Statsbidrag för nordiska elever 2023

Det här bidraget ska användas för att ge elever från andra nordiska länder, som inte är folkbokförda i Sverige, möjlighet att studera i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Ansökan för vårterminen 2023 är öppen 15 april–15 maj i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Kontrollera att eleverna som ni söker bidrag för inte är folkbokförda i Sverige.
 • Nordiska elever som studerar inom gymnasieskolan under vårterminen 2023: Samla in information om vilket program eleverna studerar på.
  I de fall eleven studerar på en särskild variant eller ett riksrekryterande program, behöver du också samla in uppgift om vilken årskurs eleven går och vilket beslutat belopp som gäller för utbildningen.
 • Nordiska elever som studerar inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå under vårterminen 2023: Samla in information om hur många poäng eleverna läser under terminen.
 • Nordiska elever som studerar på en av regionen anordnad kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå eller i svenska för invandrare (sfi) under vårterminen 2023: Samla in information om hur många poäng eleverna läser under terminen. Om en nordisk elev läser på sfi, kontakta statsbidragets funktionsbrevlåda.

Ansökan för höstterminen 2023 är öppen 15 oktober–15 november 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Kontrollera att eleverna som ni söker bidrag för inte är folkbokförda i Sverige.
 • Nordiska elever som studerar inom gymnasieskolan under höstterminen 2023: samla in information om vilket program som eleverna studerar på.
  I de fall eleven studerar på en särskild variant eller ett riksrekryterande program, behöver du också samla in uppgift om vilken årskurs eleven går och vilket beslutat belopp som gäller för utbildningen.
 • Nordiska elever som studerar inom vuxenutbildning på gymnasial nivå under höstterminen 2023: samla in information om hur många poäng eleverna läser under terminen.
 • Nordiska elever som studerar på en av regionen anordnad kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå eller i svenska för invandrare (sfi) under höstterminen 2023: Samla in information om hur många poäng eleverna läser under terminen. Om en nordisk elev läser på sfi, kontakta statsbidragets funktionsbrevlåda.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att publicera beslutet här i december 2023. Enskilda beslut skickas till varje huvudman via e-tjänsten.

Vem kan söka statsbidraget?

 • Huvudmän som vid sina skolor har elever från Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna, Grönland och Åland, som inte är folkbokförda i Sverige.
 • Offentliga och enskilda huvudmän kan söka bidrag för elever inom gymnasieskolan.
 • Kommuner kan söka bidrag för elever inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
 • Regioner kan söka bidrag för elever inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå eller i svenska för invandrare.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här statsbidraget ska användas till att ge elever från nordiska länder möjlighet att studera i Sverige på samma villkor som elever som är folkbokförda i Sverige.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är huvudmannen som har ansvar för att ta reda på om eleven är folkbokförd i ett annat nordiskt land och studerar på en sådan utbildning som statsbidraget omfattar.

Villkoren som statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget söks terminsvis och för gymnasieskolan utgår beloppen från riksprislistan för ersättning till fristående skolor. Bidraget motsvarar hälften av det belopp som anges för respektive program (inklusive måltider). Beloppet för IB-utbildningen är detsamma som för naturvetenskapsprogrammet.

Bidraget till offentliga huvudmän reduceras för mervärdesskatt om 6 procent.

Riksprislistan publiceras i januari varje år, och den här sidan uppdateras när riksprislistan har publicerats.

För elever som studerar på en särskild variant eller en riksrekryterande utbildning baseras bidraget på det grundbelopp som framkommer av beslutet för den aktuella utbildningen. Skolverket fattar beslut om grundbelopp för offentliga huvudmän. För enskilda huvudmän är det både Skolverket och Skolinspektionen som fattar beslut.

Bidragsbeloppet för vuxenutbildningen beslutas av regeringen varje år och anges i regleringsbrevet för Skolverket.

För elever som studerar inom vuxenutbildningen baseras bidraget på antalet verksamhetspoäng under pågående termin, dock maximalt 800 poäng per elev och år. Poängen kan fördelas fritt mellan vår- och hösttermin innevarande kalenderår för samma elev.

För kommuner görs ett avdrag som baseras på det antal svenska elever som är folkbokförda i kommunen och som studerar med studiestöd i Danmark, Finland, Island, Norge, på Färöarna eller Åland. Detta regleras i 12 kap. 8 § gymnasieförordningen (2010:2039) och i 7 kap. 6 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Skolverket hämtar uppgifter om antal elever per kommun och utbildningsform från Centrala studiestödsnämnden.

Senast uppdaterad 14 september 2022.

Frågor och svar

Nej, det går inte att söka bidrag för elever som går ett introduktionsprogram eftersom de inte är behöriga för utbildning i gymnasieskolan. Statsbidrag ges endast för utbildning i gymnasieskolan som motsvaras av 16 kap. 29-33 §§ skollagen (2010:800).

Nej. Statsbidraget ska ersätta kostnader för de elever från nordiska länder som inte är folkbokförda i en svensk kommun.

Kontakta Skolverket, så hjälper vi dig med hur du fyller i ansökan för en elev som blivit folkbokförd i Sverige under terminen alternativt avbrutit sina studier.