Förskoleklassen

Förskoleklassen är en ettårig skolform där de flesta barn går det år de är sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Obligatorisk förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018.

Läs mer på regeringens webbplats

Läroplan

Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje delen som ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i förskoleklassen. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Läroplan för förskoleklassen

Ladda ner eller köp läroplanen (reviderad 2017 med digital kompetens)

Sameskolan och specialskolan

För de flesta förskoleklasser gäller grundskolans läroplan. När förskoleklassen anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans läroplan.

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011


Kommentarmaterial

Publikationens framsida

Kommentarmaterialet till läroplanens tredje del riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens tredje del.

Köp eller ladda ner kommentarmaterialet


 

Diskussionsunderlag

Diskussionsunderlaget riktar sig till lärare, förskollärare och rektorer. Syftet är att du tillsammans med dina kollegor ska lära känna läroplanens skrivningar för förskoleklassen genom att läsa, reflektera och planera.

Förskoleklassen - lär känna läroplanen

Vad tycker du?

Vi vill veta vad ni tycker om diskussionsunderlaget. Fyll gärna i vår korta enkät!

Gå till enkäten


Konferenser om förskoleklassen

Under hösten 2017 höll Skolverket konferenser om de nya delarna i läroplanen. Konferenserna handlade om förskoleklassens förtydligade uppdrag och den reviderade skrivningen i läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och samverkan. Konferenserna innehöll också föreläsningar om de nya läroplansdelarna kopplat till forskning och verksamhetsnära exempel.

Dokumentation från Skolverkets konferensserie om förskoleklass


Kartläggning i förskoleklass

Från höstterminen 2018 blir det obligatoriskt att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Ett stöd för detta publiceras på vår webbplats samma dag som obligatoriet träder kraft, den 1 juli 2018. 

Syftet är att du som undervisar i förskoleklass tidigt ska kunna identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan (4 i specialskolan). Du ska också få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar. 

Presentera kartläggning i förskoleklass på din skola

Ladda ner en presentation som kortfattat förklarar syfte, mål och ansvar. Mer information om materialet publiceras senare under höstterminen 2017.

Presentera kartläggning i förskoleklass (174 kB)


Webbinarier

Under våren 2017 höll Skolverket en serie webbinarier om de nya delarna i läroplanen.

Rektor - pedagogisk ledare för förskoleklass och fritidshem

Under webbinariet berättade vi om de nya delarna i läroplanen och om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Två inbjudna rektorer berättade om hur de har jobbat med att  implementera förändringarna och dela med sig av sina erfarenheter.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (17 min)

Fritidshemmet

Under webbinariet berättade vi om den nya fjärde delen i läroplanen samt om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Line Isaksson, lärare i fritidshem/fritidspedagog i Nässjö pratade om vad den nya läroplansdelen innebär för fritidshemmet.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (12 min)

Förskoleklassen

Under webbinariet berättade vi om den nya tredje delen i läroplanen samt om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Helena Ackesjö, fil. dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar pratade om vad den nya läroplansdelen innebär för förskoleklassen.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (12 min)

Övergång och samverkan

Under webbinariet berättade vi om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Helena Ackesjö, fil. dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet berättade om sin egen forskning och erfarenheter när det gäller övergångar och samverkan, framförallt mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Kristina Dahlberg från Skolverket berättade om extra anpassningar och särskilt stöd.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexten finns att se här (4 min)


Kontakt

Har du frågor om förskoleklassen och den nya läroplanstexten?

Skicka den till webbifri@skolverket.se

Senast granskad: 2017-11-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner