Förskoleklassen

Förskoleklassen är en ettårig skolform där de flesta barn går det år de är sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Obligatorisk förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018.

Läs mer på regeringens webbplats

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Kan ett barn få gå kvar i förskolan och börja i förskoleklass ett år senare?

Ja, det kan i vissa fall vara möjligt för ett barn att få börja i förskoleklass ett år senare. Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn med uppskjuten skolplikt börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller sju år. Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om skolplikten skjuts upp ska barnet istället erbjudas att gå i förskola.

Kan ett barn hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs 1?

Ja, det kan vara möjligt i vissa fall. Ett barn ska normalt börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Därefter ska skolplikten fortsätta att fullgöras i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan. Om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för det kan barnet istället få börja direkt i någon av dessa skolformer utan att först ha gått i förskoleklassen. Ska barnet börja i grundskolan eller sameskolan är det rektorn som fattar beslutet. Ska barnet börja i specialskolan är det Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som fattar beslutet. När det gäller grundsärskolan ska beslutet fattas av barnets hemkommun.

Vad gäller för de barn som man tror senare kommer att gå i grundsärskolan eller specialskolan?

Grundsärskolan

Barn som har en utvecklingsstörning kan gå i grundsärskolan. Innan ett barn kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen (den kommunen där barnet bor) göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. I grundsärskolan finns ingen förskoleklass. Många barn som ska gå i grundsärskolan kan först gå i en förskoleklass som hör till en grundskola, sameskola eller specialskola.

Hemkommunen kan göra bedömningen att en sexåring som tillhör grundsärskolans målgrupp har särskilda skäl för att få skolplikten uppskjuten ett år. Då krävs att hemkommunen först tar beslut om uppskjuten skolplikt, därefter kan vårdnadshavaren välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i grundsärskolan vid 7 års ålder. I dessa fall fattar hemkommunen beslut efter begäran av vårdnadshavaren. Barnet kan även få tidigare skolstart, det vill säga hoppa över förskoleklass och börja årskurs 1 i grundsärskolan vid 6 års ålder.

Specialskolan

I specialskolan kan bland annat elever som är döva eller har en hörselnedsättning gå. Ett barn som är sex år kan antingen börja i en förskoleklass som hör till en specialskola eller i en förskoleklass som hör till en grundskola eller sameskola. Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär ingen förändring mot hur det är idag, utan barnet kan precis som tidigare börja i en förskoleklass som hör till en grundskola för att sedan börja i specialskolan senare under skoltiden.

En vårdnadshavare kan begära att barnet ska börja direkt i specialskolan utan att först ha gått ut förskoleklassen, och det kan godkännas om barnet bedöms ha förutsättningar för det. Det är specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som fattar beslut om ett barn ska tas emot i specialskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. För barn som går i specialskolan, som i dag har tio årskurser, blir skolplikten elvaårig.

Vad gäller för närvaro och ledighet i förskoleklass?

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt och med utgångspunkt i barnets bästa. Det är viktigt att barnen får en bra övergång till förskoleklassen. Ett yngre barn kan generellt behöva vissa hänsyn som till exempel inte en elev i en högre årskurs behöver. Det finns alltså möjligheter att vara flexibel utifrån barnets bästa när rektorn ska besluta om ledighet för en elev i förskoleklass, samtidigt som alla sexåringar ska få en likvärdig och bra grund för sin fortsatta skolgång. Rektorn behöver göra en samlad bedömning av elevens förhållanden och sitt ansvar för verksamheten när hon eller han fattar sitt beslut.

Läs mer i skollagen

Att skjuta upp skolplikten ett år: 7 kap. 10 §
Att hoppa över förskoleklass och börja direkt i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan: 7 kap. 4 och 11 a - b §§
Skolpliktens upphörande: 7 kap. 12 §
Närvaroplikt: 7 kap. 17 §
Ledighet: 7 kap. 18 §
Erbjudande av förskola: 8 kap. 3 §

Gå till skollagen

Läroplan

Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje delen som ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i förskoleklassen. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Läroplan för förskoleklassen

Ladda ner eller köp läroplanen (reviderad 2017 med digital kompetens)

Sameskolan och specialskolan

För de flesta förskoleklasser gäller grundskolans läroplan. När förskoleklassen anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans läroplan.

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011


skärmdump av betaversionen av nya skolverket.se

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp.

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Kommentarmaterial

 

Kommentarmaterialet till läroplanens tredje del riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens tredje del.

Köp eller ladda ner kommentarmaterialet


 

Diskussionsunderlag om läroplanens tredje del

Diskussionsunderlaget riktar sig till lärare, förskollärare och rektorer. Syftet är att du tillsammans med dina kollegor ska lära känna läroplanens skrivningar för förskoleklassen genom att läsa, reflektera och planera.

Förskoleklassen - lär känna läroplanen

Vad tycker du?

Vi vill veta vad ni tycker om diskussionsunderlaget. Fyll gärna i vår korta enkät!

Gå till enkäten


Högskolekurs för lärare i förskoleklass

Arbetar du i förskoleklass utan att vara behörig? Då har vi en kurs för dig som vill öka din kompetens i svenska och matematik.

Läs mer om kursen


Konferenser om förskoleklassen

Under hösten 2017 och början av 2018 hölls en rad konferenser om förskoleklassens förtydligade uppdrag och den reviderade skrivningen i läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och samverkan.

Dokumentation från Skolverkets konferensserie om förskoleklassen


Kartläggning i förskoleklass

3 juli 2018 publiceras stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. 

Syftet med materialen är att du som undervisar i förskoleklass tidigt ska kunna identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan (4 i specialskolan). Du ska också få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Ett naturligt inslag i undervisningen

Materialet ska vara enkelt att använda och fungera som ett naturligt inslag i den ordinarie undervisningen under höstterminen. Genomförandet sker i grupp och resultatet av kartläggningen används sedan för att utforma undervisningen. 

Presentera kartläggning i förskoleklass på din skola

Ladda ner en presentation som kortfattat förklarar syfte, mål och ansvar. 

Presentera kartläggning i förskoleklass (193 kB)


Digital kompetens i förskoleklassen

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför behöver de utveckla sin digitala kompetens. Med vårt diskussionsunderlag kan du och dina kollegor reflektera över de förtydliganden och förstärkningar som har gjorts i läroplanen när det gäller digital kompetens och vad det innebär för din undervisning. Diskussionsunderlaget kan också användas för självständiga reflektioner.

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i förskoleklassen


Webbinarier

Under våren 2017 höll Skolverket en serie webbinarier om de nya delarna i läroplanen.

Rektor - pedagogisk ledare för förskoleklass och fritidshem

Under webbinariet berättade vi om de nya delarna i läroplanen och om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Två inbjudna rektorer berättade om hur de har jobbat med att  implementera förändringarna och dela med sig av sina erfarenheter.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (17 min)

Fritidshemmet

Under webbinariet berättade vi om den nya fjärde delen i läroplanen samt om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Line Isaksson, lärare i fritidshem/fritidspedagog i Nässjö pratade om vad den nya läroplansdelen innebär för fritidshemmet.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (12 min)

Förskoleklassen

Under webbinariet berättade vi om den nya tredje delen i läroplanen samt om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Helena Ackesjö, fil. dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar pratade om vad den nya läroplansdelen innebär för förskoleklassen.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (12 min)

Övergång och samverkan

Under webbinariet berättade vi om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Helena Ackesjö, fil. dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet berättade om sin egen forskning och erfarenheter när det gäller övergångar och samverkan, framförallt mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Kristina Dahlberg från Skolverket berättade om extra anpassningar och särskilt stöd.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexten finns att se här (4 min)


Senast granskad: 2018-04-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner