Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskola 2021/22

Under perioden 2018–2023 pågår en försöksverksamhet med branschskolor. Huvudmän för yrkesutbildningar kan söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket. Branschskolan erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021/22

Den 25 november 2021 fattade Skolverket beslut om ansökan av statsbidrag för försöksverksamhet med branschskola 2021/2022. Nedan finns en sammanställning av beslutet.

Beslutsbilaga ansökan försöksverksamhet branschskolor Pdf, 413 kB.

Två utbetalningar under läsåret 2021/22

Vi betalar ut statsbidraget vid två tillfällen. Hälften av det beviljade beloppet betalas ut under höstterminen och hälften av beloppet betalas ut under vårterminen:

  1. November 2021
  2. Januari 2022.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Skolverket har fattat beslut om redovisning av statsbidraget för försöksverksamhet med branschskola 2021/22 den 2 november 2022. Redovisningen var öppen 1 september–3 oktober i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslutsbilaga för redovisning av statsbidraget för försöksverksamhet med branschskolor 2021/2022 Pdf, 413 kB.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av huvudmän inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen som lämnar över undervisning på entreprenad till en branschskola som ingår i försöksverksamheten. Med branschskola avses inte en eventuell filial till de skolor som beviljats deltagande i försöket.

Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten

Vad ska statsbidraget användas till?

Huvudmän som har lämnat över undervisningen på entreprenad till en branschskola inom försöket kan ansöka om statsbidrag. Statsbidraget får användas till kostnader kopplade till försöksverksamheten med branschskolor och de elever som går en utbildning hos en branschskola. Det kan till exempel vara rese- eller inackorderingskostnader, kostnader för branschskolan eller administrativa kostnader hos huvudmannen..

Läs om försöksverksamheten och de nio branschskolor som är med

Försöksverksamhet med branschskola

Vilka villkor gäller för bidraget?

Sex veckor per läsår

Huvudmän har kunnat söka bidrag från höstterminen 2018 för elever som går minst sex veckor per läsår av sin utbildning hos en branschskola inom försöket. Sex veckor motsvaras av minst 30 utbildningsdagar. Ett läsår startar tidigast den 1 augusti och slutar senast den 30 juni påföljande år. Det går alltså inte att räkna med tid på branschskolan under juli månad.

Branschskolor och yrkesområden som ingår i försöksverksamheten

Fem elever per yrkesområde

Bidragsbeloppet uppgår till högst 50 000 kronor per elev och läsår. Det går att få statsbidrag för högst fem elever per yrkesområde per bidragsomgång. Bidrag kan inte lämnas för fler än fem elever per yrkesområde oavsett vilket läsår som eleverna går. Det går att få bidrag för en och samma elev under högst två läsår.

Ställningstagande kring antal elever som statsbidrag får lämnas för Pdf, 73 kB, öppnas i nytt fönster.

Avtal om att överlämna utbildning på entreprenad

Enligt förordningen måste utbildning ha överlämnats på entreprenad till en branschskola för att en huvudman ska kunna ansöka om statsbidrag.

En huvudman som inte har ett avtal på plats när det är dags att ansöka om bidrag kommer behöva ska skicka in ett yttrande där det framgår att ett avtal avses att upprättas mellan huvudmannen och branschskolan. Om man planerar att upprätta avtal med flera olika branschskolor behöver huvudmannen skicka in flera yttranden. Skolverket kommer begära in sådana yttrande för de huvudmän de berör efter att de har ansökt om bidraget.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget kan uppgå till högst 50 000 kronor per elev och läsår.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad 20 maj 2024.