Gymnasiearbetet i gymnasieskolan

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att eleven är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

Eftersom gymnasiearbete ska visa att eleven är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att lägga det i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska inriktas mot programmets karaktär, även när det gäller särskilda varianter av program. Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som finns på de nationella yrkesprogrammen.

Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp. Däremot ska varje elev bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså ändå kunna följa elevernas individuella arbete för att kunna bedöma dem var för sig.

Examensmålen styr

Det finns ingen ämnesplan för gymnasiearbetet, istället är det examensmålen som ska styra hur gymnasiearbetet utformas och vad det innehåller. Och det är också utifrån examensmålen som läraren bedömer arbetet. Däremot är det vare sig rimligt eller önskvärt att gymnasiearbetet täcker in alla de centrala kunskapsområden som finns inom ett program – en viktig aspekt av gymnasiearbetet är att kunna avgränsa sin frågeställning eller idé. Idén till gymnasiearbetet kan komma från eleven själv, men det är också möjligt för den ansvarige läraren eller arbetslaget att utforma ett tema eller område som gäller för flera elever.

Eleven planerar, genomför och utvärderar arbetet

I gymnasiearbetet ingår att eleven formulerar en idé eller frågeställning, planerar, genomför och utvärderar sitt arbete. Frågeställningen behöver ha ett tydligt syfte och tydliga avgränsningar. Därefter gör eleven en plan som utgår ifrån idén eller frågeställningen.

I nästa steg genomför eleven sitt arbete. Eleven ska kunna visa att hon eller han kan följa planeringen, och vid behov även revidera den. Eleven ska utföra arbetet självständigt, men samtidigt ha en dialog med den ansvariga läraren.

Eleven ska sedan presentera och diskutera sitt arbete, och ge respons på andra elevers gymnasiearbeten. Går eleven på ett yrkesprogram ska gymnasiearbetet redovisas på ett sätt som förekommer i den bransch programmet riktar sig mot. Gymnasiearbeten på högskoleförberedande program ska redovisas på ett sätt som förekommer på de högskoleutbildningar programmet riktar sig mot, med en kort sammanfattning eller beskrivning på engelska.

Slutligen ska eleven utvärdera sitt arbete. Det går till så att eleven går tillbaka till sin frågeställning eller idé och värderar sitt resultat utifrån dess styrkor, svagheter, betydelse och begränsningar. Här ingår också att eleven kritiskt värderar sina valda källor.

E eller F i betyg

Eleven kan få betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Rektorn ska utse en ansvarig lärare för varje elevs gymnasiearbete. Den ansvarige läraren beslutar om betyget, oavsett om denne är legitimerad eller ej. Innan läraren kan sätta betyg ska en medbedömare som har erfarenhet av de kunskaps- eller yrkesområde som gymnasiearbetet handlar om få yttra sig. Om gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts på en arbetsplats kan handledaren vara medbedömare.

Läs i SKOLFS om hur gymnasiearbetet ska noteras i examensbevisetlänk till annan webbplats

Exempel på gymnasiearbeten

Här finns fiktiva exempel på gymnasiearbeten, som beskriver hur ett gymnasiearbete kan genomföras. Det finns ett par exempel för varje program. Några exempel beskriver elever som har gjort gymnasiearbetet enskilt medan andra handlar om elever som genomför arbetet i grupp.

Exempel på gymnasiearbeten på högskoleförberedande program

Introduktion

Läs Skolverkets dokument Introduktion till gymnasiearbetet för högskoleförberedande programPDF (pdf, 208 kB)

Exempel på gymnasiearbeten

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet ekonomi: Varningstexter i alkoholreklam – effektiv åtgärd eller hyckleri?PDF (pdf, 140 kB)

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet entreprenörskap: Finns det en marknad för ett nytt smyckeföretag i X-stad?PDF (pdf, 95 kB)

Ekonomiprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet juridik: Barnets ställning i vårdnadstvisterPDF (pdf, 52 kB)

Estetiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet dans: Koreografi i olika scenrumPDF (pdf, 86 kB)

Estetiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet musik: Komposition, musik, rörelse och filmPDF (pdf, 78 kB)

Humanistiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet kultur: Skildringen av romarrikets gladiatorerPDF (pdf, 85 kB)

Humanistiska programmet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet språk: Ungdomsspråk i spanska bloggarPDF (pdf, 86 kB)

Naturvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet naturvetenskap och samhälle: Att testa dna med självtesterPDF (pdf, 92 kB)

Naturvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet naturvetenskap: Mpemba-effektenPDF (pdf, 103 kB)

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet beteendevetenskap: Hedersföreställningar – ett samhällsfenomen?PDF (pdf, 106 kB)

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet medier, information och kommunikation: Piratpartiet – mediernas betydelse för politisk framgång.PDF (pdf, 80 kB)

Samhällsvetenskapsprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet samhällsvetenskap: Elevdemokrati – en jämförelse mellan skolor i Sverige och EnglandPDF (pdf, 88 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet design och produktutveckling: Betalsystem för kontantfria bussarPDF (pdf, 50 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet informations- och medieteknik: Spelutveckling i SVGPDF (pdf, 49 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet produktionsteknik: Effektivisera produktionen med hjälp av leanPDF (pdf, 154 kB)

Teknikprogrammet, exempel på ett gymnasiearbete i ämnet samhällsbyggande och miljö: Innovativ solcellsdesign – framgång eller motgång?PDF (pdf, 86 kB)

Exempel på gymnasiearbeten för yrkesexamen

Introduktion

Läs Skolverkets dokument Introduktion till gymnasiearbetet för yrkesprogramPDF (pdf, 70 kB)

Exempel på gymnasiearbeten

Barn- och fritidsprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången bad- och sporthallspersonalPDF (pdf, 101 kB)

Bygg- och anläggningsprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången betongarbetarePDF (pdf, 105 kB)

El- och energiprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången elektrikerPDF (pdf, 104 kB)

Fordons- och transportprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången personbilsmekanikerPDF (pdf, 102 kB)

Handels- och administrationsprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången ekonomiadministratörPDF (pdf, 98 kB)

Handels- och administrationsprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången marknadsförarePDF (pdf, 111 kB)

Hantverksprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången floristPDF (pdf, 106 kB)

Hotell- och turismprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången guidningPDF (pdf, 110 kB)

Hotell- och turismprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången receptionistPDF (pdf, 103 kB)

Naturbruksprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången skötsel av utemiljöerPDF (pdf, 107 kB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången servitörPDF (pdf, 157 kB)

VVS- och fastighetsprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången kylmontörPDF (pdf, 87 kB)

Vård- och omsorgsprogrammet: Exempel på examensarbete med yrkesutgången undersköterska inom hälso- och sjukvårdPDF (pdf, 112 kB)

I vuxenutbildningen: Anpassa gymnasiearbetet till utbildningens karaktär

För de som ska genomföra ett gymnasiearbete inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå gäller ungefär samma bestämmelser som för eleverna i gymnasieskolan. Gymnasiearbetet ska göras inom ramen för examensmålen för det program som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Eleven behöver dock inte ha läst alla karaktärsämneskurser inom detta program.

Senast uppdaterad 11 januari 2019