När du ansökt om legitimation

Vi hanterar din ansökan i turordning. Skulle vi anse att du behöver komplettera din ansökan på något sätt kontaktar vi dig. Du kan även själv komplettera ett pågående ärende.

Så hanterar vi din ansökan

Din ansökan registreras, granskas och handläggs. När din ansökan registreras läggs den in i ett digitalt system där vi hanterar ditt ärende. I de fall vi bedömer att du behöver komplettera din ansökan på något sätt kontaktar vi dig. Vi ger dig alltid möjlighet att skicka in nödvändiga uppgifter innan vi fattar beslut. Om nödvändiga handlingar inte inkommer eller om du inte betalar i tid avvisar Skolverket din ansökan. Dina handlingar arkiveras hos Skolverket.

Steg 1: Vi registrerar din ansökan

Om du signerar din ansökan elektroniskt (med bank-ID) registreras ditt ärende direkt i Skolverkets ärendehanteringssystem. Om du ansöker utan bank-ID och skickar in ansökan till oss via post registreras din ansökan den dag den når oss. Det kan ta upp till en vecka innan handlingar som du skickar in med post registreras.

I samband med att din ansökan registreras skickar vi ut en bekräftelse till dig. I bekräftelsen finns ditt unika ärendenummer och försättsblad samt information om betalning för din ansökan.  

Steg 2: Vi granskar din ansökan

När vi registrerat dina handlingar och uppgifter samt tagit emot eventuell betalning gör vi en första granskning av din ansökan. I detta steg kontrollerar vi att du har skickat in alla nödvändiga handlingar och att de uppfyller de krav som ställs i ansökningsföreskrifterna. Om vi upptäcker att något saknas kontaktar Skolverket dig. I samband med granskningen kategoriserar vi ditt ärende efter den behörighetsgivande examen som du har bifogat med din ansökan.

Steg 3: Vi handlägger din ansökan

När ditt ärende handläggs gör Skolverket en djupare bedömning av de handlingar som du skickat in med din ansökan. I vissa fall behöver vi utreda kursinnehåll, kontakta lärosätet för att få kompletterande uppgifter eller ta hjälp av en ämnesexpert för att avgöra vilka behörigheter du har rätt till. Eventuellt ber vi dig skicka in ytterligare uppgifter i samband med att vi handlägger ditt ärende.

Hur du kompletterar din ansökan

Vi kontaktar dig om du behöver komplettera din ansökan med vissa uppgifter. Då är det viktigt att du kompletterar ärendet inom den tid vi anger. Du kan också på eget initiativ komplettera ett pågående ärende, så länge vi inte har avslutat det. Då ska du använda det försättsblad som har skickats till dig och inte påbörja en ny ansökan.

För dig som fått en begäran om komplettering

För att vi ska kunna handlägga din ansökan krävs ett examensbevis, en komplett ansökningsblankett samt att ansökningsavgiften är betald. Ibland bedömer vi att du behöver komplettera uppgifter trots att du uppfyller de grundläggande kraven för att vi ska handlägga din ansökan. Det kan handla om att själva kursförteckningen till examensbeviset saknas eller att du har skickat in kompletterande handlingar som eventuellt kan leda till ytterligare behörighet. Det är viktigt att du skickar in de uppgifter som vi efterfrågar eftersom vi i annat fall kan tvingas göra en mer restriktiv bedömning av vilka behörigheter som du har rätt till.

För dig som vill komplettera ditt pågående ärende

Du kan när som helst skicka in ytterligare handlingar till din ansökan, förutsatt att vi ännu inte fattat beslut i ärendet. I så fall måste du ange vilka skolformer, årskurser, och ämnen eller ämnesområden som du vill bli behörig att undervisa i. Om du inte anger detta kommer Skolverket att bortse från kompletteringen när vi handlägger din ansökan. Du kan komplettera via e-post eller med vanlig post.

Komplettera med e-post

Skicka de handlingar som du vill komplettera med till legkomplettering@skolverket.se. Ange ditt ärendenummer i e-postmedellandets ämnesrad.

Komplettera med post

När du kompletterar ditt pågående ärende per post ska du alltid använda det försättsblad som Skolverket skickat till dig. Om du väljer att komplettera ett pågående ärende med ytterligare handlingar måste du ange vilka ytterligare behörigheter som du vill ha.

Läs mer om vilka möjligheter det finns för ytterligare behörigheter

Om försättsbladet

Försättsbladet finns med i alla utskick vi gör när vi begär komplettering. Det har även skickats till dig som bilaga i bekräftelsebrevet som du fick i samband med att din ansökan registrerades. Du ska alltid använda försättsbladet när du skickar in handlingar till oss via post. Det är viktigt att försättsbladet ligger överst bland dina handlingar. Alla handlingar läses in maskinellt och utan ett försättsblad riskerar dina handlingar att läsas in felaktigt.

Om kompletteringstiden

Vi anger alltid ett sista datum för komplettering. Skolverket fattar inte beslut i ditt ärende före detta datum. Om du vet med dig att du inte kommer att hinna skicka in de efterfrågade handlingarna i rätt tid kan vi förlänga din kompletteringstid med maximalt en vecka. Kontakta Skolverkets upplysningstjänst om du vill få kompletteringstiden förlängd.

Hur går det med mitt ärende?

Det är många som ansöker om legitimation. Alla ansökningar handläggs i den ordning som de kommer in. Handläggningstiden kan variera något beroende på vilken typ av examen du har och vad du har ansökt om för behörigheter. Den kan också påverkas av att vi ibland måste ta hjälp av andra myndigheter och lärosäten. Många ansökningar går relativt snabbt att handlägga men vissa tar längre tid.

Turordningsprincipen

Skolverkets utgångspunkt är att hantera alla inkommande ansökningar i tur och ordning. När din ansökan registreras kategoriserar vi den utifrån vilken behörighetsgivande examen du har. Varje ärendekategori har sedan en egen kö. Köerna är olika långa och ärendena i respektive kö av varierande komplexitet vilket gör att handläggningstiden varierar något mellan dem.

Om handläggningstiden

Handläggningstiden är mellan 2-4 månader för dig som ansöker om lärar- och förskollärarlegitimation med svensk examen. För dig med utländsk lärar- eller förskollärarexamen är den aktuella handläggningstiden 4-6 månader. Skillnader i handläggningstid beror på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om. 

Handläggningstiden för din ansökan beror på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om. När ansökningarna kommer till Skolverket sorteras de in i olika köer utifrån vilken examen och önskade behörigheter de innehåller. Köerna är olika långa och ärendena i respektive kö varierar i komplexitet. Det medför skillnader i handläggningstid. Personer som ansökt samtidigt kan därför få sin legitimation vid olika tidpunkter på grund av att de har olika examen eller för att de har ansökt om olika behörigheter.

Senast granskad: 2017-01-03
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning