Styrdokumenten sätter ramarna för ditt arbete

Här kan du läsa om de viktigaste styrdokumenten för dig som lärare i komvux på gymnasial nivå: läroplanen och ämnesplanerna. Utbildningen regleras även i skollagen och förordning om vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning (komvux) består av fem skolformsdelar: komvux på grundläggande nivå, komvux på gymnasial nivå, komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå, komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå, komvux i svenska för invandrare (sfi).

Skolformsdelarna har en gemensam läroplan men olika kurs- och ämnesplaner. Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar. Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan för varje elev.

Läroplanen för vuxenutbildning

Läroplanen består av två delar:

 • Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund.
 • Övergripande mål och riktlinjer.

De gäller för verksamhetens och lärarens arbete oberoende av vilket ämne som läraren undervisar i.

Hur används ämnesplanen?

För varje ämne finns det en ämnesplan. Ämnesplanerna inleds med en beskrivning av ämnet som helhet, ämnets syfte med målpunkter, och därefter beskrivs de kurser som ingår i ämnet. För varje kurs finns centralt innehåll och betygskriterier.

För en del kurser på gymnasial nivå står det i ämnesplanen att kursen bygger på en annan kurs. Att en kurs bygger på en annan är Skolverkets vägledning om vilka förkunskaper som är lämpliga att eleven har inför en överliggande kurs. Det finns däremot inget formellt krav på att eleven ska ha läst eller fått ett godkänt betyg i den tidigare kursen för att kunna gå vidare till nästa och få ett betyg i den. Det vill säga: eleven kan påbörja en överliggande kurs utan att ha läst den underliggande kursen.

När läraren planerar och genomför sin undervisning tar hen sin utgångspunkt i syftet och det centrala innehållet. Där beskrivs vad eleverna ska lära sig och vilka förmågor, attityder och förhållningssätt som undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Läraren avgör hur det centrala innehållet ska behandlas på bästa sätt utifrån sina elever och sin yrkeskunskap.

Vid betygssättning använder läraren betygskriterierna. De ska läsas och tolkas utifrån syftet och det centrala innehållet samt den undervisning som läraren har bedrivit.

Skolverkets publikation Så använder du ämnesplanerna ger dig fördjupad information och exempel i olika ämnen på hur ämnesplanerna är uppbyggda, hur deras olika delar förhåller sig till varandra samt om betygsskalan och betygssättning.

Så använder du ämnesplanerna – kommunal vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Kommentarmaterial till ämnesplanen i matematik – gymnasieskolan och vux Länk till annan webbplats.

Kommentarmaterial till ämnesplanerna i moderna språk och engelska – gymnasieskolan och vux Länk till annan webbplats.

Orienteringskurser, delkurser och individuella kurser

Varje kurs kan delas upp i delkurser. Det är rektorn som beslutar om kurser ska delas upp i delkurser och hur många verksamhetspoäng varje delkurs ska omfatta.

Förutom kurser enligt ämnesplaner får det även finnas orienteringskurser och individuella kurser.

Anordna orienteringskurser inom komvux Länk till annan webbplats.

Anordna individuella kurser inom komvux Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2023

Innehåll på denna sida

  • Gymnasieexamen komvux

   Elever som slutfört sin utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får ett examensbevis.

  • Gymnasiearbetet

   Här finns stöd om gymnasiearbetet för dig som är lärare. För att få en gymnasieexamen måste elever ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.