Statsbidrag för IB-utbildning 2024

Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB‑utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan humanistiska läroverket.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Ansökan för 2024 är öppen 15 september–16 oktober 2023.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Om huvudmannen inte har behörighet i e-tjänsten

Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten behöver den person som är huvudansvarig för din organisation skaffa rätt behörighet. Sedan kan den personen bjuda in nya användare och dela ut behörigheter till fler personer inom organisationen.

Om huvudmannen redan har behörighet i e-tjänsten

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på Administrera användare och Lägg till och ta bort behörigheter.

Då ska uppgifterna om antal elever skickas in

 • Stockholms kommun och Göteborgs kommun ska skicka in uppgifter om antal elever den 15 september.
 • Sigtunaskolan humanistiska läroverket ska skicka in elevuppgifter om antal elever den 15 januari och 15 september.

Uppgifter som ansökan ska innehålla

Ansökan ska innehålla uppgifter för elevgrupperna

 • utlandssvenska elever
 • icke folkbokförda elever (elever som hemkommunen inte betalar ersättning för).

I ansökan ska du även svara på följande frågor:

 • Har du som huvudman kontrollerat att respektive vårdnadshavare för de utlandssvenska elever som ni söker bidrag för är stadigvarande bosatta utomlands och att minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare?
 • Har du som huvudman kontrollerat att ersättning inte utgår från elevens hemkommun för de icke folkbokförda elever som ni söker bidrag för?

Beslut om ansökan

Vi kommer att publicera besluten i e-tjänsten och på den här sidan i januari 2024.

Vi betalar ut en fjärdedel av statsbidraget för utbildningskostnader vid fyra tillfällen under året:

 • januari
 • april
 • juli
 • oktober.

Redovisningen är öppen 15 februari–17 mars 2025.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Om huvudmannen inte har behörighet i e-tjänsten

Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten behöver den person som är huvudansvarig för din organisation skaffa rätt behörighet. Sedan kan den personen bjuda in nya användare och dela ut behörigheter till fler personer inom organisationen.

Om huvudmannen redan har behörighet i e-tjänsten

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på Administrera användare och Lägg till och ta bort behörigheter.

I redovisningen ska huvudmannen bland annat redovisa det faktiska utfallet av utnyttjade årselevplatser.

Vad innebär det att en elev är utlandssvensk?

En elev som har sina vårdnadshavare stadigvarande boende utomlands men som själv bor i Sverige räknas som en utlandssvensk elev. Att elevens vårdnadshavare är stadigvarande boende utomlands innebär att de vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen betydelse för bedömningen.

Skolan bedömer om eleven är utlandssvensk när hen börjar utbildningen och fortsätter vara det tills hen byter skolform.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidrag kan sökas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan humanistiska läroverket.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till kostnader för utbildning för elever som läser internationell gymnasial utbildning hos någon av de tre huvudmännen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För varje budgetår kan huvudmännen få statsbidrag till kostnader för undervisning för

 • högst 90 årselevplatser vardera i Stockholms kommun och Göteborgs kommun
 • högst 120 årselevplatser vid Sigtunaskolan humanistiska läroverket.

I ansökan får det inte ingå elever som hemkommunen är skyldig att betala kostnader för enligt 29 kap 17 § skollagen (2010:800).

Redovisningen infaller under perioden 14 februari–17 mars 2025. Huvudmannen ska där redovisa det faktiska utfallet av utnyttjade årselevplatser.

Villkor som statsbidraget styrs av

Statsbidraget styrs av villkoren:

Hur stort är statsbidraget?

Vilka belopp per elev som vi ska betala ut för IB-utbildning framgår i regleringsbrevet. Skolverkets regleringsbrev för bidragsåret 2024 publiceras på regeringens webbplats i slutet av 2023.

Kontakt

Om du har frågot om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.utlandssvenska@skolverket.se.

Senast uppdaterad 13 december 2022.

Frågor och svar

Den elev som har sina vårdnadshavare stadigvarande boende utomlands men som själv bor i Sverige.

Det innebär att elevens båda vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen betydelse för bedömningen.

Skolan bedömer om eleven är utlandssvensk när eleven börjar utbildningen och fortsätter vara det tills den byter skolform.