Statsbidrag för utlandssvenska elever 2023

Det här statsbidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige från årskurs 7.

Med utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare stadigvarande (sammanhängande period på sex månader eller mer) vistas i utlandet, att minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare och att eleven är inte folkbokförd i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Kontrollera att eleverna ni söker bidrag för inte är folkbokförda i Sverige.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut om ansökan 1

Vi kommer att publicera beslutsbilaga här i april 2023.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Kontrollera att eleverna ni söker bidrag för inte är folkbokförda i Sverige.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att publicera beslutsbilaga här i november 2023.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän som vid sina skolor har utlandssvenska elever som går

  • i årskurs 7–9 i grundskolan och grundsärskolan
  • i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • IB-utbildning på gymnasieskolan
  • fjärde tekniskt år.

IB-utbildning som anordnas av

  • Stockholms kommun
  • Göteborgs kommun
  • Sigtunaskolan humanistiska läroverket.

IB-utbildningen på dessa skolor kan finansieras av statsbidraget för IB-utbildning vid vissa skolor.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers utbildning i Sverige.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är huvudmannen som har ansvaret att bedöma om eleven är utlandssvensk enligt de bestämmelser som gäller.

Vad är en utlandssvensk elev?

För att eleven ska anses vara utlandssvensk ska

  1. elevens båda vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen betydelse för bedömningen
  2. minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare
  3. eleven inte vara folkbokförd i Sverige.

Bedömningen görs av huvudmannen när eleven börjar sin utbildning i årskurs 7–9 och en ny bedömning ska göras när eleven börjar sin utbildning på gymnasiet. Bedömningen gäller så länge eleven läser inom samma skolform.

Huvudmannen ska göra bedömningen om eleven är utlandssvensk

Huvudmannen ska bedöma om eleven är utlandssvensk när eleven börjar sin utbildning i årskurs 7–9 och en ny bedömning ska göras när eleven börjar sin utbildning på gymnasiet. Bedömningen gäller så länge eleven läser inom samma skolform.

Kontroll om villkoren är uppfyllda

Huvudmannen ska spara uppgifter som visar att en bedömning är gjord och att villkoren för utlandssvensk elev är uppfyllda. Skolverket kan komma att begära in dessa uppgifter för att kontrollera att huvudmännen har gjort en bedömning för de elever de får statsbidrag för.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget söks terminsvis och bidragsbeloppet för grundskolan beslutas av regeringen varje år och anges i regleringsbrevet för Skolverket.

För gymnasieskolan utgår beloppen från riksprislistan för ersättning till fristående skolor. Bidraget motsvarar hälften av det belopp som anges för respektive program (inklusive måltider). För IB-utbildningen motsvarar beloppet hälften av det belopp som anges för naturvetenskapsprogrammet. För fjärde tekniskt år motsvarar beloppet hälften av det belopp som Skolverket beslutat för statsbidraget fjärde tekniskt år.

För elever som studerar på en särskild variant eller riksrekryterande utbildning baseras bidraget på beslutet om interkommunal ersättning som fattats av Skolverket eller Skolinspektionen för den aktuella utbildningen.

Den här webbsidan uppdateras med regleringsbrev och riksprislistan för 2023 efter att regeringen har tagit beslut.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.utlandssvenska@skolverket.se.

Senast uppdaterad 02 februari 2023.