Vägledning av nyanlända i skolan – samtal om framtiden

Studie- och yrkesvägledningssamtal och vägledning med nyanlända elever kan innehålla utmaningar. I fyra artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande och karriärlärande i undervisningen.

två elever får vägledning
Konkreta tips

Materialet i de tre första artiklarna riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare och tar upp olika aspekter och utmaningar i vägledningssamtal med nyanlända elever. Den fjärde artikeln belyser studie- och yrkesvägledningen i undervisningen och riktar sig även till dig som är lärare och studiehandledare.

I anslutning till texterna finns reflektions- och diskussionsfrågor. De är främst tänkta att fungera som stöd för kollegiala samtal om texternas innehåll, men också för reflektioner i det dagliga, konkreta arbetet med vägledning.

Åsa Sundelin är lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Artikel 1. Samtalsmetodiska ideal – möjlighet och begränsning i vägledningssamtal med nyanlända elever.

Samtalsmetodiska ideal, av Åsa Sundelin Pdf, 118 kB.

Utgångspunkten för artikeln är vägledningssamtalets centrala roll i skolors studie- och yrkesvägledande verksamhet. Vägledare verkar dock uppleva sin kompetens som otillräcklig i samtal med nyanlända elever. Artikeln diskuterar detta i relation till vägledares samtalsmetodiska ideal. Den visar på samtalsidealets möjligheter, men även på att otillräckligheten kan ha ett ursprung i krockar mellan samtalsmetodiska ideal och nyanländas behov och situation.

Artikel 2.Om konsten att stödja nyanlända elevers lärande om karriärfrågor

Om konsten att stödja nyanlända elevers lärande i karriärfrågor, av Åsa Sundelin Pdf, 117 kB.

Syftet med denna artikel är att stödja lärande om utbildning och arbetsliv (karriärfrågor) i vägledningssamtal med nyanlända elever.

Artikel 3. Om språkliga asymmetrier i vägledningssamtal med nyanlända elever

Om språkliga asymmetrier i vägledningssamtal med nyanlända elever, av Åsa Sundelin Pdf, 112 kB.

Artikeln tar sin utgångspunkt i språkliga asymmetrier mellan nyanlända elever och vägledare. För att överbrygga språkliga skillnader i samtal är det förstås i många fall till hjälp att använda sig av tolk i samtal. Den här artikeln avser dock vägledningssamtal utifrån språkliga asymmetrier som sker utan tolk.

Artikel 4. Om lärare och studiehandledares möjligheter att utveckla nyanlända elevers karriärlärande i undervisning

Om lärare och studiehandledares möjligheter att utveckla nyanlända elevers karriärlärande i undervisning, av Åsa Sundelin Pdf, 311 kB.

Syftet med denna artikel är att ge inspiration och väcka tankar om hur lärare, studie- och yrkesvägledare och studiehandledare kan arbeta med karriärlärande i undervisningen och därigenom bidra till att ge nyanlända elever en god grund för deras framtid och studie- och yrkesval.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Nationella skolutvecklingsprogram

Senast uppdaterad 26 mars 2024