Förskolan styrs av skollagen och läroplanen

Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Skollagen

Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8. Där finns bland annat bestämmelser som reglerar utbildningens syfte, när barn ska erbjudas förskola, barngrupper och miljö, och vad som gäller för särskilt stöd och utvecklingssamtal. Det är riksdagen som beslutar om skollagen.

Förutom det egna kapitlet i skollagen omfattas förskolan även av flera skolformsövergripande kapitel: kapitel 1-4 och 6. I kapitel 1 finns inledande bestämmelser för skolväsendet, definitioner av begrepp som exempelvis undervisning och utbildning, syftet med utbildningen och hur den ska utformas. I kapitel 2 finns bland annat bestämmelser om huvudmän, resursfördelning och ledningen av utbildningen. Kapitel 3 handlar om barns utveckling mot målen. Kapitel 4 handlar om kvalitet och inflytande, dokumentation, vårdnadshavare och systematiskt kvalitetsarbete. Kapitel 6 handlar om åtgärder mot kränkande behandling.

Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läroplanen

Alla kommunala och fristående förskolor ska följa läroplanen. Läroplanen beslutas av regeringen och består av två delar: 1. Förskolans värdegrund och uppdrag samt 2. Mål och riktlinjer. De två delarna ska ses som en helhet. Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för vilka förmågor eller kunskaper barnen ska utveckla. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan ska istället vara ett underlag för att planera den fortsatta verksamheten med barnen. Det är därför det inte finns individuella utvecklingsplaner i förskolan.

Läroplan för förskolan

Allmänna råd

De allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor. Råden riktar sig till kommunala och enskilda huvudmän, men också till kommuner i egenskap av tillsynsmyndighet över fristående förskolor. Utöver detta riktar sig råden även till rektorer, förskollärare och annan personal i förskolan. Det är Skolverket som beslutar om de allmänna råden.

Ladda ner eller köp Allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan

Följ upp och utveckla med systematiskt kvalitetsarbete

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, det vill säga hur verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.

Mer om systematiskt kvalitetsarbete

Pedagogisk dokumentation kan vara ett sätt att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande på ett systematiskt sätt

Mer om pedagogisk dokumentation i förskolan

Hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och pedagogisk dokumentation ska gå till beslutas av huvudmän, rektorer, förskollärare och arbetslag.

Senast uppdaterad 08 augusti 2023

Innehåll på denna sida