Elevernas arbetsmiljö vid apl, praktik och prao

När elever utför apl, praktik eller prao har huvudmannen för skolan och arbetsplatsen ett delat ansvar för arbetsmiljön. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter elevens förmåga och möjligheten till handledning. För minderåriga finns särskilda regler.

Både huvudmannen och arbetsplatsen ansvarar

Huvudmannen för skolan och arbetsgivaren har tillsammans ansvar för elevens arbetsmiljö. En elev som genomgår utbildning på en arbetsplats ska, när det gäller arbetsmiljöfrågor, likställas med en arbetstagare. Huvudmannen måste säkerställa att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö som uppfyller gällande krav. Arbetsmiljölagstiftningen gäller även för elever i apl, praktik och prao. Det finns särskilda regler för personer under 18 år. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska huvudmannen för skolan och arbetsgivaren göra en riskbedömning av elevens arbetsmiljö på arbetsplatsen innan påbörjad apl, praktik eller prao

Arbetsgivaren ska bedöma vilka risker det finns med de arbetsuppgifter eleven ska utföra, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, samt den arbetsutrustning eleven ska använda. Bedömningen ska bland annat visa om och hur man kan anpassa arbetsuppgifterna för eleven och vilka möjligheter det finns att handleda eleven.

Handledning enligt arbetsmiljölagstiftningen

Arbetsgivaren och huvudmannen för skolan ska se till att eleven vet vem eller vilka som är handledare. En handledare är en lämplig person som kan leda och ha tillsyn över de uppgifter som en minderårig elev utför. Enligt arbetsmiljöverket bör handledaren ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna från arbetsliv eller utbildning och ha nödvändiga kunskaper om risker och skydd. Arbetsgivare får inte låta minderåriga utföra vissa riskfyllda arbetsuppgifter.

Kravet på ledning och tillsyn innebär inte att eleven bara ska gå vid sidan om och se på. Det innebär inte heller att handledaren ska stå bredvid hela tiden. Handledaren bör däremot inte lämna en minderårig elev ensam med arbetsuppgifterna förrän handledaren har förvissat sig om att eleven har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Rutiner för olyckor och skador

Huvudmannen för skolan ska ha rutiner som säkerställer hur arbetsplatsen och skolan ska kommunicera om tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett inträffar.

Om exempelvis arbetsmiljörättsliga regler kräver att skyddsutrustning ska användas är det av vikt att huvudmannen för skolan och arbetsplatsen kontrollerar att reglerna följs. Arbetsgivaren ansvar alltid för att eleven använder skyddsutrustningen på arbetsplatsen.

Huvudmannen behöver se till att ha försäkringar i händelse av att eleven orsakar materialskador under apl, praktik eller prao. I det kontrakt som ska upprättas för lärlingsutbildning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska framgå hur kostnader för de skador som eleven kan orsaka under apl ska fördelas. Även när kontrakt inte krävs kan det vara värdefullt att i förväg komma överens om hur ansvar och kostnader ska fördelas.

Ersättning vid personskada

En elev som skadat sig under sin apl (arbetsplatsförlagt lärande) i gymnasieskolan har möjlighet att få ersättning.

Eleven kan ansöka om ersättning för sveda och värk eller bestående men, som orsakats under det arbetsplatsförlagda lärandet. Personskadan fastställs enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.

Eleven ska ansöka om ersättning efter inträffad skada. Kammarkollegiet fattar beslut om och betalar ut ersättningen.

Bestämmelserna gäller skador som har inträffat efter juni 1988.

SKOLFS 1991:47 Förordning om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning

Så ansöker du om ersättning

För att ansöka om ersättning ska eleven fylla i en skadeanmälningsblankett och en arbetsskadeanmälan och anmäla skadan till skolförsäkringen.
Arbetsskadeanmälan (Försäkringskassan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se även

För arbetsgivare till unga i arbetslivet, Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Så får barn och ungdomar arbeta, Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Tillämpning av reglerna om riskbedömning enligt föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö vid PRAO, APL och andra praktikplatser avseende kombinerad undervisning och praktik Länk till annan webbplats., Arbetsmiljöverket

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter Länk till annan webbplats., Arbetsmiljöverket

Om minderårigas arbetsmiljö - En vägledning till föreskrifterna, AFS 2012:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 23 oktober 2023

Innehåll på denna sida

  • Leda och organisera

   Organisera arbetsplatsförlagt lärande

   Information och praktiska tips om hur rektor planerar, genomför och följer upp arbetsförlagt lärande, apl.

  • Kurser och utbildningar

   Apl-handledarutbildning

   Utbildning ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan.