Du kan få bidrag för att ta emot en lärling

Arbetsgivare kan få statsbidrag för att ta emot lärlingar. Det är huvudmannen, kommunen om det är en kommunal skola, skolans styrelse om det är en fristående skola, som ansöker om bidraget. Bidraget går sedan till arbetsgivaren.

Arbetsgivare kan få statsbidrag för att ta emot lärlingar från gymnasieskolan och vuxenutbildningen, samt elever med lärlingsliknande upplägg på gymnasieskolans introduktionsprogram. Det är huvudmannen, kommunen om det är en kommunal skola, skolans styrelse om det är en fristående skola, som ansöker om bidraget. Det är du som arbetsgivare som bestämmer hur det ska användas.

Huvudmannen betalar ut bidraget till arbetsgivare

Det är huvudmannen som ansöker om bidraget och sedan betalar ut ersättningen till den arbetsgivare som har tagit emot en elev. Ta därför reda på när och hur bidraget betalas ut till dig.

Det finns inga bestämmelser för hur du som arbetsgivare ska använda bidraget, men det är tänkt att användas för att främja elevens utbildning. Att ta emot en lärling kan till exempel medföra extra materialkostnader.

Statsbidrag för elever i gymnasial lärlingsutbildning

Du kan få bidrag om du tar emot elever som går en yrkesutbildning i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan, där minst halva tiden genomförs på en arbetsplats.

 • Det är möjligt att få upp till 16 250 kronor per elev och termin.
 • Skolverket betalar normalt ut bidraget till huvudmannen i december respektive maj.

Redovisning gymnasial lärlingsutbildning 2022

Ansökan för statsbidrag gymnasial lärling för 2024

Statsbidrag för elever i lärlingsutbildning för vuxna

Du kan få bidrag om du tar emot elever som går en lärlingsutbildning på komvux eller komvux som anpassad utbildning. Elever som läser en lärlingsutbildning för vuxna genomför den största delen av utbildningen på en arbetsplats.

 • Statsbidrag lämnas med högst 40 000 kronor per elev och kalenderår.
 • Om en elev studerar i lägre omfattning än heltid minskas bidraget.

Statsbidrag, redovisning för lärlingsvux 2022

Statsbidrag för lärlingsvux 2024

Extra bidrag om handledaren är utbildad

Skolverket har en handledarutbildning med en fördjupningsdel om lärlingsutbildning. Arbetsgivare kan få extra bidrag för lärlingar i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan om lärlingens handledare har gått denna utbildning.

För gymnasieelever kan du få upp till 5 000 kronor extra per elev och termin om elevens handledare har gått Skolverkets webbaserade handledarutbildning eller en handledarutbildning som godkänts av Skolverket. Handledaren måsta ha fullföljt och därmed fått intyg från en sådan utbildning för att få bidraget. Det är huvudmannen som ansöker för att få en handledarutbildning godkänd.

Gå Skolverkets kostnadsfria handledarutbildning on-line

Även andra handledarutbildningar som har godkänts av Skolverket kan berättiga till bidrag. Det är huvudmannen som ansöker för att få en annan utbildning godkänd.

Godkända apl-handledarutbildningar

Bidraget kan bli lägre

Statsbidraget kan bli lägre om det är många som söker.

Om tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning

Elever som går en lärlingsutbildning inom något av gymnasieskolans yrkesprogram kan bli anställda i anställningsformen tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning. En lärlingsanställning kan inte fortsätta om utbildningskontraktet upphör. Däremot kan eleven fortsätta sin gymnasiala lärlingsutbildning även om anställningen upphör.

 • Avtalet får avse hela eller en del av tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet i utbildningen.
 • Anställningen upphör när det arbetsplatsförlagda lärandet enligt utbildningskontraktet avslutas eller när avtalet om lärlingsanställningen löper ut eller om någon av parterna frånträder utbildningskontraktet eller anställningsavtalet.
 • Elever i gymnasial lärlingsanställning är undantagna från lagen om anställningsskydd, LAS.
 • Eventuella avvikelser från informationsbestämmelserna genom kollektivavtal får inte innebära mindre förmånliga regler för arbetstagaren (eleven) än vad som följer arbetsvillkorsdirektivet.
 • Arbetsgivaren ska senast en månad efter att eleven har påbörjat sin anställning lämna skriftlig information till eleven som är av väsentlig betydelse för anställningen. Arbetsgivaren är skyldig att lämna information till arbetstagaren (eleven) om arbetsvillkoren utökas. Från 29 juni 2022 gäller denna informationsskyldighet även om anställningstiden är kortare än tre veckor. 
 • Om en elev utför arbete utöver det arbetsplatsförlagda lärandet eller arbetar extra på helger och lov, så kan det vara fråga om ytterligare en anställning enligt allmänna arbetsrättsliga regler som kan få konsekvenser vad avser försäkringar, semester etc.
 • Att vara anställd som gymnasial lärling innebär att eleven inte har rätt till lärlingsersättning från CSN. Däremot påverkas inte studiebidraget.

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2024

Anställningsformen regleras i lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning.

Senast uppdaterad 25 mars 2024

Innehåll på denna sida

  Relaterat

  • Elevens tid på apl

   Noggranna förberedelser gör tiden på apl värdefull för eleven. Både handledare och elever behöver hjälp med förberedelser från skolans lärare.