Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Du som är lärare i språk och modersmål kan varje år ansöka om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Utmärkelsen gäller för alla skolformer och alla språk förutom svenska som modersmål. Om du har inspirerats av tidigare års språkprojekt kan du även ansöka om Inspirationspriset.

Elever i olika åldrar

Vem kan ansöka?

Lärare i alla språk och modersmål utom svenska som modersmål, inom alla skolformer, kan ansöka om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk. Utmärkelsen delas ut till nyskapande projekt inom språkundervisning på Språklärargalan varje år.

Gör du något i din språkundervisning som du tror att andra språklärare skulle ha nytta av? Ansök om utmärkelsen om din skola har nyskapande språkprojekt som

 • prövar nya idéer i undervisningen
 • gör språkinlärningen lustfylld
 • ökar förståelsen för andra länder
 • delar med sig av metoder och erfarenheter.

Om du ansöker bidrar du till att utveckla språkundervisningen både på nationell och europeisk nivå. Du kan också nominera en kollega. Sista ansökningsdag är den 11 september 2023.

Film om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk Länk till annan webbplats.

Flyer om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk 2023 Pdf, 336 kB.

EU-kommissionen har sammanställt språkprojekt från olika länder:

Compendium of 2019 European Language Label projects Pdf, 5 MB.

Upp till 25 000 kronor till bästa projekt

Priset består av upp till 25 000 kronor per projekt, som delas ut på den årliga Språklärargalan. Prispengarna går till skolan och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare.

Prioriterade projekt år 2023–2024

EU-kommissionens prioriterade områden för språk 2023–2024 är

 • att stödja nyanlända barn och ungdomar i deras språkinlärning
 • kompetensutveckling för lärare för att stödja arbetet med inkludering och interkulturalitet, särskilt med tanke på den stora språkliga mångfalden i klassrummet
 • stöd till projekt som riktar sig till minoriteter och regionala språk för att främja rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap
 • språkinlärning för att stödja vuxna elevers utveckling.

Utöver detta prioriterar vi i Sverige ansökningar som handlar om att

 • öka förståelsen för andra länder och kulturer
 • göra lärandet lustfyllt
 • våga pröva nya idéer
 • dela med sig av metoder och erfarenheter.

Så bedöms projekten

Det är en internationell jury som bedömer alla bidragen. Några av skolorna tilldelas sedan utmärkelsen i slutet av höstterminen. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i Europa. Projekten bedöms utifrån följande punkter.

 • Europeiska dimensionen: Projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och arbetar aktivt för att öka den interkulturella förståelsen.
 • Motivationsskapande: Projektet förbättrar elevernas språkkunskaper och gör inlärningen attraktiv för dem.
 • Kvalitativ eller kvantitativ förbättring: Genom en förbättrad undervisning leder projektet till att eleverna lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
 • Nyskapande: Projektet använder kreativa metoder och lösningar.
  Inspirationskälla: Projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
 • Helhetssyn: Olika undervisningsmetoder används utifrån elevers olika identifierade behov.

Inspirationspriset

Har du tagit del av och inspirerats av tidigare års projekt som har fått Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk? Eller har du haft eller har just nu ett Erasmus-projekt inom språk? Sök Inspirationspriset och berätta om hur du har arbetat. Det projekt som väljs ut tilldelas 10 000 kronor som delas ut på den årliga Språklärargalan.

Två flickor läser moderna språk.

Representanterna i juryn är

 • EU-kommissionen
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitets- och högskolerådet
 • utländsk juryrepresentant
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket
 • Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering.

Ansök senast den 11 september

Du kan ansöka om både Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk och Inspirationspriset fram till och med den 11 september 2023.

Gör så här

Spara ansökningsformuläret på din dator och fyll i det. Skicka sedan din ansökan till oss via mejladressen som står i ansökningsformulären. Du får en bekräftelse när vi har tagit emot din ansökan.

Ansökningsformulär för kvalitetsutmärkelsen i språk Word, 63 kB.

Ansökningsformulär för inspirationspriset Word, 61 kB.

Konkreta tips

Skolor som fick utmärkelsen 2022

Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm

Film: Projektet Derechos humanos – att engagera och medvetandegöra språkelever om mänskliga rättigheter (tid 02:51 minuter)

Projektet Derechos humanos – att engagera och medvetandegöra språkelever om mänskliga rättigheter – handlar om att elever i spanska 4 arbetar med och lär sig om andra människors situation i världen, framför allt i Latinamerika. Eleverna skapar muntliga och visuella presentationer där de beskriver hur organisationer såsom Röda Korset, UNHCR med flera är verksamma och arbetar i olika länder. Elever på alla nivåer visar stort engagemang och motivation samtidigt som de lär sig om mänskliga rättigheter och använder spanskt vokabulär och grammatik på ett lustfyllt sätt.

The project Derechos humanos – Engaging and making language students aware about human rights – focuses on Spanish intermediate students (B1) learning about other people’s situation around the world, especially in Latin America. The students create oral and visual presentations about organisations such as the Red Cross, UNHCR etc describing their work in different countries. Students of all levels have shown dedication and motivation while simultaneously learning about human rights and using vocabulary and grammar in Spanish.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, 2022 har tilldelats Anna Whitlocks gymnasium för projektet ” Derechos humanos – Att engagera och medvetandegöra språkelever om mänskliga rättigheter.”

Syftet med projektet är att levandegöra och verklighetsanknyta spanskundervisningen samt engagera elever i andra människors situation i världen samt att få mera kunskap om mänskliga rättigheter vilket är givande och har skapat engagemang hos elever.

Genom arbetet har eleverna fått kunskap om människors olika utsatthet och hur välgörenhetsorganisationer arbetar och vad man kan göra för att hjälpa dem. Detta är frågor som engagerar eleverna och samtidigt så utvecklar de sina kunskaper i det spanska språket och lär sig att uttrycka sig på spanska om frågor som bland annat berör FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.

Högbyskolan i Hemse

Film: Eleverna får ett spanskt eller latinamerikanskt namn (tid 2:26 minuter)

Kontaktperson: Therese Sjöberg, therese.gotland@edu.gotland.se

Projektets syfte är att med enkla medel skapa en lustfylld språkundervisning som motiverar elever till språklärande. Genom att låta elever välja ett spanskt/latinamerikanskt namn att använda sig av i spanskaundervisningen under hela deras högstadietid, skapar de en karaktär som kräver inlevelse och engagemang på målspråket att leva upp till. Den nya karaktären ger autenticitet till eleven som upplever det lättare att våga kommunicera på målspråket som “Pablo” än som ”Linus”.

The aim of the project is to create, with simple means, an enjoyable language teaching that motivates students to learn languages. By giving the students a Hispanic personal name, they adopt a Hispanic identity to be used during their Spanish studies. In order to live up to the Hispanic identity, acting and commitment is required from the student. Being a new character gives a sense of authenticity to the student who thereby finds it easier to challenge him- or herself in communicating in the target language as “Pablo”, rather than as “Linus”.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, 2022 har tilldelats Högbyskolan för projektet ”Elever får ett spanskt eller latinamerikanskt namn”.

Det spanskklingande namn som följer med eleven under spanskundervisningen i grundskolan ger eleven möjlighet att leva sig in i språket mer och våga ge sig hän. När eleven använder sitt spanska alias kan det kännas mindre allvarligt att göra fel, vilket kan avdramatisera en situation som kan innebära press för eleven. Att använda ett spanskt namn har visat sig vara inspirerande för elevens lärande på såväl kort som lång sikt och kan motivera eleven till att hålla fast vid det moderna språket. Det innebär också ett enkelt sätt att arbeta med interkulturalitet i undervisningen.

Studium Restaurang i Göteborg

Film: Kompetensutveckling för lärare om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever i kombinationsutbildning (tid 4:48 minuter)

Kontaktpersoner:

Karolina Ulenius, karolina.ulenius@educ.goteborg.se
Louise Tegenfeldt, louise.tegenfeldt@educ.goteborg.se

Projektets syfte är en konkret, stödjande och dialogbaserad undervisning för vuxna utrikesfödda elever i kombinationsutbildning. Utifrån elevers och APL-handledares beskrivningar av utmanande situationer i skolan och på arbetsplatsen hittar språk- och yrkeslärare gemensamt sätt att anpassa undervisningen i linje med kursmål, yrkesmässiga och språkliga krav. Språk- och yrkeslärare möts regelbundet i integrerade lärgrupper. Parallellt utbildas APL-handledare i att möta elevers språkliga behov. Resultatet utvärderas kontinuerligt med elever, APL-plats och arbetsgivare.

The purpose of the project is concrete, supportive and dialogue-based teaching for adult foreign-born students in vocational education and training with language support. Based on students' and WBL* mentors' descriptions of challenging situations at school and in the workplace, language and vocational teachers together find ways to adapt teaching in line with course objectives, professional and linguistic requirements. Language and vocational teachers meet regularly in integrated learning groups. In parallel, WBL mentors are trained to meet students' linguistic needs. The result is continuously evaluated with students, WBL mentors and employers.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, 2022 har tilldelats Studium Restaurang för sitt projekt ”Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever i kombinationsutbildningar”.

Ämneslärare och yrkeslärare har under ett års tid fått kompetensutveckling och tillsammans med en lärledare träffas de två gånger per månad för att diskutera didaktik och lektionsupplägg. Både ämneslärare och yrkeslärare planerar tillsammans lektionerna, så att de kan utgöra ett stöd för elevernas fortsatta språkutveckling i yrkesämnena, men också i svenska språket.

Lärarna samarbetar även med handledarna på praktikplatsen så att undervisningen kopplas till arbetsplatsen så att den ska bli verklighetsanknuten och på så sätt stimulera och motivera eleverna till fortsatt lärande.

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm i Stockholm

Film: Kreativt skrivande i multikulturell skolmiljö utvecklar elevens samtliga språk (tid: 3:16 minuter)

Projektets syfte är att ta vara på elevers mångspråkiga resurser och att hjälpa dem att utvecklas inom samtliga resurser inom alla sina språk. Vi arbetar aktivt med kreativt skrivande som språkutvecklande verktyg för att stärka elevers ordförråd, språkförståelse, språkminne samt läsförståelse. Detta har visats sig främja både individens språk, men också deras självförtroende, vilket ofta leder till större lust att engagera sig i lärandet i stort.

The purpose of the project is to unlock our students' multilingual resources and capacities in order to help them develop within all their languages. We work actively with creative writing as a language development tool to strengthen students' vocabulary, language comprehension, language memory and reading comprehension. This has been shown to promote both the individual's language, but also their confidence, which often leads to a greater desire to engage in learning in general.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, 2022 har tilldelats Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm i Stockholm för sitt projekt ”Kreativt skrivande i multikulturell skolmiljö”.

Lärarna har under flera år arbetat med kreativt lärande och syftet är att eleverna ska utveckla sina språk vad det gäller ordförråd, språkanvändning, språkminne och läsförståelse.

Genom att ta tillvara elevernas mångspråkiga resurser och att använda sig av kreativt skrivande i engelska och svenska som andraspråk men även i moderna språk, stärks elevernas skrivande men även andra förmågor utvecklas som till exempel läsandet.

I och med att elevernas språk utvecklas så stärks deras självförtroende och självkänsla, vilket leder till att de vågar experimentera med språket, deras självkänsla och empati utvecklas.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Eva Engdell, undervisningsråd
Mejladress: eva.engdell@skolverket.se
Telefon: 08-5273 35 91

Senast uppdaterad 22 mars 2023