Särskild utbildning för vuxna

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Elev i särvux

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särskild utbildning för vuxna (särvux).

Skolformen finns på två nivåer:

 • grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå
 • gymnasial nivå

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras (21 kap. skollagen).

Rektor i särskild utbildning för vuxna

Nedan hittar du som är rektor i särskild utbildning för vuxna information om vad som gäller för skolformen och vad du har ansvar för:

Rektors uppdrag

1. Övergripande om särskild utbildning för vuxna

 • Pedagogisk ledare
 • Utbildningens mål
 • Målgruppen
 • Uppsökande verksamhet
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Individuell studieplan
 • Rätt till utbildning på grundläggande nivå
 • Efterfrågan och behov styr gymnasial nivå
 • Behörig på gymnasial nivå
 • Urval på gymnasial nivå
 • Kontinuerlig utbildning
 • Validering
 • Kombinera skolformer
 • Ledighet och avbrott
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Rutiner för klagomål

2. Utbildningens innehåll

 • Utbildningens nivåer
 • Kurser
 • Kurser grundläggande nivå
 • Kurser gymnasial nivå
 • Orienteringskurser
 • Delkurser
 • Rätt att fullfölja kurs
 • Gymnasiesärskolearbete
 • APL
 • Verksamhetspoäng
 • Gymnasiesärskolepoäng

3. Betyg och bedömning

 • Betyg och intyg
 • Intyg
 • Betygskatalog
 • Utdrag ur betygskatalog
 • Slutbetyg
 • Gymnasiesärskolebevis

Pedagogisk ledare

Skollag 2 kap. 9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

Utbildningens mål

Skollag 21 kap. 2 §
Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

 Målgruppen

Skollag 21 kap. 2 § och skollag 29 kap. 8 §
 • Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada
 • Personer med autism eller autismliknande tillstånd ska endast jämställas med målgruppen för särskild utbildning för vuxna om de också har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada

 Uppsökande verksamhet

 • Skollag 21 kap. 10 §
  Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning.
 • Skollag 21 kap. 14 §
  Varje kommun ska informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att de vuxna i kommunen som är behöriga deltar i sådan utbildning.

 Studie- och yrkesvägledning

 • Skollag 2 kap. 29 §
  Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.
 • Skollag 21 kap. 10 a
  Hemkommunen är skyldig att se till att den som avser att påbörja utbildning på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 16 §
  Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med eleven. Eleven ska i samband med utarbetandet erbjudas studie- och yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information om möjligheter till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov samt studieekonomiska förutsättningar. Planen ska upprättas i nära anslutning till antagningen och ska vid behov revideras.

 Individuell studieplan

 • Skollag 21 kap. 8§  
  Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan för varje elev. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 16 §
  Omfattningen av studierna ska anges i verksamhetspoäng när det gäller kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna

Rätt till utbildning på grundläggande nivå 

 • Skollag 21 kap. 10 §
  Hemkommunen ansvarar för att de som enligt 11 § har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och önskar det, också får delta i sådan utbildning.
 • Skollag 21 kap. 11 §
  En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
  1. är bosatt i landet,
  2. saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge, och
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 Efterfrågan och behov styr gymnasial nivå

 • Skollag 21 kap. 13 §
  Varje kommun ska erbjuda utbildning på gymnasial nivå. Kommunerna ska sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov.
 • Skollag 21 kap. 14 §
  Varje kommun ska informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att de vuxna i kommunen som är behöriga deltar i sådan utbildning.

 Behörig på gymnasial nivå

Skollag 21 kap. 16 §
En vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.
 • Skollag 21 kap. 16 §
  Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 3 kap. 2 §
  Behörig att tas emot till kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna är också den som är yngre än det som anges i 20 kap. 11 § första stycket eller 20 § första stycket respektive 21 kap. 11 § första stycket eller 16 § första stycket skollagen (2010:800), om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl. Förordning (2016:458).

 Urval på gymnasial nivå

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 3 kap. 8 §
Om samtliga behöriga sökande till särskild utbildning för
vuxna på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning,
ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den
ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort
tidigare utbildning och som

1. inte tidigare har deltagit i motsvarande utbildning,
2. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat
enligt en upprättad individuell studieplan,
3. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat inom
gymnasiesärskolan, eller
4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller
planerat yrkesval.

Punkt 3 gäller även om den sökande har avslutat studierna inom gymnasiesärskolan, men utan att få gymnasiesärskolebevis.

 Kontinuerlig utbildning

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 25 §
Utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året.

 Validering

 • Skollag 21 kap. 21 § En elev i särskild utbildning för vuxna kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.
  Rektorn ska verka för att valideringen sker i enlighet med lag och andra författningar.
 • Skollag 21 kap. 22 § Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering ska ha möjlighet att få dessa dokumenterade skriftligt.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 8 § Validering får ske inom ramen för alla kurser och ska utgå från elevens förutsättningar och behov. En elev som har genomgått validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen när det gäller den delen av kursen.

 Kombinera skolformer

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 1 kap. 3 §
Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna ska utformas så att den enskildes studier inom någon av dessa skolformer kan kombineras med studier inom vuxenutbildningens andra skolformer.

 Ledighet och avbrott

 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 7 kap. 1 §
  Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 7 kap. 3 §
  Rektorn får bevilja en elev ledighet från utbildningen för enskilda angelägenheter.

 Systematiskt kvalitetsarbete

Huvudmannanivå

 • Skollag 4 kap 3 §
  Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Enhetsnivå

 • Skollag 4 kap 4 §
  Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.
 • Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever.
 • Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet

 • Skollag 4 kap 5 §
  Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
Dokumentation
 • Skollag 4 kap 6 §
  Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.

Åtgärder

 • Skollag 4 kap 7 §
  Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Rutiner för klagomål

 • Skollag 4 kap 8 §
  Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

 Utbildningens nivåer

 • Skollag 21 kap. 3 §
  Kommunerna ska tillhandahålla särskild utbildning för vuxna. Utbildningen ska tillhandahållas på grundläggande nivå och gymnasial nivå.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 3 § 
  Inom särskild utbildning för vuxna finns det nationella kurser och orienteringskurser. Inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå finns det även gymnasiesärskolearbete.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 21 §
  Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan utom träningsskolan bedrivs i form av kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi, hem- och konsumentkunskap samt teknik.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 22 §
  Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom träningsskolan inom grundsärskolan bedrivs i form av kurser i språk och kommunikation, natur och miljö samt individ och samhälle.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 23 §
  Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå får bedrivas i form av kurser inom alla ämnen som finns i gymnasiesärskolan med undantag av idrott och hälsa. Dessutom får det finnas gymnasiesärskolearbete
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 6 §
  En orienteringskurs ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs och ska ha ett eller flera av följande syften:
  - medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval
  - ge ökade studietekniska färdigheter,
  - vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden,
  - ge tillfälle till validering,
  - ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål, och
  - ge stöd i form av yrkessvenska.

 En orienteringskurs får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 4 kap. 7 §
  Betyg ska inte sättas på orienteringskurser
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 10 §
  Rektorn beslutar om vilka orienteringskurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 4 §
  Nationella kurser inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna får delas upp i delkurser.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 10 §
  Rektorn beslutar om huruvida nationella kurser ska delas upp i delkurser och hur många verksamhetspoäng varje delkurs ska omfatta.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 4 kap. 6 §
  Betyg ska sättas på varje avslutad delkurs inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna som inte motsvarar träningsskolan. För en elev som har fått betyg på samtliga delkurser av en kurs ska ett sammanfattande betyg sättas på kursen i dess helhet. 
 • Skollag 21 kap. 9 §
  Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.
 •  Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 3 §
  Inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå finns det även gymnasiesärskolearbete. Med gymnasiesärskolearbete avses en uppgift om 100 gymnasiesärskolepoäng som eleverna genomför inom ramen för programmålen för det program inom gymnasiesärskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 23 §
  Rektorn ska för varje elev som genomför ett  gymnasiesärskolearbete utse en lärare att vara ansvarig för gymnasiesärskolearbetet.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 26 §
  Med arbetsplatsförlagt lärande avses i denna förordning lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. 
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 27 § Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för arbetsplatsförlagt lärande och att lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen. Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 28 §
  För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 1 §
  Med verksamhetspoäng avses i denna förordning ett mått på studieomfattningen eller valideringen inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 2 §
  Inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna beräknas 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier eller för validering av kunskaper av motsvarande omfattning.

En årsstudieplats inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna motsvarar 800 verksamhetspoäng.

 • Skollag 21 kap. 5 §
  På gymnasial nivå betecknas kursernas och gymnasiesärskolearbetets omfattning med gymnasiesärskolepoäng.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 2 §
  Inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå beräknas en verksamhetspoäng för varje gymnasiesärskolepoäng.
 • Skollag 3 kap. 14 §
  Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar.
 • Skollag 21 kap. 18 §
  Betyg ska sättas på varje avslutad kurs, dock inte på kurser som motsvarar träningsskolan inom grundsärskolan. Betyg ska även sättas efter genomfört gymnasiesärskolearbete. Inom den del av särskild utbildning för vuxna som motsvarar träningsskolan ska, i stället för betyg, ett intyg om att eleven har deltagit i kursen utfärdas efter avslutad kurs.
 • Skollag 21 kap. 23 §
  Den som genomgått en kurs i särskild utbildning för vuxna och vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett intyg. Huvudmannen ansvarar för att eleverna informeras om möjligheten att få ett intyg.
 • Skollag 21 kap. 24 §
  Rektorn utfärdar intyg.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 4 kap. 11 § Beslut om betyg ska dokumenteras i en betygskatalog. Detsamma gäller uppgifterna i sådana intyg som avses i 20 och 21 kap. skollagen (2010:800) samt i denna förordning. Med beslut om betyg avses beslut att 
 1. sätta betyg efter varje avslutad kurs och delkurs, på gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet eller efter prövning, och
 2. inte sätta betyg enligt 20 kap. 39 § eller 21 kap. 20 b §

Beslut enligt första stycket 2 markeras i betygskatalogen med
ett horisontellt streck.

Beslut om betyg och intyg ska genast kunna sammanställas för
varje enskild elev. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen
förs.

 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 4 kap. 12 §
  Den som har slutfört kurser inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna. Den som vill ha ett utdrag får själv bestämma vilka kurser eller delkurser som ska ingå i utdraget.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 4 kap. 22 §
  Betygsdokument och utdrag ur betygskatalogen ska utfärdas av rektorn. En anteckning ska göras i betygskatalogen om att slutbetyg, examensbevis eller gymnasiesärskolebevis har utfärdats och om betygets eller bevisets innehåll.
 • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 4 kap. 13 §
  Den som har fått lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå ska få slutbetyg från sådan utbildning.

 Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 4 kap. 20 a §

 • Gymnasiesärskolebevis ska utfärdas för den som har avslutat särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Av gymnasiesärskolebeviset ska det framgå
 1. om utbildningen huvudsakligen motsvarar ett fullständigt program i gymnasiesärskolan och vilket program som utbildningen i så fall huvudsakligen motsvarar,
 2. vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiesärskolepoäng som varje kurs har omfattat och vilket betyg personen har fått på varje kurs eller om betyg inte har kunnat sättas enligt 21 kap. 20 b § skollagen (2010:800) eller om intyg har utfärdats, och
 3. om personen har genomfört ett gymnasiesärskolearbete med betyget E och vad det i så fall har innehållit och, om personen begär det, hur han eller hon har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för gymnasiesärskolearbetet.

Om personen har genomfört arbetsplatsförlagt lärande, ska omfattningen av lärandet också framgå av gymnasiesärskolebeviset. Vidare ska det framgå vilken eller vilka arbetsplatser som lärandet har genomförts på och vilka arbetsuppgifter som personen har utfört där. Om personen begär det, ska beviset även innehålla en bedömning av hur han eller hon har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för det
arbetsplatsförlagda lärandet.

Senast granskad: 2016-03-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner