Planera utbildningen på introduktionsprogram

Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas av huvudmannen. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och elevernas behov.

Eftersom introduk­tionsprogrammen inte har en nationellt fastställd struktur blir skolhuvudmannens plan för utbildningen och elevens individuella studieplan särskilt viktiga. En elev som har börjat på ett introduktionsprogram har rätt att full­följa utbildningen hos huvudmannen enligt den plan som gällde när hon eller han påbörjade utbildningen. Eleven också rätt att fullfölja utbildningen enligt den individuella studieplanen, eftersom den individuella studieplanen på ett mer precist sätt beskriver elevens mål med utbildningen. 

Flyttar eleven till en annan kommun har hon eller han rätt att gå klart sin utbildning på samma eller ett annat introduktionsprogram i den nya hemkommunen. Om eleven har medgett att planen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen.

Planen för utbildningen ska innehålla

  • vilket syfte utbildningen har
  • utbildningens längd
  • vad som ska vara utbildningens huvudsakliga innehåll

Planen kan också beskriva

  • hur utbildningen skiljer sig från eventuella andra introduktionsprogram huvudmannen har
  • hur grundskolan och gymnasieskolan ska samverka med varandra
  • hur eleverna ska kunna gå vidare från introduktionsprogrammet till ett nationellt program, till den kommunala vuxenutbildningen, annan utbildning eller till yrkeslivet.

För skolorna blir planen för utbildningen också en viktig utgångspunkt när skolan ska upprätta en individuell studieplan tillsammans med eleven.

Läs mer om individuell studieplan

Följ upp utbildningen och revidera planen

En tydlig plan ger också goda förutsättningar för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det kan vara lämpligt att revidera planen för utbildningen varje år. På så vis blir planen ett levande dokument i arbetet med att både utforma och utveckla introduktionsprogrammen.

Stödmaterial

Plan för utbildningar på introduktionsprogram

Publikationen visar med exempel hur man kan planera utbildningen på alla fyra introduktionsprogrammen när det gäller behörighet, syfte, utbildningens inriktning, struktur, upplägg och innehåll.

Plan för utbildningar på introduktionsprogram, publikation Länk till annan webbplats.

Yrkesintroduktion av varierande längd

Du får en genomgång av olika modeller för yrkesintroduktion som skolhuvud­män och skolor kan utgå ifrån och anpassa efter lokala förutsättningar och elevens framtida möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktion av varierande längd Länk till annan webbplats.

Dokumentera yrkeskunskaper från introduktionsprogrammet yrkesintroduktion

Publikationen visar hur elevens utbildning och yrkeskunnande från introduktionsprogrammet yrkesintroduktion kan dokumenteras i gymnasieintyget. Som hjälp finns exempel på individuella studieplaner och gymnasieintyg som visar på programmets bredd när det gäller syfte, yrkesområden, innehåll och omfattning.

Dokumentera yrkeskunskaper från introduktionsprogrammet yrkesintroduktion, publikation

Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram – styrning

Denna webbkurs har fokus på styrning av introduktionsprogrammen. Kursen finns på Skolverkets utbildningsplattform och syftar till att ge ökad kunskap och förståelse för kopplingen mellan introduktionsprogrammens styrdokument.
Till skillnad från gymnasieskolans nationella program saknar introduktionsprogrammen både nationella programstrukturer och nationella examensmål. Därför har huvudmannens plan för utbildning, elevens individuella studieplan och uppföljning av elevers kunskapsutveckling innan godkända betyg, en avgörande funktion för styrning och utveckling av introduktionsprogrammen. Det är en förutsättning för att huvudmannen ska kunna följa upp, analysera, utvärdera och utveckla sin verksamhet.

Kursen Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram - styrning

Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida