Vanliga frågor och svar om skolenhetsregistret

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar om skolhetsregistret. Sidan kommer vid behov att uppdateras och utökas med fler frågor och svar.

Utdrag ur skolenhetsregistret finns tillgängligt som en excel-fil på skolenhetsregistrets huvudsida. Excel-filen uppdateras en gång i månaden. Skolenhetsregistret finns också tillgängligt som ett öppet API Länk till annan webbplats., vilket uppdateras löpande.

Skolenhetsregistret innehåller kontaktuppgifter till skolenheter och skolhuvudmän i hela landet med skolformerna förskoleklass, fritidshem, grundskola, sameskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning. Registret innehåller dessutom uppgifter om enskilda utbildningsanordnare som har getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning enligt 6 kap. 1 § första stycket 1 förordningen (2011:1108 Länk till annan webbplats.) om vuxenutbildning (så kallade ”betygsrättare”). Skolenhetsregistret innehåller inte uppgifter om förskoleenheter.

I registret finns förutom kontaktuppgifter bland annat uppgifter om lägeskommun, huvudmannatyp, inriktning för skolenheter med enskild huvudman, huvudmannens organisationsnummer och juridiska form. Registret innehåller också uppgifter om förekommande årskurser för skolenheter med skolformerna grundskola, sameskola, grundsärskola och specialskola samt förekommande program för skolenheter med skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola. Registret innehåller även uppgifter om skolenheter med skolformen grundskola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd (så kallade resursskolor) eller är sjukhusskolor.

Alla huvudmän är skyldiga att lämna in uppgifter om den verksamhet de planerar att bedriva kommande läsår till Skolverket enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800 Länk till annan webbplats.). Enligt 3 § Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter till skolenhetsregistret (2021:22 Länk till annan webbplats.) och 8 § förordning (2020:833 Länk till annan webbplats.) om skolenhetsregister ska huvudmän tillhandahålla Skolverket särskilda uppgifter om sina skolenheter, så att Skolverket kan föra ett skolenhetsregister.

Huvudmannen bjuder in kontaktpersoner och uppgiftslämnare som registreras som användare i skolenhetsregistrets e-tjänst Länk till annan webbplats.. Det är sedan kontaktpersonen eller uppgiftslämnaren som lämnar och redigerar uppgifter om huvudmannens skolenheter.


Uppgiftslämnarskyldighet gäller enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800 Länk till annan webbplats.).

Skolenhetsregistrets insamling och innehåll regleras av förordningen (2020:833 Länk till annan webbplats.) och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:22 Länk till annan webbplats.).

Tidigare uppgifter finns kvar med en markering om att de inte har godkänts innevarande år. Observera att inaktuella uppgifter kan innebära stora konsekvenser för er huvudmans skolenheter, till exempel vad gäller beställningar av nationella prov och ansökningar om statsbidrag.

Registret baseras i huvudsak på skolhuvudmännens egna uppgifter. Det är huvudmännen som ansvarar för att uppgifterna om deras skolenheter i registret är korrekta. Huvudmän har möjlighet att när som helst lämna och ändra uppgifter gällande sina skolenheter. I Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2021:22 Länk till annan webbplats.) specificeras att huvudmän, senast den 14 juni varje år, ska ha lämnat uppgifter gällande kommande läsår till Skolverket. Därför uppmanar skolenhetsregistret alla huvudmän att granska och uppdatera uppgifterna om sina skolenheter i månadsskiftet maj/juni varje år. Uppgifterna granskas och uppdateras via skolenhetsregistrets e-tjänst Länk till annan webbplats..

Nya fristående skolenheter och nya enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning läggs in i registret enligt beslut från Skolinspektionen.

Uppgifter om huvudmännen (kontaktuppgifter och huvudmannens juridiska form) hämtas från det allmänna företagsregistret, som Statistiska centralbyrån för.

I 1 kap. 3 § skollagen (2010:800 Länk till annan webbplats.) definieras skolenhet som ”av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad”.

Det ska i alla situationer vara tydligt för elever och personal vem som är ansvarig rektor för den skolenhet de tillhör.

Läs mer om skolenheter under sektionen Ansvar i skolfrågor på Skolverkets webbplats.

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter. Med skolenhet avses sådan skolenhet som anges i 1 kap. 3 § skollagen (2010:800 Länk till annan webbplats.). I många fall uppfattas det som egentligen är två eller flera skolenheter som en "skola" av vårdnadshavare, elever och allmänheten. Uppgiften om "skola"/"skoltillhörighet" som huvudmannen anger i skolenhetsregistret ska vara det gemensamma namn som används för att samla flera skolenheter till en skola. Om en skolenhet inte tillhör någon "skola" så anges skolenhetens namn även som "skola".

  • Skolans namn måste vara unikt för huvudmannen.
  • En skolenhet kan endast höra till en skola.
  • Det måste finnas minst en skolenhet per skola.

En skolenhet kan bestå av fler än en skolform (exempelvis förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem) och kan finnas i en eller flera byggnader.

Vid förfrågningar om historiska uppgifter från skolenhetsregistret, kontakta oss via formuläret på den här sidan. Skolenhetsregistret med skolenhetskoder finns sedan 2013, innan dess fanns ett register över skolor, skolregistret (med nioställiga skolkoder). Skol- och skolenhetsregistret är inte helt jämförbara, eftersom en skola och en skolenhet inte motsvarar varandra. Skolenhetsregistret innehåller bara uppgifter om programutbud för gymnasieskolan från och med läsåret 2016/17.

I dagsläget finns inte information om enskilda utbildningsanordnare i skolenhetsregistret på grund av det i skolenhetsregistret idag endast ska förekomma uppgifter om dels utbildning i kommunens egen regi, dels enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt.

Skolverket har inget motsvarande register över förskolor. Om du eftersöker information om förskoleenheter, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 13 januari 2023