Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Lärare i alla språk och modersmål utom svenska som modersmål inom alla skolformer kan varje år ansöka om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Nu finns även Inspirationspriset, för dig som inspirerats av tidigare års språkprojekt.

Elever i olika åldrar

Ansök senast den 12 september

Du kan ansöka om både Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk och Inspirationspriset fram till 12 september 2022.

 • Spara Word-filen på din dator och fyll i den.
 • Välj sedan "Spara som", döp om filen och spara den på din dator.
 • Kontrollera blanketten innan du skickar den med e-post.
 • Du får en bekräftelse via e-post att vi har tagit emot din ansökan.

Ansökningsformulär för kvalitetsutmärkelsen i språk Word, 61 kB. (Word, 61 kB)

Ansökningsformulär för inspirationspriset Word, 60 kB. (Word, 60 kB)

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Vem kan ansöka?

Lärare i alla språk och modersmål utom svenska som modersmål inom alla skolformer kan årligen ansöka om den Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Utmärkelsen delas varje år ut på Språklärargalan till nyskapande projekt inom språkundervisning.

Gör du något i din språkundervisning som du tror att andra språklärare skulle ha nytta av? Har din skola nyskapande språkprojekt som

 • prövar nya idéer i undervisning
 • gör språkinlärningen lustfylld
 • ökar förståelsen för andra länder
 • delar med sig av metoder och erfarenheter?

Då kan du ansöka om språkutmärkelsen, och du bidrar därmed till att utveckla språkundervisningen både på nationell och europeisk nivå. Du kan också nominera en kollega.

Film om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk Länk till annan webbplats.

Flyer om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk 2022 Pdf, 326 kB. (Pdf, 326 kB)

Europeiska kommissionen har sammanställt språkprojekt från olika länder:
Compendium of 2019 European Language Label projects Pdf, 5 MB. (Pdf, 5 MB)

Upp till 25 000 kronor till bästa projekt

Priset består av upp till 25 000 SEK per projekt och delas ut på den årliga Språklärargalan. Prispengarna går till skolan, och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare.

Prioriterade projekt 2021-2022

EU-kommissionens prioriterade områden för språk 2021-2022 är:

 • Utveckla språkinlärning genom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digitala medier.
 • Att se den språkliga mångfalden i klassrummet som en tillgång för att utveckla elevernas språk så att de kan få de kunskaper de behöver i framtiden för att kunna arbeta, bo och leva i Sverige.
 • Främja innovativa och inkluderande digitala utbyten mellan lärare, elever och skolor både i Sverige och i resten av världen.

Utöver detta prioriterar vi i Sverige ansökningar som handlar om

 • ökad förståelse för andra länder och kulturer
 • att göra lärandet lustfyllt
 • att våga pröva nya idéer
 • att dela med sig av metoder och erfarenheter.

Inspirationspriset

Har du tagit del av och inspirerats av tidigare års projekt som fått Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk? Eller har du haft eller har just nu ett Erasmus+projekt inom språk? Sök Inspirationspriset och berätta om hur du har arbetat. Det projekt som väljs ut tilldelas 10 000 SEK som delas ut på den årliga Språklärargalan.

Två flickor läser moderna språk.

Internationell jury bedömer projekten

Juryn bedömer alla bidragen och några av skolorna tilldelas utmärkelsen i slutet av höstterminen. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i Europa. Projekten bedöms utifrån:

 • Europeiska dimensionen: projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och arbetar aktivt för att öka den interkulturella förståelsen.
 • Motivationsskapande: projektet förbättrar elevernas/studenternas språkkunskaper och gör inlärningen attraktiv för dem.
 • Kvalitativ/kvantitativ förbättring: genom en förbättrad undervisning leder projektet till att elever/studenter lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
 • Nyskapande: nydanande projektet som använder kreativa metoder och lösningar.
 • Inspirationskälla: projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
 • Helhetssyn: elevens olika behov identifieras och med utgångspunkt från dem används olika undervisningsmetoder.
 • EU-kommissionen
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utländsk juryrepresentant
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket
 • Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Konkreta tips

Skolor som fick utmärkelsen 2021

Vuxenutbildningen i Partille

Film: Regional pilotutbildning - integrerad yrkesutbildning med stöd i svenska (tid 03:08 min.)

Filmen är textad på svenska och engelska.

Nomi Madolo, rektor, nomi.madolo@partille.se

Projektet är en regional kombinationsutbildning till barnskötare med språkstöd. Syftet med projektet har varit att stärka utrikesfödda elevers profession och förutsättningar att klara de språkliga kraven som ställs på en arbetsplats. Fokus har varit på stärkt samarbete mellan språk- och yrkeslärare som leder till att undervisningen i sfi och svenska som andraspråk integreras med utvecklingen av kompetenser och kunskaper inom yrket. Arbetet har inneburit integrerade lärandemål, bedömningsuppgifter, gemensam planering av undervisningen och fördjupad samverkan mellan bransch och skola.

Adult education in Partille

Regional pilot training - integrated vocational training with support in Swedish

The project is an education (nursery assistant) combining vocational training and second language learning. The purpose is to reinforce the profession and basis of foreign-born students’ abilities to meet the linguistic requirements of a workplace. Focus is to reinforce the collaboration between Swedish as a second language-teachers and vocational teachers which leads to the integration of language learning and growth of professional competence. The duties have consisted of integrated learning objektives and joint curriculum alongside in-depth collaboration between branch and education.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, 2021 har tilldelats Vuxenutbildningen i Partille, för sitt projekt ”Regional pilotutbildning - integrerad yrkesutbildning med stöd i svenska.”

Projektet har sin grund i att man vill stärka utrikesfödda elevers möjlighet att utveckla sitt språk, både i skolan och på praktikplatsen.

För att möjliggöra detta har man stärkt samarbetet mellan språk- och yrkeslärare bland annat genom att ha gemensamma mål, bedömningsunderlag samt samplanering.

Dessutom har man stärkt kopplingen mellan APL-platsen och språkundervisningen genom träning i de språkliga situationer som uppkommer i det dagliga arbetet på APL-platsen.

Genom samarbetet mellan lärarna, handledarna och eleverna har man sett att eleverna har utvecklat såväl ett yrkeskunnande som en yrkesstolthet samt att de har utvecklats språkligt.

Täby Enskilda gymnasium

Film: Levande språkundervisning (tid 03:44 min.)

Astrid Mårtensson, lärare, astrid.martensson@tabyenskilda.se

Projektets syfte är att levandegöra och verklighetsanknyta språkundervisningen. Tanken är att såväl mina egna elever som våra samarbetspartners och mina arbetskamrater i det utvidgade kollegiet ska ha nytta av projektet. Jag eftersträvar att eleverna får möta det autentiska språket, exempelvis genom mejlväxling, videoväxling, gästföreläsningar, videokonferenser och besök av utbytesstudenter. För att kunna inspirera andra berättar jag om min undervisning på bloggen Levande språkundervisning.

Täby Enskilda gymnasium

”Levande språkundervisning”.

The aim of the project is to make language teaching more authentic and engaging. The idea is for my own students as well as our partners and my colleagues, at school as well as in a broader sense, to benefit from the project. I strive to give students access to authentic language by using the exchange of emails and videos, guest lectures, video conferences and visits by exchange students. In order to inspire others I share my teaching experiences and ideas on the blog Levande språkundervisning.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, 2021 har tilldelats Täby Enskilda gymnasium, för sitt projekt ”Levande språkundervisning”.

Syftet med projektet är att levandegöra och verklighetsanknyta franskundervisningen. Detta görs genom att man samarbetar med ett antal olika institutioner, lärare, elever och studenter både i Sverige och i Frankrike, ett samarbete som har blivit en del av den reguljära undervisningen och som pågår kontinuerligt under hela läsåret.

Eleverna samarbetar på olika sätt till exempel genom videokonferenser, mejlintervjuer samt diskussioner om aktuella ämnen som intresserar eleverna. Arbetet har skett främst på franska men även på engelska och svenska.

Eleverna uttrycker att de vågar mer, både skriftligt och muntligt, samt att utbytet får dem att bli mer motiverade eftersom de känner nyttan av det de har lärt sig.

Vuxenutbildningen Skövde

Film: Språkverkstad för Vuxenutbildning Skövde och Warszawa universitet (tid 03:53 min.)

Katarzyna Fredén De Los Rios, lärare, katarzyna.freden.DeLosRios@skovde.se
Margareta Nordberg Rifai, lärare, margareta.rifai@skovde.se
Pawel Kazmierczak, doktorand på Warszawa universitet, p.kazmierczak@uw.edu.pl

Syftet med projektet Språkverkstad är möten över landsgränser med svenska som lingua franca i diskussioner mellan elever på Vuxenutbildning Skövde som läser svenska som andraspråk på gymnasial nivå och studenter vid Warszawa universitet som studerar svenska mot kandidatexamen. Projektet startades under hösten 2020 och pågår fortfarande, nu med nya deltagare. Deltagarna träffas en gång i veckan online och diskuterar i break out rooms, olika ämnen inom området svensk kultur, litteratur och samhällskunskap, allt utifrån sina egna intressen. Lärarnas uppgift är att ta fram diskussionsunderlaget, närvara vid diskussionerna och svara på eventuella frågor.

The purpose of the project “Språkverkstad” (Language workshop) is to provide meetings across borders using Swedish as lingua franca. This ongoing project started in 2020 with participants at the Adult Education in Skövde studying Swedish as a second language at upper secondary school level, and students at the University of Warsaw studying Swedish for a Bachelor’s degree. The participants meet weekly, to discuss various topics of their own choice, related to Swedish culture, literature, and society. The teachers’ task is to provide discussion materials, and sit in on the discussions to answer any questions that might arise.

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk, 2021 har tilldelats Vuxenutbildningen Skövde, för sitt projekt ”Språkverkstad för Vuxenutbildning Skövde och Warszawa universitet.”

Projektet har gjort det möjligt för sva-elever att kunna kommunicera på svenska och utveckla sina svenskkunskaper tillsammans med studenter som lär sig svenska vid Warszawa universitet.

Utbytet har upplevts som mycket stimulerande av alla inblandade då de kan dela med sig av sina upplevelser, diskutera likheter och skillnader mellan de båda länderna och samarbeta inom olika områden.

De träffades en gång per vecka under drygt en timme och både de svenska eleverna och de polska studenterna upplevde att deras svenskkunskaper utvecklades och att det var motiverande att arbeta tillsammans.

Skolor som fick inspirationspriset 2021

Kunskapsgymnasiet, Globen

Film: Visitagloben.se (tid 03:13 min.)

Filmen är textad på svenska och engelska.

Eva Söderblom, lärare, eva.soderblom@kunskapsgymnasiet.se
Kajsa Rehnman, rektor, kajsa.rehnman@kunskapsgymnasiet.se

Visitagloben.se är en hemsida med information om Globenområdet riktad till spansktalande turister. Hemsidan skapades av elever i spanska under våren 2021, ett samarbete mellan spansklärare och IKT-ansvarig vid Kunskapsgymnasiet Globen.

Eleverna har jobbat med skrivprocesser och kamratrespons för att slutligen publicera de färdiga texterna på hemsidan. Spanskan har under projektet varit arbetsspråk, vilket hos eleverna har skapat intresse, engagemang och en vilja att utvecklas.

Visitagloben.se is a homepage that contains information about the Globe area in Stockholm aiming at Spanish speaking tourists. This homepage was made by students of Spanish during spring 2021, as a collaboration between a Spanish teacher and the ICT-person at Sixth form college Kunskapsgymnasiet Globen.

The student group participated in the writing processes and peer-response with the outcome of publishing their final texts at the homepage. During this project Spanish has been the language of work, which has stimulated interest, an increased level of activity, and an explicit will to develop their knowledge of Spanish.

Inspirationspriset för språkundervisning 2021 har tilldelats Kunskapsskolan Globen, i Stockholm för projektet ”Visitagloben.se” som har inspirerats av projektet Trelleburgo.se som fick kvalitetsutmärkelsen 2018.

Syftet med ”Visitagloben.se” har varit att skapa en webbsida på spanska som kommer upp när man söker på Globenområdet.

Eleverna har skapat en webbsida där man berättar om Globen och området däromkring. Detta har engagerat eleverna då de fått använda språket på riktigt och har verkliga mottagare. Samtidigt har både deras språkkunskaper och deras kunskaper om närområdet utvecklats när de har arbetat tillsammans.

Tumba gymnasium

Med språkprojektet Los blogs hispano-virtuales.

Victoria Gomez, victoria.iribarne.gomez.haedo@botkyrka.se

Inspirationspriset för språkundervisning 2021 har tilldelats Tumba gymnasium för sitt projekt ”Los blogs hispano-virtuales” som har inspirerats av projektet Trelleburgo.se som fick kvalitetsutmärkelsen 2018.

Eleverna genomför en fiktiv resa till ett land i Latinamerika och samarbetar med hjälp av många olika digitala verktyg, till exempel bloggar och autentiska källor såsom information från resebyråer, hotell, museer och restauranger.

En annan del i projektet är när eleverna möts i olika virtuella rum där de ställs inför problem som de måste samarbeta med varandra om för att kunna lösa och för att kunna resa vidare.

Eleverna uttrycker bland annat att de har lärt känna andra länder och på så sätt utvecklat sin språkliga, sociala och interkulturella förståelse i samarbete med varandra.

Projektet är välkänt i språklärarkollegiet och används som inspiration för fortsatt utveckling av undervisningen i andra moderna språk och engelska.

Ansvar

Kontakt

Eva Engdell, undervisningsråd
E-post: eva.engdell@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3591

Senast uppdaterad 14 april 2022