Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2024

Det här statsbidraget ska underlätta för huvudmän att bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare till att ta emot gymnasiala lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

Vi har beviljat bidrag till 154 huvudmän om totalt 240 999 827 kronor.

Beviljade belopp för ansökan 1, statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2024 Pdf, 170 kB.

Vi har beviljat

 • bidrag till arbetsgivaren, högst 11 266 kronor
 • bidrag för utbildad handledare, högst 3 453 kronor
 • bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning, högst 1 729 kronor
 • bidrag för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen, högst 1 730 kronor.

Vi betalar ut bidraget veckan efter beslutet. Utbetalningen är märkt StatsbidragGymnasialLarlingVT24. Alla huvudmän får sina enskilda beslut via e-tjänsten för statsbidrag. Observera att de belopp som betalas ut till arbetsgivaren ses som en inkomst av Skatteverket. Beloppen ovan är inklusive moms och ska därför enligt Skatteverket registreras som en inkomst av arbetsgivaren.

Ansökan för våren var öppen 1 mars–2 april 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Ansökan för hösten är öppen 1 oktober–1 november 2024 i e-tjänsten för statsbidrag. De belopp som betalas ut till arbetsgivaren är inklusive moms och ska därför enligt Skatteverket registreras som en inkomst av arbetsgivaren.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Samla in uppgifter som du kommer behöva lämna vid ansökan:

 • Bidrag söks per elev, så för varje elev ska ni lämna personnummer, skolenhet, årskurs och studievägskod.
 • Om ni söker bidrag för elevens handledare ska ni ange vilken typ av utbildning som handledaren gått.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Huvudmannen redovisar per bidragsår för våren 2024 och hösten 2024 samtidigt. Det bidrag som inte utnyttjats betalas tillbaka till Skolverket efter beslut om redovisning.

Redovisningen kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag. Vi kommer att uppdatera den här sidan med exakta datum.

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter som du kommer behöva lämna i redovisningen:

 • Utvecklingskostnaderna som ni har haft.
 • Hur mycket av beviljat bidrag till arbetsgivare, bidrag för utbildad handledare och bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning som huvudmannen har betalat ut till arbetsgivaren.

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas under våren 2025.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala eller fristående huvudmän som bedriver lärlingsutbildning i gymnasieskolan och i anpassade gymnasieskolan, inklusive lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram. Vi tar emot en samlad ansökan per huvudman för de elever och skolor som ingår i ansökan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget består av fyra delar:

 • Bidrag för utvecklingskostnader: högst 2 500 per elev och termin går till huvudmannens kostnader för att utveckla utbildningen.
 • Bidrag till arbetsgivare: högst 16 250 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren.
 • Bidrag för utbildade handledare: högst 5 000 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren.
 • Bidrag för gymnasial lärlingsanställning: högst 2 500 kronor per elev och termin går till arbetsgivaren. Eleven ska ha en gymnasial lärlingsanställning enligt lagen om gymnasial lärlingsanställning (2014:421 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Vad händer om statsbidraget inte räcker till?

Om det är många som ansöker om bidraget kan det bli så att vi inte har möjlighet att bevilja alla sökandes belopp fullt ut. Vi kommer då att minska alla delar av bidraget proportionerligt. Därför är det bra att informera arbetsgivare om att bidraget kan bli lägre om det är många som söker.

Om vi kan bevilja 80 procent av det belopp som samtliga huvudmän har sökt kommer alla delar av bidraget att minskas till 80 procent av maxbeloppet.

Det skulle innebära att de fyra delarna i stället består av följande belopp:

 • bidrag för utvecklingskostnader: högst 2 000 kronor per elev och termin
 • bidrag till arbetsgivare: högst 13 000 kronor per elev och termin
 • bidrag för utbildade handledare: högst 4 000 kronor per elev och termin
 • bidrag för gymnasial lärlingsanställning: högst 2 000 kronor per elev och termin.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Huvudmannen söker bidrag per elev och termin

Huvudmannen ska söka bidraget per elev och termin. Huvudmannen är ansvarig för både ansökan och redovisning av beviljat bidrag. Huvudmannen tar emot bidraget från Skolverket och betalar sedan ut det till arbetsgivarna inom tre månader. Bidrag som inte har betalats ut kan komma att återkrävas.

Utbildningskontrakt

För elever som ingår i ansökan ska ett utbildningskontrakt vara upprättat den 15 februari för ansökan på våren och den 15 oktober för ansökan på hösten. Läs mer om utbildningskontakt under Villkor för utbildningskontrakt.

Ange rätt studievägskod för lärlingarna

I ansökan ska huvudmannen ange elevens studievägskod. Det är samma kod som registreras hos CSN. Elever som deltar i en gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram har en studievägskod med ett L i position sju. Elever med en gymnasial lärlingsanställning har i stället ett A i position sju i koden.

Om en elev byter från ett skolförlagt program till en lärlingsutbildning eller från ett introduktionsprogram till lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram ska studievägskoden ändras.

Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning

Lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan och i anpassade gymnasieskolan

Lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram är utbildning som i huvudsak inte är skolförlagd. Det innebär att mer än hälften av utbildningen, räknat från och med det läsår som eleven påbörjar den lärlingsliknande utbildningen, genomförs som arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningen på följande introduktionsprogram kan vara lärlingsliknande:

 • programinriktat val
 • yrkesintroduktion
 • individuellt alternativ.

Bidrag för gymnasial lärlingsanställning kan inte sökas för elever på lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram.

Särskild granskning med stickprov

Vi kan genomföra en särskild granskning med stickprov av beviljat bidrag för vissa huvudmän. Läs om vad som ska kunna visas upp vid ett stickprov under Granskning med stickprov.

Huvudmannen kan använda bidraget för utvecklingskostnader till att utveckla lärlingsutbildningen. Utvecklingskostnaderna ska vara sådana som ligger utanför huvudmannens ordinarie kostnader för yrkesutbildning. De ska vara tydligt kopplade till den gymnasiala lärlingsutbildningen. Huvudmannen kan även välja att lämna bidraget för utvecklingskostnader till arbetsgivaren.

Sådant som bedöms utgöra kostnader för att bedriva ordinarie yrkesutbildning, till exempel kostnader för programråd, godkänns inte. Mat till elever eller andra kostnader som ska finansieras med skolpengen godkänns inte heller.

Om huvudmannen inte använder hela bidraget för utvecklingskostnader ska motsvarande belopp återbetalas. Huvudmannen ska redogöra för detta i den årliga redovisningen, därefter skickar vi beslut om återkrav.

Hela bidraget till arbetsgivare ska gå till arbetsgivaren. Huvudmannen ska betala ut bidraget inom tre månader efter att de har fått utbetalningen från oss. Arbetsgivaren väljer själv hur bidraget ska användas och huvudmannen kan inte sätta upp villkor för hur arbetsgivaren ska använda bidraget.

Om huvudmannen inte betalar ut hela bidraget till arbetsgivaren ska motsvarande belopp återbetalas till oss. Huvudmannen ska redogöra för det i den årliga redovisningen, därefter skickar vi beslut om återkrav.

Hela bidraget för utbildad handledare ska gå till arbetsgivaren. Ni ska senast betala ut bidraget inom tre månader från det datum som vi har gjort utbetalningen till er. Bidragsdelen kan sökas om elevens handledare har gått en godkänd handledarutbildning. Vad en sådan utbildning ska innehålla regleras i Skolverkets föreskrifter om krav för handledarutbildning (SKOLFS 2014:49) Länk till annan webbplats.. Det är upp till arbetsgivaren att välja hur bidraget ska användas.

Handledaren ska ha slutfört utbildningen innan huvudmannen skickar in ansökan om statsbidrag. På vår begäran ska ni kunna visa upp ett intyg om genomförd utbildning.

Om huvudmannen inte betalar ut hela bidraget som ni har fått för utbildad handledare ska ni betala tillbaka motsvarande belopp till oss. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar vi beslut om återkrav.

Godkända handledarutbildningar och ansökan om att få utbildningsplanen godkänd Länk till annan webbplats.

Gymnasial lärlingsanställning innebär att eleven ingår avtal om en tidsbegränsad anställning med den arbetsplats där eleven gör sitt arbetsplatsförlagda lärande (apl). En elev med en gymnasial lärlingsanställning har en studievägskod med ett A i position sju.

Det ska finnas ett utbildningskontrakt mellan elev, arbetsgivare och skolhuvudman. En lärlingsanställning kan inte fortsätta om utbildningskontraktet upphör. Däremot kan eleven fortsätta sin gymnasiala lärlingsutbildning även om anställningen upphör. Anställningen regleras i lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning.

Gymnasial lärlingsanställning Länk till annan webbplats.

Om ni inte betalar ut hela bidraget som ni har fått för utbildad handledare ska ni betala tillbaka motsvarande belopp. Det redogör ni för i den årliga redovisningen, därefter skickar vi beslut om återkrav.

För att kunna få statsbidraget behöver en elev delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat den 15 februari för vårens ansökan respektive den 15 oktober för höstens ansökan.

Samma krav ställs i skollagen på utbildningskontrakt för elever på gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan (16 kap 11 a § skollagen) och anpassade gymnasieskolan (19 kap 10 a § skollagen).

Kontrakten behöver inte förnyas vid varje ansökan om inget har ändrats. Det går bra att använda samma kontrakt om det är giltigt över flera ansökningsperioder.

Den 1 juli 2018 trädde en ändring av skollagen i kraft i den första punkten i paragrafen om utbildningskontrakt. Kontrakt som upprättas efter den 1 juli 2018 ska följa regleringen.

Utbildningskontraktet ska följa regleringen i skollagen (2010:800)

Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt) ska upprättas för varje elev och arbetsplats och undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen. Huvudmannen ska se till att ett utbildningskontrakt upprättas.

Om eleven är under 18 år ska även elevens vårdnadshavare underteckna utbildningskontraktet.

I utbildningskontraktet ska det anges

 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen, hur många veckor av utbildningen som ska genomföras där varje termin och vilka tider som ska gälla för utbildningen på arbetsplatsen
 2. hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan huvudmannen och den juridiska eller fysiska person som avses i första stycket
 3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut, och vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Lärlingscentrum Starta lärlingsutbildning

För att kunna få statsbidraget behöver en elev delta i utbildningen och ha ett utbildningskontrakt upprättat den 15 februari för vårens ansökan respektive den 15 oktober för höstens ansökan.

Kontrakten behöver inte förnyas vid varje ansökan om inget har ändrats. Det går bra att använda samma kontrakt om det är giltigt över flera ansökningsperioder.

Utbildningskontraktet för elever på lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram ska följa 3 a § den nya förordningen (2011:947)

Ett utbildningskontrakt är ett skriftligt avtal som har undertecknats av huvudmannen för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt).

I utbildningskontraktet ska det ha angetts

 1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa
 2. vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Lärlingscentrum Starta lärlingsutbildning

En huvudman som får statsbidraget ska vid en granskning kunna lämna underlag som styrker de uppgifter som lämnades vid ansökan. Det kan till exempel innebära att visa upp följande:

 • Utbildningskontrakt enligt (16 kap. 11 a §) skollagen för de elever som huvudmannen beviljats bidrag för och att eleverna deltog i en gymnasial lärlingsutbildning när bidraget söktes.
 • Att utbildningskontrakten var upprättade senaste den 15 februari för ansökan på våren eller den 15 oktober för ansökan på hösten.
 • Underlag som styrker att huvudmannen haft utvecklingskostnader i enlighet med beviljat bidrag.
 • Underlag som styrker att huvudmannen har betalat ut bidraget till arbetsgivare och bidraget för utbildad handledare i enlighet med beviljat bidrag.
 • Underlag som styrker att utbetalning till arbetsgivare har gjorts inom tre månader från det datum då huvudmannen tog emot bidraget från Skolverket.
 • För statsbidrag för utbildade handledare ska underlag kunna uppvisas som styrker att handledaren har genomfört en handledarutbildning som uppfyller Skolverkets krav enligt föreskriften (2014:49).

Med underlag avses dokumentation där kostnader framgår på ett tydligt sätt. Exempel på underlag är fakturor, kvitton, bokföringsordrar, internfakturor, lönespecifikationer, intyg om genomförd handledarutbildning. Även andra dokument där huvudmannens kostnader framgår kan godkännas.

För att kunna styrka vilka betalningar som har gjorts kan fakturor märkas med elevens namn, termin och vilket bidrag utbetalningen gäller. Om handledaren har ett intyg bör det framgå vilken utbildning som har genomförts, när den har genomförts och vilken handledare som avses. En huvudman kan behöva betala tillbaka bidrag som inte har använt i enlighet med villkor i beslut om ansökan.

Hur stort är bidraget?

Vi kan fördela 482 miljoner kronor under år 2024, varav 241 miljoner kronor för vårterminen och 241 miljoner kronor för höstterminen.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.larling@skolverket.se.

Senast uppdaterad 02 juli 2024.

Frågor och svar

Nej, handledaren ska ha slutfört handledarutbildningen när statsbidraget söks. Det är därmed inte möjligt att ansöka om ersättning för utbildad handledare för elever vars handledare ska genomföra utbildningen vid ett senare tillfälle.

Godkända apl-handledarutbildningar

Det är möjligt att teckna ett tidsbegränsat avtal om anställning för elever som deltar i gymnasial lärlingsanställning. Avtalet tecknas mellan eleven och arbetsplatsen. Från och med ansökan 2018 kan extra bidrag sökas till arbetsgivaren om eleven har en gymnasial lärlingsanställning.

Mer om vad en gymnasial lärlingsanställning innebär

Lag om gymnasial lärlingsanställning SFS 2014:421 Länk till annan webbplats.

Elever som deltog i utbildningen och hade ett utbildningskontrakt den 15 februari för vårens ansökan eller 15 oktober för höstens ansökan berättigar till statsbidrag även om utbildningen avbryts senare under terminen. Om ersättningen till arbetsgivare helt eller delvis inte utbetalas ska huvudmannen betala tillbaka motsvarande belopp till Skolverket. Detta ska huvudmannen redovisa i den årliga redovisningen. Därefter kan vi skicka ett beslut om återkrav.

En huvudman som beviljats bidrag kan bli återbetalningsskyldig om bidraget inte använts i enlighet med beslut om ansökan. Varje höst ska huvudmannen redovisa hur det bidrag som beviljats för föregående läsår har använts. I redovisningen ska det anges hur mycket som har betalats ut till arbetsgivare och vilka utvecklingskostnader huvudmannen har haft för lärlingsutbildningen. Det bidrag som inte har betalats ut eller använts ska betalas tillbaka till Skolverket. När Skolverket fattar beslut om en redovisning fattar vi beslut om godkänd redovisning eller om återkrav. De huvudmän som får beslut om återkrav får sedan en faktura på det belopp som ska betalas tillbaka till Skolverket.

Skolverket kan även granska beviljat bidrag genom att göra stickprov. Det är därför viktigt att det finns underlag för hur ni använder det bidrag ni beviljats. Läs mer under rubriken Granskning med stickprov.

Skatteverket ser arbetsgivarersättningen som ett näringsbidrag. Det gör att den blir en skattepliktig intäkt som ska registreras som en inkomst av arbetsgivaren.

Vänd er till Skatteverket om ni har frågor om skatt i samband med statsbidrag.

Kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om moms i samband med statsbidrag kan du vända dig till Skatteverket.

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Ni kan höra av er till Lärlingscentrum. Lärlingscentrum är till för att få fler lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Hit går det bra att vända sig i frågor om utbildningens utformning och hur den kan vidareutvecklas. Lärlingscentrum anordnar även konferenser inom området.

Läs mer om och kontakta Lärlingscentrum