Elevens tid på apl. Planera, genomföra, följa upp.

Apl är en del av yrkesutbildningen. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. 

Planera elevens tid på apl

Noggranna förberedelser gör tiden på apl värdefull för eleven. Dessa punkter kan man tänka på:

  • kartlägga arbetsplatsen utifrån det lärande som kan ske, samt den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
  • förbereda eleven
  • förbereda handledaren
  • planera för elevens lärande och
  • planera för uppföljning av lärandet.

Förbereda eleven

Bland annat behöver eleven ha klart för sig:

  • vilka kurser eller delar av kurser som ska genomföras på arbetsplatsen
  • vilka förväntningar skolan och arbetsplatsen har på eleven
  • aktuella arbetsmiljöregler
  • hur uppföljning av lärandet kommer att ske
  • på vilka grunder bedömningen ska göras.

Som en del av förberedelsen för apl kan eleven genomföra Skolverkets webbaserade handledarutbildnings första två moduler.

Förbereda handledaren

När skolan har säkrat apl-platser behöver handledarna få veta vad som förväntas av dem och få praktisk information. Ett sätt är att erbjuda handledarutbildning, till exempel Skolverkets webbaserade handledarutbildning.

Skolverkets webbaserade handledarutbildninglänk till annan webbplats

Planera elevens lärande

Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. Sedan planerar läraren och handledaren vad eleven ska få möjlighet att lära sig under apl-perioden, hur lärandet ska stöttas och hur det ska följas upp. Planen kan naturligtvis behöva revideras under periodens gång.

Planera för uppföljning av elevens lärande

Under apl behöver läraren följa upp vad eleven arbetar med och vid behov justera planeringen tillsammans med handledaren. Efter apl behöver läraren ta reda på vad eleven faktiskt har lärt sig och därmed avgöra vilket kunskapsinnehåll eleven behöver få undervisning om i skolan eller på en annan apl-plats.

Under elevens tid på apl

När eleven är på apl behöver läraren följa och stödja elevens kunskapsutveckling. Därför behöver läraren regelbundet gå igenom elevens lärande tillsammans med eleven och handledaren.

Handledaren har en viktig roll i att handleda eleven i att succesivt bygga upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet, men också att inkludera eleven i gemenskapen på arbetsplatsen.

Efter elevens apl

Vid betygsättning ska läraren utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i relation till de nationella kunskapskraven. Därför behöver läraren försäkra sig om att ha information om elevens prestationer från apl när betyget ska sättas vid kursens slut. Eftersom apl inte är någon egen kurs kan eleven inte godkännas eller underkännas i apl.

Lathund om apl

Lathunden ger dig fördjupad information och praktiska tips om hur du planerar, genomför och följer upp apl. I lathunden kan du enkelt hitta just det område du behöver veta mer om kring apl.

Lathund om aplöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 19 september 2018