Särskild utbildning för vuxna

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Elev i särvux

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särskild utbildning för vuxna (särvux).

Skolformen finns på två nivåer:

  • grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå
  • gymnasial nivå

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras (21 kap. skollagen).

Senast granskad: 2016-03-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner