Anordna yrkesförarutbildning i komvux

Här kan du läsa om vad som krävs för att anordna en yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Du får bland annat veta vilka regler som gäller och hur ansvarsförhållandet ser ut.

Närmare information och referenser finns i det stödmaterial som Skolverket och Transportstyrelsen gemensamt har tagit fram:

Stödmaterialet Förarutbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Kurser och yrkespaket

För att bedriva yrkesförarutbildning inom komvux och kunna examinera med egen förarprövare är det viktigt att tänka på följande:

 • Kurserna som ligger till grund för respektive körkort (C och CE eller D och DE) ska läsas sammanhållna utan avbrott mellan kurserna.
 • Respektive yrkespaket innehåller grundutbildningen för yrkesförarkompetens (YKB) för godstransporter eller persontransporter.
 • Eleven kan läsa yrkespaket som syftar till yrkesutgången lastbilsförare eller bussförare.
 • Inom sin yrkesförarutbildning kan inte eleven tillgodogöra sig körkortsbehörigheter eller yrkesförarkompetens för mer än ett transportslag (buss eller lastbil).

Något av följande yrkespaket ska användas:

 • Transportteknik; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng
 • Godstransporter; godstrafik, 200 gymnasiepoäng
 • Godshantering; godshantering – vux, 100 gymnasiepoäng

Utbildningslängd: 30 veckor, heltidsstudier.

 • Transportteknik; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng
 • Godstransporter; godstrafik, 200 gymnasiepoäng
 • Godshantering; godshantering – vux, 100 gymnasiepoäng
 • Transportteknik; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng

Utbildningslängd: 40 veckor, heltidsstudier.

 • Transportteknik; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng
 • Persontransporter; persontrafik – vux, 200 gymnasiepoäng

Utbildningslängd: 25 veckor, heltidsstudier

Yrkespaketet kan kompletteras med kursen fordonskombinationer – persontransporter, 100 gymnasiepoäng, för körkortsbehörighet DE. Utbildningstiden förlängs då med 5 veckors heltidsstudier.

Huvudmannen har ansvaret

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen oavsett om utbildningen är upphandlad. Ett sådant exempel är rätten till stöd i form av extra anpassningar.

Bestämmelser gällande förarprövare

 • Förarprövaren eller YKB-rapportören måste vara anställd hos den huvudman och på den skolenhet där rapportering för yrkesförarkompetens och körkortsbehörigheter sker.
 • Förarprövaren måste ha giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES och inneha de körkortsbehörigheter som utbildningen avser.
 • Förarprövaren får inte samtidigt vara verksam inom annan förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen. De verksamheter och tillstånd som omfattas av bestämmelsen är trafikskola, introduktionsutbildning, riskutbildning, utbildning för yrkesförarkompetens, utbildning och examination till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.
 • Förarprövaren ska ha undervisat eleven i såväl teoretiska som praktiska moment samt bör ha undervisat i minst 40 procent av elevens undervisningstid.
 • Förarprövaren kan endast examinera och rapportera en elev en gång för samma behörighet. Det innebär till exempel att en elev som blir av med sitt körkort under utbildningen inte kan examineras och rapporteras av förarprövaren en gång till, utan måste examineras på Trafikverket.
 • Elever som avslutat en yrkesförarutbildning inom komvux kan inte återkomma efter avslutad utbildning för att examineras av skolans förarprövare  för körkort eller yrkesförarkompetens. Eleven får då istället vända sig till Trafikverket för kunskapsprov och körprov (förarprov).

Skolor utan egen förarprövare

 • Skolor som inte har en anställd förordnad förarprövare måste ha en anställd rapportör, nedan kallad YKB-utbildningsrapportör, som kan rapportera yrkesförarkompetens till Transportstyrelsen.
 • Det är samma krav på en skola som har en YKB-utbildningsrapportör som på en skola som har en egen förarprövare när det gäller förarutbildningens innehåll, genomförande och dokumentation. Det som skiljer är att eleverna rapporteras för genomförd utbildning av skolans YKB-utbildningsrapportör och därefter får avlägga prov på Trafikverket (observera problematiken som kan uppstå vid utbildning på entreprenad, se ”utbildning på entreprenad” i stödmaterialet).
 • YKB-utbildningsrapportören måste vara anställd av huvudmannen på den skolenhet inom den utbildning där rapportering av yrkesförarkompetens sker. Tjänsten är i första hand administrativ och YKB-utbildningsrapportören måste ha ett avtal med Transportstyrelsen för att kunna rapportera elever för genomförd grundutbildning för yrkesförarkompetens
 • Huvudmannen har ett ansvar för att den som verkar som YKB-utbildningsrapportör har kompetens när det gäller rapportering om genomgången grundutbildning för yrkesförarkompetens vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.
 • När det gäller examination för olika körkortsbehörigheter och yrkesförarkompetens hänvisas eleven till Trafikverket för prov.
  Här hittar du ansökningsblanketten. Länk till annan webbplats.
 • När skolan saknar egen förarprövare ligger ansvaret för kvalitetssäkring, uppföljning och dokumentation som normalt ligger på förarprövaren på lärarlaget och rektorn.

Behörighet och ålderskrav

 • Eleven ska ha körkortet B för att antas till utbildningen och anses behörig från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år. Undantag kopplat till ålderskravet går att läsa mer om här: Rätt, behörighet och antagning till komvux på gymnasial nivå Länk till annan webbplats..
 • Yrkeskompetensbevis kan inte utfärdas förrän eleven fyllt 21 år och har avlagt godkänt förarprov för körkortsbehörighet C eller D.  En rapportering för yrkesförarkompetens förfaller efter 2 år om eleven inte uthämtat sitt yrkeskompetensbevis.
 • En förarprövare kan inte ta över en annan förarprövares dokumentation i de fall där förarprövaren inte kan slutföra elevens utbildning för aktuell behörighet på grund av att hen slutar sin anställning eller vid långvarig sjukdom. I ett sådant fall hänvisas eleverna till Trafikverket för prov.

Statsbidrag för yrkesförarutbildning

En huvudman kan ansöka om statsbidrag för att anordna yrkesförarutbildning.

Statsbidrag för yrkesförarutbildning Länk till annan webbplats.

Validering, prövning och krav på delaktighet

Precis som i övriga utbildningar inom komvux är det möjligt att pröva eller validera kurs som ingår i yrkesförarutbildningen. För att en elev ska kunna bli examinerad för aktuella körkortsbehörigheter av skolans förarprövare krävs dock att delaktighetskravet uppfylls.

Delaktighetskravet innebär att förarprövaren har undervisat eleven teoretiskt och praktiskt motsvarande minst 40 procent av elevens undervisningstid (avser normal studietid). Om prövningen eller valideringen innebära att kravet inte uppfylls kan förarprövaren endast rapportera slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens till Transportstyrelsen. Det innebär att eleven i detta fall ges möjlighet att avlägga kunskapsprov för yrkesförarkompetens samt därefter förarprov för körkortsbehörighet C alt. CE eller D alt. DE på Trafikverket.

Även den som inte är antagen till yrkesförarutbildningen kan genomgå prövning i aktuella kurser. Personen kan dock inte examineras och rapporteras för körkortsbehörigheter eller för godkänt prov för yrkesförarkompetens. Personen kommer heller inte att kunna rapporteras för slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens eller avlägga kunskapsprov för yrkesförarkompetens på Trafikverket.

Mer om prövning Länk till annan webbplats.

Mer om validering Länk till annan webbplats.

Mer om delaktighetskravet Länk till annan webbplats.Senast uppdaterad 10 oktober 2023

Innehåll på denna sida