Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet

25 utbildningar vid 24 skolor har ingått i försöksverksamheten som startade 2012 och avslutas 2027 med sista intag till årskurs sju hösten 2025. Du kan inte längre ansöka om att delta i försöksverksamheten.

För de skolor som ingår i försöksverksamheten finns möjlighet att söka statsbidrag för utbildningar som startar höstterminen 2023 - 30 juni 2025.

Statsbidrag för försöksverksamheter med spetsutbildning 2023

Vad är spetsutbildning i grundskolan?

En spetsutbildning i högstadiet ger eleven en särskild fördjupning och breddning inom ett eller flera ämnen som utbildningen är inriktad mot. Eleverna kan läsa en eller flera gymnasiekurser och få betyg men följer i övrigt den ordinarie undervisningen.

Utbildningen kan inriktas mot något eller några av dessa ämnen:

  • matematik och/eller
  • naturorienterande ämnen (biologi, fysik eller kemi), eller
  • samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap) och/eller
  • engelska och/eller
  • språkval.

Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser, dels ändring i samma förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksrekryterande spetsutbildning i gymnasiet

Det pågår också försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i gymnasiet.

Försöksverksamhet med spetsutbildning i gymnasiet

Betyg i spetsutbildning

Det ska stå i elevens slutbetyg från grundskolan att hon eller han har deltagit i en spetsutbildning. Det ska också framgå vilket eller vilka ämnen som spetsutbildningen har varit inriktad mot. Det här antecknas i fältet för noteringar i slutbetyget från grundskolan.

Inom ramen för spetsutbildningen kan eleverna läsa och få betyg i gymnasiekurser inom det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. Betygen ska utfärdas separat: har en elev fått betyg i en gymnasieskurs ska det betyget inte skrivas in i grundskolans termins- eller slutbetyg, utan i en särskild betygsblankett. Betyget för gymnasiekursen ska däremot dokumenteras i grundskolans betygskatalog.

Om eleven vill gå om den aktuella gymnasiekursen när hon eller han börjar gymnasieskolan, så har hon eller han rätt till det. Eleven har i så fall också rätt att få ett nytt betyg på kursen i sitt gymnasiebetyg.

Blankett för betyg i spetsutbildning Pdf, 54 kB.

Mer om att sätta betyg i grundskolan

Nationella prov i spetsutbildning

De nationella proven ska användas som stöd för betygssättning i årskurs 9. Om läraren bedömer att en elev kommer avsluta ett ämne före årskurs 9 är det därför lämpligt att läraren låter eleven göra nationella prov i det ämne spetsutbildningen avser i en tidigare årskurs, det vill säga i årskurs 7 eller 8.

Mer om nationella prov i grundskolan

Utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildning

Försöksverksamheten följs upp och utvärderas av Skolverket. De huvudmän (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) som deltar i försöksverksamheten medverkar i vår utvärdering.

Sök i publikationsdatabasen efter Skolverkets tidigare utvärderingar av försöksverksamheten Länk till annan webbplats.

Det pågår också försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning på gymnasial nivå

Kontakt

För frågor om försöksverksamheten med spetsutbildning, kontakta Skolverkets Upplysningstjänst:

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 20 oktober 2023

Innehåll på denna sida