Stödmaterial för introduktion av obehöriga lärare och förskollärare

Med det här materialet kan du bidra till att dina obehöriga lärare och förskollärare samt annan personal får en introduktion till uppdraget. Materialet ingår i självskattningsverktyget Koll på kompetens. 

Självskattningsverktyget är ett stöd i frågor som rör ansvar och strategier för att hantera bristen på behöriga lärare och förskollärare. Koll på kompetens finns i tre versioner – för huvudmän och för rektorer i skolan, fritidshemmet och förskolan.

Självskattningsverktyget Koll på kompetens

Så kan stödmaterialet användas

Stödmaterialet kan användas oberoende av självskattningsverktyget Koll på kompetens. Materialet syftar till att ge den som är ny i skolans, fritidshemmets och förskolans värld en grundläggande orientering i:

 • uppdrag och styrdokument
 • undervisning i skolan (planering, bedömning och betygssättning)
 • undervisning i förskola och fritidshem (planering, uppföljning och analys av lärande och utveckling)
 • skolan, fritidshemmet och förskolan som social arena

Stödmaterialet innehåller korta animerade filmer, texter samt hänvisningar till material att fördjupa sig i. Materialet är uppdelat i tre olika spår:

Obehöriga förskollärare i förskolan samt barnskötare och annan personal

Obehöriga lärare i skolan

Obehörig personal i fritidshemmet samt annan personal

Varje spår består av olika delar. Det går bra att använda materialet som en helhet, men också enskilda delar beroende på vad du bedömer passar bäst för dina medarbetare och verksamheten. De olika delarna för respektive spår är:

För obehöriga förskollärare i förskolan samt barnskötare och annan personal

 • Förskolans uppdrag och styrdokument
 • Aktörer i förskolan
 • Undervisa utifrån läroplanen
 • Förskolan som social arena
 • Dokumentation i förskolan
 • Om ett barn far illa

För obehöriga lärare i skolan

 • Skolans uppdrag och styrdokument
 • Uppdraget som lärare
 • Kunskaper, lärande och undervisning
 • Bedömning och betyg
 • Skolan som social arena

Obehörig personal i fritidshemmet samt annan personal

 • Fritidshemmets uppdrag och styrdokument
 • Planera och följ upp undervisningen
 • Tillgängligt lärande, delaktighet och icke-diskriminering
 • Anmälningsplikt, tystnadsplikt och sekretess
 • Fritidshemmet som social arena

Om materialet

Innehållet i stödet har tagits fram i samarbete med ett par lärosäten och fokuserar på centrala delar av läraruppdraget. Stödet är en orientering med vidare hänvisningar till styrdokument och fördjupningar.

Senast uppdaterad 03 november 2023

Innehåll på denna sida