Webbkurs om sexualitet, samtycke och relationer i anpassade gymnasieskolan

Film om läsning i anpassade grundskolan

Stärk elevernas läsning. I den här filmen samtalar en rektor, en lärare och en skolbibliotekarie om hur skolan arbetar med läsintresse med elever i anpassade grundskolan.

Film om läsfrämjande och lektionsutveckling i anpassade grundskolan

Bedömning i formativt syfte

I grupper med elever med intellektuell funktionsnedsättning är variationen i kunskapsnivåer samt kognitiva och kommunikativa förutsättningar stor. Det innebär att du som lärare ställs inför särskilda utmaningar att individualisera och differentiera din undervisning. På den här sidan hittar du artiklar om bedömning. De kan fungera som underlag för diskussion om didaktiska val och ge svar på några av frågorna kring bedömningens vad, varför och hur.

Bedömning i formativt syfte i anpassade grundskolan Öppnas i nytt fönster.

Garantin för tidiga stödinsatser

Den 1 juli 2024 börjar garantin för tidiga stödinsatser gälla i anpassade grundskolan. Syftet är att uppmärksamma de elever som behöver stöd i sitt lärande och att tidigt sätta in stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik som är utformade efter varje elevs behov. Stödet i Läsa, skriva, räkna kommer att revideras inom kort så att det passar för anpassade grundskolan.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Nya nationella bedömningsstöd för årskurs 1 och 3

Nya nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik blir obligatoriska att använda i årskurs 1 och 3 från den 1 juli 2024. Med hjälp av de nya bedömningsstöden ska du som undervisar elever i årskurs 1 och 3 i anpassade grundskolan kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Syftet är att eleverna tidigt ska få de stödinsatser som behövs.

Nya nationella bedömningsstöd för årskurs 1 och 3

Att genomföra en lesson study

Lesson study är en metod där lärare tillsammans planerar, genomför, observerar och sedan analyserar en lektion med fokus på undervisning och elevers lärande. Syftet är att undersöka och utveckla sin undervisningspraktik. Här kan du läsa om hur du genomför en lesson study.

Lesson study i anpassade skolformer

Läs mer hos Specialpedagogiska skolmyndigheten

Här har SPSM samlat kompetensutveckling och andra aktiviteter som kan vara intressant att känna till för dig som arbetar i anpassade skolformer. 

Kompetensutveckling inom intellektuell funktionsnedsättning, IF (spsm.se) Länk till annan webbplats.

Mötesplats anpassade skolformer 2024

Välkommen till Mötesplats anpassade skolformer 2024 ‒ två fullmatade konferensdagar den 17 och 18 juni där du själv väljer bland olika digitala föreläsningar. Konferensen anordnas av Skolverket och SPSM, och vänder sig till all personal som arbetar i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning.

Mötesplats anpassade skolformer 2024

Bakgrund till förändringen

Tisdagen den 21 juni röstade riksdagen igenom förslaget om stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Här kan du läsa det beslut och betänkande som ligger till grund för ändringarna samt se ändringarna i skollagen.

Senast uppdaterad 12 mars 2024

Innehåll på denna sida

    Relaterat