Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2023/24

Statsbidraget ska gå till vissa skolhuvudmän för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023/24

Statsbidraget lämnas för ett bidragsår i taget och betalas ut efter begäran två gånger per bidragsår.

Från och med bidragsår 3 är bidragsåret 12 månader långt, vilket avser perioden 1 juli 2022–30 juni 2023. Bidragsår 4 avser perioden 1 juli 2023–30 juni 2024. De två första bidragsåren var sju månader (2021) respektive sex månader (2022) långa.

Vi har beslutat om ändring av bidragsramarna för bidragsår 2023/24. Det beror på att regeringen har beslutat om att öka anslaget för bidraget från 405 000 000 kronor till 570 000 000 kronor.

Beslut med bidragsramar för statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2023/24 Pdf, 123 kB.

Beslut i begäran om utbetalning 1

Beslut för kommunala huvudmän Pdf, 119 kB.

Beslut för fristående huvudmän Pdf, 113 kB.

Det går att begära ut som mest 50 procent av den tilldelade bidragsramen. Utbetalning sker i oktober och november 2023.

Observera att det inte finns någon möjlighet att begära ut mer bidrag för höstterminen år 2023 i enlighet med den utökade bidragsramen som beslutades i januari 2024. Det beror på att budgetåret redan har passerat.

Begäran om utbetalning sker i e-tjänsten för statsbidrag. För att logga in behöver du vara registrerad som användare med behörighet till det aktuella bidraget.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Redovisningen för bidragsår 4 är öppen 15 augusti–16 september 2024.

Bidraget ska förbrukas inom bidragsperioden. Det är möjligt att använda bidraget för åtgärder som ger investeringskostnader, men utgifterna ska ha uppstått inom bidragsperioden, alltså mellan den 1 juli 2023 och 30 juni 2024.

Vid redovisningen anger ni inom vilka insatsområden som ni har haft utgifter. Överblivna medel återbetalas till staten genom att vi upprättar en återbetalningsfaktura.

Så ser bidragsramen ut

Vi beräknar och fattar beslut om bidragsramar för de huvudmän och skolenheter som bidraget riktar sig till. Som huvudman behöver du alltså inte göra något aktivt för att få del av bidragsramen.

Bidragsramen styr hur stort belopp som respektive huvudman kan begära ut per år och beloppet beräknas om varje nytt bidragsår enligt aktuellt anslag.

Beslutet om vilka huvudmän och skolenheter som kan begära ut bidraget gäller i två år.

Statsbidrag lämnas till huvudmän som har minst en skolenhet med förskoleklass eller grundskola som

 1. har minst 50 elever
 2. är belägen i en kommun
  1. med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten
  2. där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun
  3. med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten
 3. tillhör de 150 skolenheter med förskoleklass eller grundskola som omfattas av punkterna 1 och 2 och som har svårast förutsättningar med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund.

Vi utgår från en fördelningsnyckel som syftar till att skatta sannolikheten för den enskilda eleven att inte bli behörig till gymnasieskolan. Ett antal bakgrundsvariabler som tillsammans bäst skattar risken att eleven inte når målen ingår i modellen, som

 • kön
 • elevens födelseland
 • moderns födelseland
 • faderns födelseland
 • föräldrars utbildningsnivå
 • tid i Sverige.

Statsbidraget gäller ett läsår (hösttermin och vårtermin) vilket innebär att det som mest går att begära ut 50 procent av bidragsramen per termin.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskola.

Det är ett begränsat antal huvudmän med bestämda skolenheter som kan ta del av bidraget. Dessa ska ha särskilda socioekonomiska och sociogeografiska förutsättningar som beskrivs i förordningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till åtgärder med syfte att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar. Huvudmän kan ta fram åtgärder som är anpassade efter lokala behov. Bidraget ska gå till insatser som kan förbättra förutsättningarna för till exempel

 • kompetensutveckling
 • att avlasta lärares administration och dokumentation
 • insatser för kollegiala samverkansformer och arbetssätt
 • personalomsättning
 • systematiskt kvalitetsarbete
 • arbetsro och trygghet
 • nulägesanalys av skolenheternas utmaningar
 • fysisk arbetsmiljö.

Bidraget ska inte finansiera aktiviteter eller kostnader som ryms inom ramen för skolans ordinarie uppdrag. Till exempel godkänns inte utgifter som uppstår av den ordinarie undervisningen, kring elevhälsa eller ordinarie skolmåltider.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmannen ska använda statsbidraget till insatser för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola som framgår av bidragsramen.

Vi följer upp att statsbidraget har använts i enlighet med bestämmelserna i förordningen. Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som vi begär.

Huvudmannen ska kunna styrka att bidraget riktas mot de skolenheter som har bestämts i bidragsramen.

Bidrag till investeringar

Det går att använda statsbidraget för kostnader som leder till investeringar. Vid redovisning är det viktigt att bidragsmottagaren kan styrka att utgiften har skett inom perioden (höstterminen eller vårterminen) för det aktuella bidragsåret.

Vi beräknar och fattar beslut om bidragsramar för de huvudmän och skolenheter som bidraget riktar sig till. Bidragsramen styr hur stort belopp som respektive huvudman kan begära ut per år. Beloppet i bidragsramen beräknas varje nytt bidragsår enligt aktuellt anslag. Beslutet om vilka huvudmän och skolenheter som kan begära ut bidraget gäller i två år.

Om en skolhuvudman omorganiserar inom dessa två år så att de beslutade skolenheterna påverkas, är det huvudmannens ansvar att fortsatt rikta bidraget och insatserna mot de skolor som definierats i bidragsramen. Detta ska kunna styrkas genom ekonomisk eller annan redovisning.

Om en skolenhet övertas eller överlåtits mellan två olika skolhuvudmän ska bidragsramen omprövas för att bidraget ska kunna överlåtas mellan huvudmännen. Inför en sådan omorganisation behöver ni kontakta oss i god tid genom att mejla statsbidrag.amv@skolverket.se.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för statsbidraget har ändrats till 570 000 000 kronor per bidragsår. Det innebär att bidragsramen för bidragsår 4 (år 2023/24) har räknats om och att du som huvudman kan begära ut mer bidrag för vårterminen 2024. I beslutet som finns under Bidragsram: ändring av beslut januari 2024 kan du se den nya bidragsramen. Ni kan begära ut hälften av beloppet av bidragsramen under vårterminen 2024.

Vi kan genomföra stickprovskontroller för att se till att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet har grundats på. Huvudmannen ska kunna styrka att de skolenheter som definieras i bidragsramen är mottagare av bidraget även i samband med och efter omorganisationer.

I samband med redovisningen kan vi begära ut kompletterande ekonomiska underlag som löneunderlag, fakturor och bokföringsunderlag. Underlagen ska styrka de belopp som ni har redovisat per insatsområde fullt ut och att utgifterna har uppkommit inom bidragsperioden. Om till exempel 100 000 kronor har redovisats för insatsområdet ”kompetensutveckla lärare” ska aktuella underlag för motsvarande belopp sammanställas och redovisas. Om styrkande underlag inte kan visas upp är bidragsmottagaren återbetalningsskyldig. Läs mer om uppföljning och redovisningsskyldighet samt återbetalningsskyldighet i § 10, § 11 och § 12 i förordning (2021:316).

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.amv@skolverket.se.

Senast uppdaterad 23 maj 2024.

Frågor och svar

Ja, ni kan revidera er plan för insatser under bidragsåret och flytta kostnader mellan insatsområdena. Vid redovisningen ska ni ange hur stora utgifter ni har haft inom de olika insatsområdena. Vi kan då begära ut underlag som löneunderlag, fakturor och bokföringsunderlag som verifierar kostnaderna, per insatsområde. Underlagen ska vara sammanställda per insatsområde och ska kunna motiveras och förklaras.

Det är upp till huvudmannen att avgöra hur bidraget ska användas till åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och arbetsvillkor för lärarna i de skolenheter som framgår i bidragsramen. Bidraget ska inte finansiera aktiviteter eller kostnader som ryms inom ramen för skolans ordinarie uppdrag. Utgifter som till exempel uppstår av den ordinarie undervisningen, elevhälsa eller ordinarie skolmåltider godkänns inte.

Om er skolenhet inte är med igen i årets ramar beror det på att andra skolenheter har ändrade förutsättningar som gör att rankningen nu ser annorlunda ut.

Ni kan bli återbetalningsskyldiga om ni inte uppfyller villkoren i förordningen och om ni har använt pengarna till fel skolenheter.

Vi gör stickprov regelbundet. Stickproven kan vara slumpmässiga eller på förekommen anledning. Stickproven kan resultera i att vi kräver tillbaka bidraget om det har använts på ett sätt som strider mot statsbidragsförordningen.

Det finns inga begränsningar vad gäller kombinationen med andra statsbidrag. Det får dock inte dubbelfinansieras.