Goda relationer underlättar språkinlärning

Det viktigaste för att motivera elever att lära sig ett språk och att upprätthålla motivationen är att skapa olika typer av samhörighet. Lärarna som lyckas att motivera eleverna i klassrumsaktiviteter väljer inte bara meningsfulla och autentiska aktiviteter och arbetsprocesser som eleverna känner igen från sitt liv utanför skolan, utan de är också skickliga på att bygga upp goda relationer till eleverna.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Intervju med Alastair Henry

I ett fyraårigt projekt finansierat av vetenskapsrådet undersökte Alastair Henry, professor i ämnesdidaktik vid Högskolan Väst, tillsammans med kollegor hur gymnasielärare som lyckades motivera sina elever i engelskundervisningen arbetar.

Ni genomförde projektet “Motivational Teaching in Swedish Secondary English”. Kan du kort berätta vad som motiverade er att göra studien och vilken frågeställningen var?

– År 2011 utförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av engelska i gymnasieskolor och fann att många elever saknade motivation att delta i klassrumsaktiviteterna. Inspektionen påpekade då att eleverna möter engelskan i två separata kulturer, en inuti och en utanför skolan. En trend som också har uppmärksammats i andra länder. Engelskan i dessa två kulturer upplevs som väldigt olika och detta tros ha en negativ effekt på elevernas motivation i klassrummet, säger Alastair Henry.

– Det är mycket viktigt att i undervisningen använda sig av det engelska språket som det ser ut när eleverna möter det i vardagen utanför skolan. Lärarna behöver hjälpa eleverna att se ett samband mellan engelskan i skoluppgifterna och engelskan i världen utanför skolan, för att höja elevernas motivation. Detta kan till exempel ske genom att erbjuda inlärningstillfällen som upplevs av eleverna som autentiska, meningsfulla, och relevanta utifrån vilka de är som individer.

– Skolinspektionen såg också att det fanns en stor variation när det gäller hur lärarna gjorde för att åstadkomma denna koppling mellan engelskan i och utanför skolan. Medan de allra flesta lärare saknade ett systematiskt sätt för att ta tillvara på elevernas erfarenheter i undervisningen, fanns det också exempel på god praxis. Elevernas erfarenheter av engelskan utanför skolan användes då för att nå lärandemålen. Så syftet med vårt projekt var att identifiera och teoretiskt analysera dessa exempel på god praxis, där gymnasieelevernas erfarenheter med engelskan utanför skolan användes till att nå lärandemålen.

Vad betyder egentligen motivation? Och skiljer sig motivationen att lära sig ett språk från annan motivation, exempelvis att lära sig matematik?

– Motivation handlar om hur energin att göra något uppstår och hur den upprätthålls. Motivation kan studeras under olika tidsperioder. Till exempel under en viss aktivitet, eller under en hel kurs. Motivation för att lära sig ett språk skiljer sig från andra ämnen - som matematik - eftersom målet med lärandet här är kommunikation med andra människor. När man lär sig ett språk grundar sig motivationen i en önskan att kommunicera och viljan att utveckla färdigheter för att kunna göra detta. Detta innebär en personlig investering från elevens sida.

Vad kom ni fram till i ert projekt? Vad var det viktigaste med era resultat?

– Mycket kort skulle man kunna säga att våra resultat visar att det är relationsarbetet med eleverna som är grunden till en undervisning som känns motiverande. Lärarna behöver involvera och skapa samhörighet, vad vi kallar connections, på tre viktiga sätt. För det första att skapa aktiviteter som eleverna upplever som meningsfulla och som bygger på deras kulturella erfarenheter utanför skolan. För det andra att skapa aktiviteter där eleverna kan använda sig av sina kreativa och interaktiva kunskaper och den potential som digitala miljöer erbjuder. Och för det tredje att skapa goda relationer till eleverna genom ett nära, varmt och personligt förhållningssätt

Vad är det bästa tipset du kan ge en språklärare utifrån er studie?

– Lärarna i vår studie tycker inte bara om att tala engelska, har bra ämneskunskaper och är bra på att ta elevernas perspektiv när de utformar olika aktiviteter. De är också mycket skickliga på att bygga relationer. Relationer spelar roll när man lär sig ett språk. Det är förmodligen det viktigaste budskapet som kommer ut från vår studie och det bästa rådet jag kan ge.

Ert projekt handlar framför allt om undervisning i engelska, och därmed också om motivationen att lära sig engelska. Engelska har ju en särskild roll i det svenska samhället och den svenska skolan. Men hur påverkar elevernas erfarenheter av engelska motivationen att lära sig andra främmande språk?

– Det är en annan stor fråga. Jag gjort studier om hur det ser ut med elevernas motivation för att lära sig de moderna språken, franska, spanska och tyska. I grund och botten verkar det som att eleverna jämför språken - inte bara på ett explicit sätt, utan också omedvetet när de till exempel försöker uttrycka sig på sitt främmande språk. I dessa jämförelser kommer engelska bäst ut. Med tiden kan detta dock ha en negativ effekt på motivation att lära sig ett annat språk.

Även om era resultat kommer från en engelsk kontext, kan man tillämpa dem på andra språk och andra undervisningssituationer? Kan man använda sig av era erfarenheter i exempelvis undervisningen i moderna språk?

– Även om det arbete med motivation som vi observerade i vår studie var specifikt för undervisningen i engelska, kan man använda de tre sätten att involvera och skapa connections, det vill säga samhörighet, i alla språkämnen. Nämligen via innehållet, via arbetsmetoden och via läraren som person. Jag har skrivit om dessa tre connections i artiklar i tidskrifterna Lingua och Language Teaching. Lärare som är intresserade av att läsa mer om undervisning som ett relationsarbete kan ta reda på mer i dessa artiklar.

Slutligen: Har du något särskilt trick för att motivera dig själv?

– Svår fråga… Jag antar att jag gillar utmaningar. I min undervisning är det som motiverar mig att hjälpa mina studenter att se de många utmaningar som är involverade i undervisningen i engelska, i sammanhang där det är ett språk som tillhör popkulturen och ungdomars identitet. I min forskning gillar jag att undersöka utmanande problem, till exempel varför engelska påverkar inlärningen i främmande språk och hur önskan att bli en flerspråkig person kan påverka motivationen för att lära sig moderna språk, säger Alastair Henry.

Intervjun, översättning från engelskan och text: Susan Sayehli.

Professor Alastair Henry på Högskolan Västs webbplats Länk till annan webbplats..

Susan Sayehli på Stockholms universitets webbplats Länk till annan webbplats..

Källor:

Henry, A., Sundqvist, P. & Thorsen, C., (2019). Motivational Practice: Insights from the Classroom Länk till annan webbplats.. Lund: Studentlitteratur.

Henry, A. (2019). Motivational teaching as a relational practice: Three concepts, three connections Länk till annan webbplats.. Lingua, 2, 28-33.

Henry, A. (2020). Motivational connections in language classrooms: A research agenda. Language Teaching, 1–15.

Publicerad 22 juni 2020.  Senast uppdaterad 05 oktober 2020.

Relaterat