Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2023

Det här bidraget ska göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Vi har beviljat statsbidrag om totalt 149 999 710 kronor. I denna bidragsomgång var det endast möjligt att söka bidrag inom elevhälsan.

Beviljade belopp, ansökan om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsa 2023 Pdf, 327 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut i redovisningen

Beslut i redovisningen av statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2023 Pdf, 335 kB, öppnas i nytt fönster.

I redovisningen har de huvudmän som har beviljats bidrag för 2023 redovisat utfallet av antalet årsarbetskrafter inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser inom samtliga personalkategorier.

Redovisningen av statsbidraget var öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan
 • gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan.

För att kunna söka bidraget måste ni också ha bedrivit verksamhet under de två kalenderår som föregår bidragsåret. För att delta i bidragsomgången 2023 krävs därför att ni har rapporterat in elevstatistik till SCB för 2021 och 2022.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan. Det ska leda till att den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan förbättras. Det går både att söka bidrag för ny personalförstärkning och för att bibehålla personalförstärkning som har finansierats av det här statsbidraget vid en tidigare bidragsomgång.

Personalförstärkningen ska ske inom personalkategorierna skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer eller skolpsykologer.

Speciallärare eller lärare med specialpedagogisk kompetens är inte inkluderade i bidragsomgången för 2023. Se informationsrutan högst upp på sidan.

Det går inte att söka bidrag för andra yrkeskategorier än de som listas ovan. Exempelvis går det inte att söka bidrag för att anställa en logoped eller sjukgymnast.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

En huvudman kan ansöka om bidrag för ny personalförstärkning under bidragsåret. Bidrag beviljas endast för sådan personalförstärkning som innebär att den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan förbättras jämfört med de två föregående åren.

En huvudman kan även ansöka om att bibehålla bidrag för personalförstärkning som huvudmannen har beviljats bidrag för vid föregående bidragsomgång. För att kunna ansöka om att bibehålla personal under 2023 krävs att ni var beviljade bidraget för 2022. Ni kan som mest få bidrag för att bibehålla det antal årsarbetskrafter som ni beviljades bidrag för 2022.

Elevhälsa

Ni kan ansöka om bidrag för att bibehålla och/eller förstärka med årsarbetskrafter inom elevhälsan. Elevhälsan omfattar personalkategorierna skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

Skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer

Skolläkare, skolsköterskor, och skolpsykologer ska ha legitimation och behörighet för uppdraget eller anställningen.

Skolkuratorer

Skolkuratorer ska ha tillräcklig utbildning för anställningen eller uppdraget. Det är ni själva som gör bedömningen om vad tillräcklig utbildning innebär.

Ny personalförstärkning

De villkor som ska vara uppfyllda för att ni ska kunna ta del av bidrag för ny personalförstärkning 2023 inom elevhälsan är att

 1. antalet årsarbetskrafter inom elevhälsan under 2023 är högre än antalet årsarbetskrafter 2022.
 2. förstärkningen innebär att personaltätheten inom elevhälsan under 2023 är bättre än personaltätheten 2021 och bättre än personaltätheten 2022.

Bibehålla tidigare beviljat bidrag

Följande villkor gäller för att 2023 bibehålla bidrag inom elevhälsan från föregående år:

 • Elevantalet 2023 får inte minska med 30 procent eller mer från 2022.
 • Ni kan bara bibehålla de årsarbetskrafter som ni beviljats bidrag för 2022 inom elevhälsan och som lett till att personaltätheten förbättrats det år då de tillsattes.

Om ni beviljades bidrag för ny personalförstärkning 2022 inom elevhälsa prövar Skolverket i samband med ansökan om och hur mycket av förstärkningen som ledde till en bättre personaltäthet samt om elevantalet har minskat med 30 procent eller mer från 2021. Endast om förstärkningen ledde till en bättre personaltäthet och elevantalet inte minskat med mer än 30 procent kan ni ansöka om bidrag för att bibehålla årsarbetskrafterna 2023.

Viktigt att veta när ni ansöker

Här kan ni läsa mer om de begrepp som ingår i villkoren för bidraget och som är bra att känna till när ni ansöker.

Elevantal

Ni ska själva fylla i ert elevantal i er ansökan eller er redovisning. Det ska vara samma elevantal som ni per den 15 oktober rapporterat in till SCB. Endast elevantalet för skolformerna som omfattas av det här statsbidraget ska anges.

Elevantalet ska innefatta integrerade elever och elever som studerar ett fjärde tekniskt år på gymnasiet. Elever vid internationella skolenheter ska inte ingå.

Vad är en årsarbetskraft?

Årsarbetskraft är en person som arbetar heltid under hela året. För timavlönade beräknar ni årsarbetskraften utifrån antal arbetade timmar. En heltid (1,0 årsarbetskrafter) motsvarar 1700 timmar.

För hjälp med att beräkna årsarbetskrafter kan ni använda er av vårt beräkningsstöd: Beräkningsstöd för årsarbetskrafter Excel, 17 kB..

I antalet årsarbetskrafter ska inte den tiden som medarbetare är tjänstlediga, föräldralediga eller långtidssjukskrivna (under en sammanhängande period om mer än 30 dagar) räknas med. I antalet årsarbetskrafter ska egenanställda såväl som inhyrd personal (konsulttjänster) räknas med.

Hur beräknas personaltäthet?

Personaltäthet är antal elever per årsarbetskraft (antalet elever/antalet årsarbetskrafter). En förbättrad personaltäthet innebär färre elever per årsarbetskraft.

Hur beräknas personalförstärkning?

Personalförstärkningen är det antal årsarbetskrafter som ni utökar personalstyrkan med och som bidrar till att personaltätheten blir bättre, alltså den personaltillförsel som leder till färre elever per årsarbetskraft.

Personalförstärkningen som ni kan få bidrag för beror på hur antalet årsarbetskrafter och antalet elever förändras jämfört med åren före det aktuella bidragsåret. För att beräkna hur stor er personalförstärkning blir under bidragsåret kan ni använda er av vårt beräkningsstöd: Beräkningsstöd för personalförstärkning Excel, 17 kB.

Personalförstärkningen beräknas på det totala antalet årsarbetskrafter för samtliga personalkategorier inom elevhälsan respektive specialpedagogiska insatser. Det räcker alltså inte att det sker en personalförstärkning i en av personalkategorierna om ni samtidigt minskar personalen i någon annan kategori med motsvarande (eller fler) antal årsarbetskrafter.

Om elevantalet är detsamma eller stiger från föregående år beräknas personalförstärkningen under bidragsåret i förhållande till elevantalet. Personalförstärkningen kan därför bli lägre än det antal årsarbetskrafter som ni utökar personalstyrkan med om elevantalet samtidigt ökar.

Om elevantalet däremot minskar från föregående år beräknas personalförstärkningen baserat på förändringen i antalet årsarbetskrafter jämfört med året innan, det motsvarar alltså den reella ökningen av årsarbetskrafter.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget ska motsvara hälften av kostnaden för en anställning eller ett uppdrag under ett år. Bidraget baseras på ett schablonbelopp i enlighet med nationell lönestatistik för de olika personalkategorierna. Bidragsbeloppet baseras alltså inte på era egna kostnader för förstärkningen.

För bidragsomgången 2022 fanns tillgängliga medel på 280 miljoner kronor – 150 miljoner kronor för elevhälsa och 130 miljoner kronor för specialpedagogiska insatser. Under hösten tillkom ytterligare 100 miljoner inom elevhälsan. För bidragsomgången 2023 finns det tillgängliga medel på 150 miljoner avsedda för personalförstärkning inom elevhälsa.

Det finns inga bidragsramar för det här bidraget och därför finns inga begränsningar för hur mycket bidrag ni kan söka, förutsatt att villkoren för bidraget är uppfyllda.

Schablonbelopp för 2023

Följande schablonbelopp, som motsvarar halva kostnaden för en heltidstjänst, gäller för bidragsåret 2023:

 • skolläkare: 746 000 kronor
 • skolsköterska: 344 000 kronor
 • skolkurator: 312 000 kronor
 • skolpsykolog: 365 000 kronor.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar som uppfyller villkoren för bidraget än det finns medel att fördela gör Skolverket ett urval.

För personalförstärkning inom elevhälsan prioriterar Skolverket

 1. ansökningar som avser skolpsykolog
 2. ansökningar från huvudmän som har störst behov av en förstärkt elevhälsa.

Skolverket gör bedömningen att det är de huvudmän med sämst personaltäthet inom elevhälsan det året som föregår bidragsåret och de huvudmän som har särskilt svåra förutsättningar som har störst behov av förstärkt elevhälsa. Bedömningen av vilka huvudmän som har särskilt svåra förutsättningar avgörs utifrån Skolverkets fördelningsnycklar för grundskolan och gymnasieskolan.

Redovisning av beviljat bidrag

De huvudmän som beviljats bidrag för 2023 kommer i samband med bidragsårets slut att behöva redovisa antalet årsarbetskrafter för samtliga personalkategorier inom elevhälsan.

Ni kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av bidragsbeloppet om villkoren för bidraget inte är uppfyllda, om ni inte uppnått en tillräckligt hög personalförstärkning eller om ni inte haft kostnader (baserat på schablonerna) som motsvarar bidraget som beviljats.

Omfördelning till andra insatser och personalkategorier

Det är under vissa förutsättningar tillåtet att omfördela beviljat bidrag. Ni får omfördela bidrag från en personalkategori till en annan och till andra insatser som också regleras av samma förordning som bidraget. Dock krävs att villkoren enligt förordningen fortsatt är uppfyllda.

Om det framgår vid en redovisning att beviljat bidrag har omfördelats kan Skolverket komma att begära in ytterligare underlag för att avgöra om villkoren enligt förordningen är uppfyllda.

Vid en redovisning följer Skolverket också upp och beräknar om ni har haft kostnader (utifrån fastställda schabloner för bidragsåret) som motsvarar bidraget som beviljats. Om en omfördelning av årsarbetskrafter exempelvis sker till en personalkategori med ett lägre schablonbelopp än den personalkategori ni beviljats bidrag för måste ni ha tillsatt fler årsarbetskrafter så att det motsvarar bidragsbeloppet, baserat på schablonen för den nya personalkategorin. Annars kan ni bli skyldiga att betala tillbaka mellanskillnaden.

Omfördelning av prioriterad urvalsgrupp

Bidraget ska i första hand användas till de personalkategorier som ni har blivit beviljade bidrag för. Det är särskilt viktigt om ni har blivit beviljade bidrag för någon av de prioriterade urvalsgrupperna. Det beror på att ni då har blivit beviljade bidrag före andra huvudmän för att tillsätta de prioriterade tjänsterna.

För elevhälsa är skolpsykologer prioriterade.

Skolverket kan godkänna en redovisning som visar att ni inte använt bidraget enligt förordningen om det finns särskilda skäl för det. Vad särskilda skäl innefattar definieras inte på förhand. Det är upp till er själva att redogöra för eventuella särskilda skäl och vi gör därefter en bedömning i varje enskilt fall.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad 27 juni 2024.

Frågor och svar

Ja, men det finns villkor för hur det får gå till och när det är möjligt.

Läs mer under fliken Omfördelning av beviljat bidrag.

Det går att använda bidraget för att finansiera inhyrd personal så väl som egenanställda.

Nej, ni kan endast ansöka om att bibehålla bidrag från året innan.

Nej, enligt förordningen kan ni endast ansöka om bidrag för de listade personalkategorierna.

Det går inte att ändra dessa uppgifter. Skolverket använder i den mån det är möjligt den officiella elevstatistik som finns tillgänglig, det vill säga de uppgifter om elevantal som ni tidigare lämnat till SCB.

Det här statsbidraget kan sökas för den personalförstärkning som ni som huvudman har kostnader för. Det innebär att ni inte kan ansöka om det här statsbidraget för den delen av personalförstärkningen som finansieras av andra stöd eller bidrag, utan endast för den delen ni bekostar själva.

I en ansökan eller redovisning ska dock samtliga årsarbetskrafter inom elevhälsa respektive specialpedagogiska insatser räknas med där det totala antalet årsarbetskrafter ska anges för varje år. Både anställd personal och inköpta tjänster samt tjänster/anställningar som finansieras av andra stöd eller bidrag ska inkluderas.

Nej, statsbidraget söks och redovisas på huvudmannanivå. I det fall en huvudman har flera skolenheter är det således uppgifterna om årsarbetskrafter och elevantal för huvudmannen som helhet som ska anges i en ansökan/redovisning. Hur beviljat statsbidrag sedan fördelas mellan skolenheter är upp till respektive huvudman att avgöra.

Det är riksdagen och regeringen som har beslutat om att minska anslaget för statsbidraget Elevhälsa.

När statsbidraget för elevhälsan infördes 2016 kommunicerades det av regeringen som en satsning utan slutdatum. Skolverket har meddelat att detta är ett statsbidrag som är varaktigt till dess att regeringen meddelar något annat. Regeringens prioriteringar när det gäller statsbidragssatsningar förändras över tid och statsbidragen är riktade medel för att främja skolutvecklingen i den riktning som regeringen önskar. Statsbidragen kan därför inte användas som en grund för finansiering av verksamheten, utan ska ses som tillfälliga finansiella stöd som kan komma att försvinna.

Den nuvarande aviseringen i budgetpropositionen är att anslaget ska minska till 150 miljoner kronor år 2023 och sedan ligga kvar på denna nivå. Det finns i dagsläget inga signaler om att statsbidraget för elevhälsan ska försvinna helt. Det är riksdagen och regeringen som avgör om bidraget ska finnas kvar och Skolverket uppdaterar informationen om bidragets framtid så fort det finns ny information.