Introduktion till att arbeta i fritidshem

Du som ska arbeta i fritidshemmet behöver känna till läroplanen och andra styrdokument. I ditt uppdrag är det viktigt att du är medveten om vilket ansvar du har för att eleverna ska lära och må bra i fritidshemmet.

Konkreta tips

Fritidshemmets uppdrag och styrdokument

Film: Fritidshemmet uppdrag enligt styrdokumenten (tid 04:16 min)

Filmen ger en sammanfattning av det som är viktigt att känna till om skolans och fritidshemmets gemensamma uppdrag och styrdokument.

Infografik om hierarkin mellan skolans styrdokument. Först kommer lagar som beslutas av riksdagen. Där ingår skollagen, förvaltningslagen och diskrimineringslagen. Sedan kommer förordningar bestäms av regeringen. Där ingår läroplaner och Skolförordningen. Sedan kommer föreskrifter eller SKOLDS, som författas av Skolverket. Sist kommer allmänna råd, som ingår i SKOLFS och författas av Skolverket.

Bilden visar hierarkin mellan de olika styrdokumenten och var besluten om dem fattas.

Skollagen

Skollagen är indelad i 29 kapitel. I de första sju kapitlen finns övergripande regler som gäller för skolväsendet. Dessa handlar bland annat om skolplikt, trygghet och studiero, elevernas utveckling mot målen, beslut om särskilt stöd samt insatser mot kränkande behandling. Därefter kommer kapitel med specifika bestämmelser för respektive skolform och fritidshemmet. Skollagen avslutas med bestämmelser om bland annat tillsyn och överklagande.

Skollagen och förordningar

Läroplaner

Läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan innehåller fem delar:

  • Skolans värdegrund och uppdrag
  • Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  • Förskoleklassen
  • Fritidshemmet (gäller även för anpassade grundskolan)
  • Kursplaner med kriterier för bedömning och betygssättning.

För fritidshemmet gäller första delen Skolans värdegrund och uppdrag, andra delen Övergripande mål och riktlinjer samt fjärde delen Fritidshemmet. För anpassade grundskolans fritidshem gäller grundskolans första, andra och fjärde del.

Skolans värdegrund och uppdrag Länk till annan webbplats.

Övergripande mål och riktlinjer Länk till annan webbplats.

Allmänna råd

Skolverkets allmänna råd anger hur förskolor, skolor, fritidshem och vuxenutbildning bör tillämpa lagar och regler.

De allmänna råden Länk till annan webbplats.

Förutom skollagen, läroplanen, skolformsförordningarna och Skolverkets allmänna råd finns det också andra lagar som påverkar skolan.

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag.

Barnkonventionen Länk till annan webbplats.

Kommunallagen

Kommunallagen innehåller bestämmelser om kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. I varje kommun finns en nämnd som ansvarar för verksamheten inom förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och musik- och kulturskola. Nämnden ska se till att det finns utbildning inom alla dessa skolformer.

Kommunallagen Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen gäller både för personal och elever och syftar till att skapa en god arbetsmiljö. Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret, men varje skola ska ha ett skyddsombud och ett elevskyddsombud. I skollagen finns flera delar som är kopplade till arbetsmiljölagen och som anger hur man ska arbeta med arbetsmiljön i skolan.

Arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen finns för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen Länk till annan webbplats.

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen (SOL) är den lag som socialtjänstens verksamhet utgår från. Socialtjänsten i varje kommun ska arbeta för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samarbeta med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen.

Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.

Ansvar

Planera och följ upp undervisningen

När ni planerar fritidshemmets undervisning utgår ni från läroplanens första och andra del samt fjärde delen (Fritidshemmet). Det är också viktigt att ha följande didaktiska frågor som utgångspunkt när ni planerar och utvärderar er undervisning:

  • Vad ska läras?
  • Varför ska eleverna lära sig det?
  • Hur ska de lära sig det?

Dessutom är det viktigt att följa upp undervisningen genom att ställa frågan:

  • Varför blev det som det blev?

Film: Planera, genomför och följ upp undervisningen i fritidshemmet (tid 03:42 min)

Tillgängligt lärande i fritidshemmet

De elever som av olika skäl har svårigheter att delta i eller tillgodogöra sig delar av utbildningen i fritidshemmet har rätt till extra anpassningar. Om de extra anpassningar som görs inte räcker, kan eleven ha rätt till särskilt stöd. Rådgör med dina närmaste kollegor, rektor eller med elevhälsopersonalen.

Extra anpassningar och särskilt stöd Länk till annan webbplats.

Tillgängligt lärande i fritidshemmet Länk till annan webbplats.

Delaktighet

Enligt läroplanen ska elever ges inflytande över utbildningen. Formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Något som skiljer undervisningen i fritidshemmet från förskoleklassen och grundskolan är att undervisningen i högre grad ska utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Du som arbetar i fritidshemmet har ett ansvar för att eleverna ges möjlighet att vara delaktiga.

Barnkonventionen en del av svensk lag. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Barnkonventionen i skolan Länk till annan webbplats.

Icke-diskriminering

Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Ingen ska heller utsättas för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas och intolerans måste bemötas med kunskap och öppen diskussion.

Det ska finnas rutiner för hur fritidshemmet ska agera när kränkande behandling uppmärksammas.

Vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i skolan Länk till annan webbplats.

Anmälningsplikt

Alla som arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård är enligt lag skyldiga att anmäla om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa, det vill säga göra en orosanmälan.

Skolans ansvar när barn far illa Länk till annan webbplats.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom skolan har också tystnadsplikt. Detta innebär att uppgifter om elever och deras anhöriga, som kan skada, inte får lämnas ut till obehöriga. Som lärare får du prata med andra lärare om gemensamma elever. Samtal om elever bör hållas i avskildhet så att endast de som är direkt berörda är närvarande.

Sekretessnivån skiljer sig åt för olika yrkeskategorier i skolan. Exempelvis får varken skolsköterska eller kurator lämna ut uppgifter till lärare såvida inte vårdnadshavaren ger sitt samtycke. Däremot kan skolsköterska, kurator eller socialtjänst ibland begära känsliga uppgifter från läraren. De kan dock inte utan vidare rapportera tillbaka till läraren när en eventuell utredning slutförts, eftersom dessa personalgrupper har strängare sekretess än vad lärare har.

Forskning och fördjupning

Fritidshemmet som social arena

Relationer är centrala i barns och ungas utveckling. Att i interaktion med andra lära sig sociala regler är en ständigt pågående process där fritidshemmets värdegrundsarbete är viktigt.

Undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer. Läroplanens del 4 betonar vikten av att eleverna lär sig att samspela och samarbeta med andra och ta tillvara olikheter och mångfald. De ska också ges möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Film: Fritidshemmet som social arena (tid 03:58 min)

En elevgrupp består av konstellationer som trivs olika bra tillsammans. Som personal har du en ledarroll och hur du beter dig i gruppen har därför stor betydelse.

Det pedagogiska ledarskapet handlar till stora delar om att skapa en verksamhet med återkommande rutiner. Personalens förhållningssätt spelar stor roll. Det är därför betydelsefullt hur du genomför undervisningen, underhåller relationer, visar omtanke, förtroende och hanterar kritiska situationer. Detta har också betydelse för din roll som ledare och hur du uppfattas av eleverna.

Att komma in i en elevgrupp som vikarie eller nyanställd kan upplevas som svårt. Eleverna har ofta redan givna roller i gruppen och kan gruppens sociala regler. Genom att samtala och genomföra olika aktiviteter med eleverna och att ta dig tid att lyssna in dem, kan du uppnå ömsesidigt förtroende och respekt. Försök att vara generös och dela med dig av dina tankar, åsikter och erfarenheter samtidigt som du är en tydlig ledare i gruppen.

Det är viktigt att du samtalar med dina kollegor om hur ni ska hantera konflikter och att du får information om hur planen för konflikthantering ser ut.

Senast uppdaterad 05 mars 2024