Registrera och utforma betyg

Det finns regler för hur betygen ska utformas i olika skolformer. Elevernas betyg ska också antecknas i en betygskatalog.

Betygsdokument i grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan

Terminsbetyg

I våra föreskrifter beskrivs hur terminsbetygen ska utformas och vad de ska innehålla. Det är rektorn som skriver under terminsbetygen, men rektorn kan också välja att delegera den här uppgiften. Rektorn kan däremot inte delegera uppgiften att utfärda slutbetyg.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:50) om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan Länk till annan webbplats.

Slutbetyg

Våra föreskrifter reglerar vilka uppgifter slutbetyget ska innehålla och hur betyget ska utformas. I slutbetyget ska det framgå om en elev i grundskolan eller specialskolan har haft anpassad timplan. Rektorn kan inte delegera uppgiften att utfärda slutbetyg.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, anpassade grundskolan och specialskolan Länk till annan webbplats.

Nytt slutbetyg efter introduktionsprogram

En elev som har fått betyg i ett eller flera av grundskolans ämnen genom studier på introduktionsprogram i gymnasieskolan har rätt att få ett nytt slutbetyg. Det är rektorn i gymnasieskolan som utfärdar det nya slutbetyget.

Nytt slutbetyg efter prövning

En elev som har fått betyg i ett eller flera av grundskolans ämnen efter prövning har rätt att få ett nytt slutbetyg. Det är rektorn som utfärdar det nya slutbetyget.

Betyg efter prövning

En elev har rätt att genomgå prövning för att få betyg från grundskolan eller specialskolan. Prövning görs utifrån betygskriterierna i slutet av grundskolans årskurs 9 respektive specialskolans årskurs 10. Prövningen kan gälla ett eller flera ämnen eller hela utbildningen.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:16) om utformningen av betyg efter prövning i grundskolan och specialskolan Länk till annan webbplats.

Betygskatalogen

Elevernas betyg ska antecknas i en betygskatalog. I våra föreskrifter finns information om hur betygskatalogen ska föras och vad den ska innehålla. Det är rektorns ansvar att samtliga elevers betyg förs in i katalogen och att eleverna får information om rätten att begära utdrag från den. I en bilaga till föreskrifterna framgår det hur ämnena får förkortas. Från och med den 15 maj 2019 ska siffran 3 stå i betygskatalogen om en elev inte har läst ett ämne på grund av anpassad timplan, enligt 3 kap. 12 § skollagen.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog Länk till annan webbplats.

Möjligheter att föra betygskatalogen elektroniskt

En betygskatalog får föras elektroniskt. Det innebär att när man lägger in ett betyg i betygskatalogen så kan man signera elektroniskt, under förutsättning att man valt att föra betygskatalogen elektroniskt. Ett utdrag ur betygskatalogen kan däremot inte ske elektroniskt, vilket innebär att man inte heller kan skriva under utdraget elektroniskt. Ett utdrag kräver därför en handskriven underskrift.

Terminsbetyg ska förses med en handskriven namnunderskrift med ett namnförtydligande. I grundskolan får rektorn delegera utfärdandet av terminsbetyg samt (i vissa fall) betyg efter prövning till någon annan. Om rektorn har delegerat detta är det den rektor delegerat till (lärare, personal) som ska skriva under betygsdokumentet för hand.

Vad gäller slutbetyg så kan rektor inte delegera utfärdandet till någon annan. Rektorn ska därför skriva under slutbetyget för hand. Underskriften ska ges ett namnförtydligande.

Betygsdokument i gymnasieskolan

Examensbevis

Examensbevis utfärdas när en elev har avslutat ett nationellt program, uppfyllt kraven för gymnasieexamen och fått betyg på alla kurser samt det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan. I föreskrifterna om examensbevis finns information om vilka uppgifter, kolumner och förklaringar som måste finnas med samt hur detta ska utformas.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:145) om utformning av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Studiebevis

När en elev inte uppfyller kraven för gymnasieexamen utfärdas istället ett studiebevis.

Skolverkets föreskrifter (2011:148) om utformningen av studiebevis efter nationella program i gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Gymnasieintyg från introduktionsprogram

Efter avslutad utbildning på ett introduktionsprogram ska rektorn utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har fått.

Från 20 juli 2018 ska det framgå av intyget utbildningens mål, samtliga betyg som eleven har fått och andra insatser som har ingått i den individuella studieplanen (Gymnasieförordningen kap 8 § 21). Om utbildningen har inriktats mot ett särskilt yrkesområde ska det framgå vilket yrkesområde.

En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram eller inte når målen för utbildningen enligt sin individuella studieplan ska få en sammanställning av vilka delar av utbildningen som eleven har fullföljt jämfört med sin individuella studieplan.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:147) om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Betygskatalogen

Elevernas betyg ska antecknas i en betygskatalog. I våra föreskrifter finns information om hur betygskatalogen ska föras och vad den ska innehålla. Det är rektorns ansvar att samtliga elevers betyg förs in i katalogen och att eleverna får information om rätten att begära utdrag från den. Kurskoderna som används i betygskatalogen finns i anslutning till ämnesplanerna.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog Länk till annan webbplats.

Hitta kurser, ämnen och program i gymnasieskolan

Möjligheter att föra betygskatalogen elektroniskt

En betygskatalog får föras elektroniskt. Det innebär att när man lägger in ett betyg i betygskatalogen så kan man signera elektroniskt, under förutsättning att man valt att föra betygskatalogen elektroniskt. Ett utdrag ur betygskatalogen kan däremot inte ske elektroniskt, vilket innebär att man inte heller kan skriva under utdraget elektroniskt. Ett utdrag kräver därför en handskriven underskrift.

En gymnasieexamen eller ett studiebevis ska förses med en handskriven namnunderskrift med ett namnförtydligande av rektor.

Betygsdokument i anpassade gymnasieskolan

Gymnasieskolebevis i anpassade gymnasieskolan

Elever som gått anpassade gymnasieskolan ska få ett gymnasieskolebevis, oavsett om de gått ett nationellt eller ett individuellt program. Gymnasieskolebeviset i anpassade gymnasieskola ska innehålla uppgifter om vilket program eleven följt, vilka kurser eller ämnesområden eleven har läst, ämnesområdenas omfattning samt kursernas omfattning i gymnasieskolepoäng i anpassad gymnasieskola. Det ska också framgå vilka betyg eleven har fått samt information om gymnasieskolearbetet för anpassad gymnasieskola och inriktningen på elevens arbetsplatsförlagda lärande.

Elevens kunskaper och erfarenheter ska beskrivas på ett sätt så att det underlättar för eleven i kontakter med framtida arbetsgivare. I våra föreskrifter framgår det hur gymnasieskolebeviset för anpassad gymnasieskola ska utformas och vad det ska innehålla.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:158) om utformningen av gymnasieskolebevis efter nationella och individuella program i anpassad gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Betygskatalogen

Elevernas betyg ska antecknas i en betygskatalog. I våra föreskrifter finns information om hur betygskatalogen ska föras och vad den ska innehålla. Det är rektorns ansvar att samtliga elevers betyg förs in i katalogen och att eleverna får information om rätten att begära utdrag från den. Om en elev inte uppfyller betygskriterierna för E ska betyg inte sättas. Detta markeras med följande markering: *** i betygskolumnen i betygskatalogen och gymnasieskolebeviset för anpassad gymnasieskola. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro markeras detta med ett streck (-). Kurskoderna som används i betygskatalogen finns i anslutning till ämnesplanerna.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog Länk till annan webbplats.

Hitta kurser, ämnen och program i anpassad gymnasieskola

Möjligheter att föra betygskatalogen elektroniskt

En betygskatalog får föras elektroniskt. Det innebär att när man lägger in ett betyg i betygskatalogen så kan man signera elektroniskt, under förutsättning att man valt att föra betygskatalogen elektroniskt. Ett utdrag ur betygskatalogen kan däremot inte ske elektroniskt, vilket innebär att man inte heller kan skriva under utdraget elektroniskt. Ett utdrag kräver därför en handskriven underskrift.

Ett gymnasieskolebevis för anpassad gymnasieskola ska förses med en handskriven namnunderskrift och med ett namnförtydligande av rektor.

Betygsdokument i komvux i svenska för invandrare

Betygskatalogen

Elevernas betyg ska antecknas i en betygskatalog. I våra föreskrifter finns information om hur betygskatalogen ska föras och vad den ska innehålla. En betygskatalog för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska innehålla kursens namn, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs.

Utdrag ur betygskatalogen

En elev som slutfört en eller flera kurser kan få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna. Eleven får själv bestämma vilka kurser som ska ingå i utdraget.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Kursplan i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Möjligheter att föra betygskatalogen elektroniskt

En betygskatalog får föras elektroniskt. Det innebär att när man lägger in ett betyg i betygskatalogen så kan man signera elektroniskt, under förutsättning att man valt att föra betygskatalogen elektroniskt. Ett utdrag ur betygskatalogen kan däremot inte ske elektroniskt, vilket innebär att man inte heller kan skriva under utdraget elektroniskt. Ett utdrag kräver därför en handskriven underskrift.

En gymnasieexamen, ett studiebevis eller ett slutbetyg ska förses med en handskriven namnunderskrift med ett namnförtydligande av rektor.

Intyg

Om intyg

Betygsdokument i komvux på grundläggande nivå

Slutbetyg

Ett slutbetyg utfärdas till de elever som genomgått utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. I våra föreskrifter beskrivs hur slutbetygen ska utformas och vad de ska innehålla.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:23) om utformningen av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå Länk till annan webbplats.

Betygskatalogen

Elevernas betyg ska antecknas i en betygskatalog. I våra föreskrifter finns information om hur betygskatalogen ska föras och vad den ska innehålla. En betygskatalog i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska innehålla kursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs. Kurskoderna som används i betygskatalogen finns i anslutning till kursplanerna.

Utdrag ur betygskatalogen

En elev som slutfört en eller flera kurser eller delkurser kan få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna eller delkurserna. Eleven får själv bestämma vilka kurser som ska ingå i utdraget.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog Länk till annan webbplats.

Kursplaner i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Möjligheter att föra betygskatalogen elektroniskt

En betygskatalog får föras elektroniskt. Det innebär att när man lägger in ett betyg i betygskatalogen så kan man signera elektroniskt, under förutsättning att man valt att föra betygskatalogen elektroniskt. Ett utdrag ur betygskatalogen kan däremot inte ske elektroniskt, vilket innebär att man inte heller kan skriva under utdraget elektroniskt. Ett utdrag kräver därför en handskriven underskrift.

En gymnasieexamen ett studiebevis eller ett slutbetyg ska förses med en handskriven namnunderskrift med ett namnförtydligande av rektor.

Intyg

Om intyg

Betygsdokument i komvux på gymnasial nivå

Examensbevis

Elever som slutfört sin utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får ett examensbevis. I våra föreskrifter beskrivs bland annat vilka uppgifter, kolumner och förklaringar som måste finnas med samt hur detta ska utformas.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:9) om utformning av examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Kurser som inte får erbjudas inom komvux på gymnasial nivå och kurser som inte får ingå i en gymnasieexamen från komvux

Det finns ett antal ämnen eller kurser på gymnasial nivå som antingen bara kan erbjudas inom gymnasieskolan eller bara inom kommunal vuxenutbildning. En elev som har läst kurser inom gymnasieskolan, men som inte har tagit ut en gymnasieexamen, kan välja att slutföra sin utbildning via den kommunala vuxenutbildningen.

Dokumentet nedan listar kurser som vare sig kan ingå i en gymnasieexamen från komvux eller gymnasieskolan. Listan tar även upp kurser som inte kan läsas vid vare sig komvux eller gymnasieskolan. Listan ger inte en heltäckande bild av kursutbudet och ska därför ses som ett komplement till sökfunktionen för ämnes- och kursplaner på gymnasial nivå inom komvux.

Listan innehåller inte uppgifter om vilka kurser som är överlappande och som inte kan ingå samtidigt i en gymnasieexamen, utan det är upp till rektor att kontrollera gällande bestämmelser.

Kurser som inte får ges och/eller inte får ingå i en examen på komvux, gymnasial nivå Excel, 24 kB, öppnas i nytt fönster.

Betygskatalogen

Elevernas betyg ska antecknas i en betygskatalog. I våra föreskrifter finns information om hur betygskatalogen ska föras och vad den ska innehålla. En betygskatalog i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska innehålla kursens namn, gymnasiepoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs. Kurskoderna som används i betygskatalogen finns i anslutning till ämnesplanerna.

Utdrag ur betygskatalogen

En elev som slutfört en eller flera kurser eller delkurser kan få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna eller delkurserna. Eleven får själv bestämma vilka kurser som ska ingå i utdraget.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Ämnen och kurser i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Möjligheter att föra betygskatalogen elektroniskt

En betygskatalog får föras elektroniskt. Det innebär att när man lägger in ett betyg i betygskatalogen så kan man signera elektroniskt, under förutsättning att man valt att föra betygskatalogen elektroniskt. Ett utdrag ur betygskatalogen kan däremot inte ske elektroniskt, vilket innebär att man inte heller kan skriva under utdraget elektroniskt. Ett utdrag kräver därför en handskriven underskrift.

En gymnasieexamen eller ett slutbetyg ska förses med en handskriven namnunderskrift med ett namnförtydligande av rektor.

Intyg

Om intyg

Slutbetyg

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2025

I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025.

Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. En förutsättning för detta är att ett eller flera av betygen inte kan omvandlas enligt motsvarandelistan. Eller att en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven. Eleven behöver även uppfylla de villkor som ställs i den tidigare förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Tidigare förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Planeringsverktyg för studie- och yrkesvägledare

Här finns planeringsverktyg som stöd studie- och yrkesvägledare. Verktyget är i första hand ett stöd för studie- och yrkesvägledare för planering av gymnasieexamen inom komvux. Verktyget ger möjlighet att hantera och bedöma vilka nya och gamla kurser som kan ingå i en önskad gymnasieexamen, samt hur dessa förhåller sig till gymnasieskolans program.

Planeringsverktyg för studie- och yrkesvägledare

Motsvarandelistan

Motsvarandelistan används när en gymnasieexamen ska utfärdas från komvux och eleven har kurser som ska med från GY2000.

Motsvarandelistan

Betygsdokument i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Slutbetyg

Ett slutbetyg utfärdas till de elever som genomgått utbildning inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå. I våra föreskrifter beskrivs hur slutbetygen ska utformas och vad de ska innehålla.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:23) om utformningen av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå Länk till annan webbplats.

Betygskatalogen

Elevernas betyg ska antecknas i en betygskatalog. I våra föreskrifter finns information om hur betygskatalogen ska föras och vad den ska innehålla. En betygskatalog i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå ska innehålla kursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs. Kurskoderna som används i betygskatalogen finns i anslutning till kursplanerna.

Utdrag ur betygskatalogen

En elev som slutfört en eller flera kurser eller delkurser kan få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som personen har slutfört och vilka betyg personen har fått på de olika kurserna eller delkurserna. Eleven får själv bestämma vilka kurser som ska ingå i utdraget.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Möjligheter att föra betygskatalogen elektroniskt

En betygskatalog får föras elektroniskt. Det innebär att när man lägger in ett betyg i betygskatalogen så kan man signera elektroniskt, under förutsättning att man valt att föra betygskatalogen elektroniskt. Ett utdrag ur betygskatalogen kan däremot inte ske elektroniskt, vilket innebär att man inte heller kan skriva under utdraget elektroniskt. Ett utdrag kräver därför en handskriven underskrift.

Ett gymnasieskolebevis för anpassad gymnasieskola ska förses med en handskriven namnunderskrift och med ett namnförtydligande av rektor.

Intyg

Om intyg

Betygsdokument i komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Komvuxbevis

Elever som gått komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå får ett komvuxbevis. Komvuxbeviset ska innehålla uppgifter om vilket program eleven följt, vilka kurser eller ämnesområden eleven har läst, ämnesområdenas omfattning samt kursernas omfattning i gymnasiepoäng. Det ska också framgå vilka betyg eleven har fått samt information om komvuxarbetet eller gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola och inriktningen på elevens arbetsplatsförlagda lärande.

Elevens kunskaper och erfarenheter ska beskrivas på ett sätt så att det underlättar för eleven i kontakter med framtida arbetsgivare. I våra föreskrifter framgår det hur komvuxbeviset ska utformas och vad det ska innehålla. Det står inte beskrivet i förordningen vad som motsvarar ett nationellt program inom anpassad gymnasieskola.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:32) om utformningen av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå Länk till annan webbplats.

Betygskatalogen

Elevernas betyg ska antecknas i en betygskatalog. I våra föreskrifter finns information om hur betygskatalogen ska föras och vad den ska innehålla. En betygskatalog i anpassad utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska innehålla kursens namn, gymnasiepoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs. Kurskoderna som används i betygskatalogen finns i anslutning till kursplanerna.

Utdrag ur betygskatalogen

En elev som slutfört en eller flera kurser eller delkurser kan få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser som personen har slutfört och vilka betyg personen har fått på de olika kurserna eller delkurserna. Eleven får själv bestämma vilka kurser som ska ingå i utdraget.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Ämnen och kurser i komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Möjligheter att föra betygskatalogen elektroniskt

En betygskatalog får föras elektroniskt. Det innebär att när man lägger in ett betyg i betygskatalogen så kan man signera elektroniskt, under förutsättning att man valt att föra betygskatalogen elektroniskt. Ett utdrag ur betygskatalogen kan däremot inte ske elektroniskt, vilket innebär att man inte heller kan skriva under utdraget elektroniskt. Ett utdrag kräver därför en handskriven underskrift.

Ett komvuxbevis ska förses med en handskriven namnunderskrift och med ett namnförtydligande av rektor.

Intyg

Om intyg

Intyg i vuxenutbildningen

Den som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett intyg. Även den som genomgått validering ska kunna få ett intyg.

Det är rektorn som utfärdar intyget. Huvudmannen är ansvarig för att eleverna informeras om möjligheten att få ett intyg. I våra föreskrifter beskrivs vilka uppgifter dessa intyg ska innehålla och hur de ska utformas.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:120) om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Utformning av intyg

För intyg som utfärdas i kommunal vuxenutbildning och komvux som anpassad utbildning ska mallen för Intyg användas. Intyget ska bland annat innehålla en beskrivning av elevens kunskaper efter genomgången kurs eller delkurs.

Intyg efter validering

I föreskrifterna finns en mall för hur intyg som utfärdas efter validering ska utformas. Detsamma gäller intyg efter genomgången orienteringskurs som har validering som sitt huvudsakliga syfte.

Ett intyg som utfärdas efter validering ska bland annat innehålla en beskrivning av de kunskaper och kompetenser som eleven besitter, i förhållande till nationella kurs- och ämnesplaner. Intyget ska även innehålla uppgifter om vilken eller vilka nationella kurser som elevens kunskaper och kompetenser helt eller delvis motsvarar.

Intyg om deltagande

Intyg om deltagande används när en elev inom komvux som anpassad utbildning inte nått upp till betyget E. Samma typ av intyg används för elever inom den del av komvux som anpassad utbildning som motsvarar anpassade grundskolans ämnesområden.

Senast uppdaterad 10 april 2024

Innehåll på denna sida