Hög frånvaro under pandemin har påverkat förskolan negativt

Pandemin har resulterat i en omfattande frånvaro hos både barn och personal i förskolan. Detta har på många håll påverkat utbildningens kvalitet på ett negativt sätt. Samtidigt har pandemin bidragit till en ökad utevistelse samt digitalisering i många förskolor. Det är några av slutsatserna i Skolverkets rapport om hur förskolan påverkats under pandemin.

– Förskolan har i stort klarat av att hålla verksamheterna öppna under pandemin, vilket är en viktig förutsättning för att andra viktiga samhällsinstanser ska kunna bemannas. Men det är klart att den stora frånvaron bland både barn och personal har fått konsekvenser för barnens lärande och utveckling, säger Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd på Skolverket.

Kraftigt ökad frånvaro under pandemin

Rapporten visar att både den kortare och den längre frånvaron bland barn har ökat mycket under pandemin. Det kan få konsekvenser både för barnens lärande och för deras utveckling i stort. Bland annat uppger fyra av tio förskolerektorer i rapporten att barnens förutsättningar att utvecklas i enlighet med målen för förskolan har försämrats. Det kan till exempel handla om att förmågan att fungera i grupp, förmågan att lyssna och också ge uttryck för egna uppfattningar riskerar att inte utvecklas lika mycket som när barnen är i förskolan. Övergången från förskola till förskoleklass, har också fungerat sämre under pandemin, det anser sex av tio rektorer. Både att barnen utvecklas i enlighet med målen och att övergången i sig fungerar bra är viktigt för att skapa förutsättningar för en god skolgång.

Oro och rädsla vanlig orsak till lång frånvaro

Den mest förekommande orsaken till frånvaro bland barn är symptom som enligt riktlinjer gör att barn ska vara hemma trots ett gott allmäntillstånd. För längre frånvaro är den näst vanligaste orsaken oro och rädsla hos vårdnadshavarna. Den frånvaroorsaken är vanligare i förskolor med större andel barn med utländsk bakgrund.

Språkutvecklingen kan hämmas

Rektorerna inom förskolan framhåller att mycket frånvaro bland annat kan leda till problem i barns språkutveckling. Barn som inte har svenska som modersmål bedöms vara en särskilt drabbad grupp. Därför behöver både förskolor och skolor se till att barn och elever får rikliga möjligheter att utveckla sin språkförmåga.

Mer utevistelse och ökad digitalisering positiva inslag

Mitt i allt det negativa har pandemin trots allt medfört en del positiva förändringar. Inom förskolan handlar det framför allt om mer tid utomhus med barnen och distansmöten som ett ofta välfungerande sätt att kommunicera på. Samarbetet har ofta också stärkts både inom och mellan förskolor. Det upplevs också som positivt att tillsammans kämpa hårt mot något och faktiskt, i de allra flesta fall, klara av att hålla förskolan öppen.

Ytterligare slutsatser från rapporten i urval

  • Personalfrånvaron har varit väldigt hög, vilket tillsammans med smittorisken har fått konsekvenser för arbetsmiljön
  • Diskussioner med vårdnadshavare om tolkning av riktlinjer har också påverkat arbetsmiljön negativt
  • Hälften har kunnat upprätthålla kvaliteten i undervisningen medan fyra av tio bedömer att kvaliteten har blivit sämre
  • Den trygga omsorgen har kunnat bibehållas i en majoritet av förskolorna
  • Pandemin har drabbat olika grupper av förskolor och de barn som går där olika hårt
  • Pandemins negativa effekter på barnens utveckling och lärande måste motverkas

Läs rapporten i sin helhet

Covid-19-pandemins konsekvenser för förskolan Länk till annan webbplats.

Om rapporten

Rapporten Covid-19-pandemins konsekvenser för förskolan ingår i Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet. Resultaten bygger på en nationell enkät till rektorer för förskola som genomfördes under senhösten 2021.

Ta del av tidigare artiklar om förskolan

Pandemins påverkan på förskolan, del 4 (2021-12-17)

Pandemins påverkan på förskolan, del 3 (2021-05-21)

Publicerades den .