Vanliga frågor och svar om skolenhetsregistret

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar om skolenhetsregistret.

Utdrag ur skolenhetsregistret finns tillgängligt som en excel-fil. Excel-filen uppdateras dagligen. Skolenhetsregistret finns också tillgängligt genom ett öppet API som uppdateras dagligen.

Ladda ner utdrag ur skolenhetsregistret

API för skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och huvudmän inom förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Registret innehåller inte uppgifter om förskolor.

Exempel på information som finns i skolenhetsregistret om skolenheter och deras huvudmän är kontaktuppgifter, lägeskommun, huvudmannatyp, inriktning för skolenheter med enskild huvudman samt huvudmannens organisationsnummer och juridiska form. Det innehåller också uppgift om förekommande årskurser (för skolenheter med skolformerna grundskola, sameskola, anpassad grundskola och specialskola) och förekommande program (för skolenheter med skolformerna gymnasieskola och anpassad gymnasieskola). Samma uppgifter finns även för skolenheter med skolformen grundskola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd (så kallade resursskolor) eller är sjukhusskolor.

Skolenheter som inte längre är aktiva finns också med i registret.

Registret innehåller dessutom uppgifter om enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning enligt 6 kap. 1 § första stycket 1 förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning (så kallade ”betygsrättare”).

Alla huvudmän är skyldiga att lämna in uppgifter om den verksamhet de planerar att bedriva kommande läsår till Skolverket enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800). Enligt 3 § Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter till skolenhetsregistret (2021:22) och 8 § förordning (2020:833) om skolenhetsregister ska huvudmän tillhandahålla Skolverket särskilda uppgifter om sina skolenheter, så att Skolverket kan föra ett skolenhetsregister.

Huvudmannen bjuder in kontaktpersoner och uppgiftslämnare som registreras som användare i skolenhetsregistrets e-tjänst. Det är sedan kontaktpersonen eller uppgiftslämnaren som lämnar och redigerar uppgifter om huvudmannens skolenheter.

E-tjänsten för skolenhetsregistret

Uppgiftslämnarskyldighet gäller enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800).

Skolenhetsregistrets insamling och innehåll regleras av förordningen (2020:833) och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:22).

Tidigare uppgifter finns kvar med en markering om att de inte har godkänts innevarande år. Observera att inaktuella uppgifter kan innebära stora konsekvenser för er huvudmans skolenheter, till exempel vad gäller beställningar av nationella prov och ansökningar om statsbidrag.

Registret baseras i huvudsak på skolhuvudmännens egna uppgifter. Det är huvudmännen som ansvarar för att uppgifterna om deras skolenheter i registret är korrekta. Huvudmän har möjlighet att när som helst lämna och ändra uppgifter gällande sina skolenheter. I Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2021:22) specificeras att huvudmän, senast den 14 juni varje år, ska ha lämnat uppgifter gällande kommande läsår till Skolverket. Därför uppmanar skolenhetsregistret alla huvudmän att granska och uppdatera uppgifterna om sina skolenheter i månadsskiftet maj/juni varje år. Uppgifterna granskas och uppdateras via skolenhetsregistrets e-tjänst.

Nya fristående skolenheter och nya enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning läggs in i registret enligt beslut från Skolinspektionen. Uppgifter om huvudmännen (kontaktuppgifter och huvudmannens juridiska form) hämtas från det allmänna företagsregistret, som Statistiska centralbyrån för.

E-tjänsten för skolenhetsregistret

I 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) definieras skolenhet som ”av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad”.

Det ska i alla situationer vara tydligt för elever och personal vem som är ansvarig rektor för den skolenhet de tillhör.

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter. Med skolenhet avses sådan skolenhet som anges i 1 kap. 3 § skollagen (2010:800). I många fall uppfattas det som egentligen är två eller flera skolenheter som en "skola" av vårdnadshavare, elever och allmänheten. Uppgiften om "skola"/"skoltillhörighet" som huvudmannen anger i skolenhetsregistret ska vara det gemensamma namn som används för att samla flera skolenheter till en skola. Om en skolenhet inte tillhör någon "skola" så anges skolenhetens namn även som "skola".

  • Skolans namn måste vara unikt för huvudmannen.
  • En skolenhet kan endast höra till en skola.
  • Det måste finnas minst en skolenhet per skola.

En skolenhet kan bestå av fler än en skolform (exempelvis förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem) och kan finnas i en eller flera byggnader.

Vid förfrågningar om historiska uppgifter från skolenhetsregistret, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida. Skolenhetsregistret med skolenhetskoder finns sedan 2013, innan dess fanns ett register över skolor, skolregistret (med nioställiga skolkoder). Skol- och skolenhetsregistret är inte helt jämförbara eftersom en skola och en skolenhet inte motsvarar varandra. Skolenhetsregistret innehåller bara uppgifter om programutbud för gymnasieskolan från och med läsåret 2016/17.

Kontakta oss

I dagsläget finns inte information om enskilda utbildningsanordnare i skolenhetsregistret på grund av det i skolenhetsregistret idag endast ska förekomma uppgifter om dels utbildning i kommunens egen regi, dels enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt.

Skolverket har inget motsvarande register över förskolor. Om du eftersöker information om förskoleenheter, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 07 februari 2024