Elevens tid på apl. Planera, genomföra, följa upp.

Apl är en del av yrkesutbildningen. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. 

En hammdledare instruerar en elev
Konkreta tips

Planera elevens tid på apl

Noggranna förberedelser gör tiden på apl värdefull för eleven. Dessa punkter kan man tänka på:

  • kartlägga arbetsplatsen utifrån det lärande som kan ske, samt den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
  • förbereda eleven
  • förbereda handledaren
  • planera för elevens lärande och
  • planera för uppföljning av lärandet.

Förbereda eleven

Bland annat behöver eleven ha klart för sig:

  • vilka kurser eller delar av kurser som ska genomföras på arbetsplatsen
  • vilka förväntningar skolan och arbetsplatsen har på eleven
  • aktuella arbetsmiljöregler
  • hur uppföljning av lärandet kommer att ske
  • på vilka grunder bedömningen ska göras.

Som en del av förberedelsen för apl kan eleven genomföra Skolverkets webbaserade handledarutbildnings första två moduler.

Förbereda handledaren

När skolan har säkrat apl-platser behöver handledarna få veta vad som förväntas av dem och få praktisk information. Ett sätt är att erbjuda handledarutbildning, till exempel Skolverkets webbaserade handledarutbildning.

Skolverkets webbaserade handledarutbildning, skapa konto Länk till annan webbplats.

Apl-handledning för nya svenskar

På vår webbsida för arbetsgivare finns bra filmer som illustrerar apl-handledarens roll och även handledning för nya svenskar. Tipsa arbetsgivare och handledare om att vi har en webbsida för dem!

Ta emot en yrkeselev - Skolverket Länk till annan webbplats.

Planera elevens lärande

Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. Sedan planerar läraren och handledaren vad eleven ska få möjlighet att lära sig under apl-perioden, hur lärandet ska stöttas och hur det ska följas upp. Planen kan naturligtvis behöva revideras under periodens gång.

Planera för uppföljning av elevens lärande

Under apl behöver läraren följa upp vad eleven arbetar med och vid behov justera planeringen tillsammans med handledaren. Efter apl behöver läraren ta reda på vad eleven faktiskt har lärt sig och därmed avgöra vilket kunskapsinnehåll eleven behöver få undervisning om i skolan eller på en annan apl-plats.

Under elevens tid på apl

När eleven är på apl behöver läraren följa och stödja elevens kunskapsutveckling. Därför behöver läraren regelbundet gå igenom elevens lärande tillsammans med eleven och handledaren.

Handledaren har en viktig roll i att handleda eleven i att successivt bygga upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet, men också att inkludera eleven i gemenskapen på arbetsplatsen.

Om en elev är frånvarande under apl gäller samma bestämmelser som vid klassrumsförlagd undervisning.

Frånvaro i skolan

Efter elevens apl

Vid betygssättning ska läraren göra en allsidig bedömning av elevers kunskaper i förhållande till de nationella betygskriterierna. Därför behöver läraren försäkra sig om att ha information om elevens prestationer från apl när betyget ska sättas vid kursens slut. Eftersom apl inte är någon egen kurs kan eleven inte godkännas eller underkännas i apl.

Apl utomlands

Apl utomlands kan bli en fantastisk erfarenhet för elever. För att det ska bli bra måste du säkerställa att samma krav på utbildningen är uppfyllda som när apl genomförs här hemma. Du behöver därför kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet på samma grunder.

Universitet- och högskolerådets webbsida om utbyten Länk till annan webbplats.

Filmer för handledare utomlands

För att underlätta för arbetsplatser i utlandet finns sex filmer på olika språk som kan rekommenderas till handledare utomlands. Filmerna bidrar till att förstå vad det kan innebära att ta emot en elev från Sverige.

Taking on a Swedish student at your workplace

Forskning och fördjupning

Lathund om apl

Lathunden ger dig fördjupad information och praktiska tips om hur du planerar, genomför och följer upp apl. I lathunden kan du enkelt hitta just det område du behöver veta mer om kring apl.

Lathund om apl Öppnas i nytt fönster.

Kollegial utbildning för att utveckla skolans apl-arbete

Delta i en utbildning för att arbeta tillsammans med att höja kvaliteten i det arbetsförlagda lärandet. Detta är för er som vill öka era kunskaper om hur ni kan arbeta systematiskt och tillsammans med arbetslivet säkerställa att era elever får en utbildning av god kvalitet.

Läs mer om utbildningen för apl-utveckling Länk till annan webbplats.

Processtöd för apl-utveckling på skolan

Ta hjälp att utveckla apl på er skola. Med en nationell apl-utvecklare får ni stöd att inkludera apl i ert systematiska kvalitetsarbete och att kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet, apl.

I nuläget tar vi emot bokningsförfrågningar men genomför träffarna digitalt.

Läs mer om att boka processtöd för apl-utveckling här.

Apl och intellektuell funktionsnedsättning

Skolverket har två broschyrer som vänder sig till arbetsgivare som ska, eller funderar på att ta emot en elev på apl och lärlingsutbildning från anpassade gymnasieskolan eller komvux som anpassad utbildning. Som skolpersonal kan du använda den i kontakten med arbetsgivare och handledare på arbetsplatsen.

Så funkar apl - en broschyr för arbetsgivare om att ta emot en elev med intellektuell funktionsnedsättning, IF, från anpassade gymnasieskolanLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Så funkar apl - en broschyr för arbetsgivare om att ta emot en elev med intellektuell funktionsnedsättning, IF, från komvux som anpassad utbildning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 27 september 2023

Relaterat