Statistiknyhet

Statistik om etablering efter avslutade studier i komvux

Av de nästan 75 000 elever som avslutade komvux på grundläggande och gymnasial nivå 2017 var 44 procent etablerade på arbetsmarknaden året därpå och 47 procent var etablerade två år efter avslutade studier. För eleverna som avslutade komvux 2018 var 42 procent etablerade på arbetsmarknaden året efter. Detta visar Skolverkets nya statistik om etablering efter avslutade studier i komvux.

PM - Etableringen på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2018 och 2019 efter avslutad kommunal vuxenutbildning

Statistik på riksnivå över etableringsstatus efter komvux fördelat på studieinriktning och kön, i tabeller Länk till annan webbplats.

Efter längre yrkesutbildningar var en majoritet etablerade

Etableringsstatusen varierar beroende på vilken typ av studier som komvuxeleverna genomgått. Arbetsmarknadsetableringen var högst bland de som hade läst yrkesutbildningar som innebar minst ett års heltidsstudier. Totalt 59 procent av de som läste minst ett år mot en yrkesinriktning hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden av de elever som avgått under 2018, ett år efter avslutade studier. Motsvarande andel bland de med en kortare yrkesutbildning var 49 procent.

Liknande etableringsstatus för kvinnor och män

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns etableringsstatus var relativt små, detta trots att det var stor skillnad i könsfördelningen på olika utbildningar. Bland de som avslutat en längre yrkesutbildning 2018 var en lika stor andel kvinnor och män etablerade på arbetsmarknaden ett år efter. Bland de som avslutat en kortare yrkesinriktning 2018 var 50 procent av kvinnorna etablerade på arbetsmarknaden ett år efter, etableringen bland män var 47 procent.

Elever som läst svenska för invandrare (sfi) studerar ofta vidare

Totalt 25 procent av eleverna som avslutade sin sfi-utbildning 2018 hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter. Av eleverna som läser vidare efter sfi är det vanligast att de läser inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Av de som avslutade sina studier under 2018 var det 33 procent som fanns registrerade i komvux på grundläggande eller gymnasial nivå året därpå. Högst andel etablerade återfinns bland de elever vars grund för bosättning i Sverige var att de antingen kom från EU/ESS, var studerande eller arbetstagande.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se .

Publicerades den .