Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge grundläggande färdigheter i att läsa och skriva till den som saknar sådana. Det kan gälla elever som inte kan läsa och skriva, elever med kort skolbakgrund, men också de som har ett annat skriftspråk.

Förändring i kursplanen från 8 augusti 2017

Från den 8 augusti 2017 gäller nya studievägar. Avsikten är att studievägarna ska vara mer målgruppsanpassade och sammanhållna. Skolverket har därför tagit fram nya kurskoder.

Studievägar

Studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål samt visar på vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig. En elev börjar sina studier inom den studieväg och kurs som bäst passar hans eller hennes individuella förutsättningar. En elev kan avsluta utbildningen efter respektive kurs, men intentionen är att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D inom sin studieväg. Kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg.

  • Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.
  • Studieväg 3 består av kurserna C och D.

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera.

Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev och vilken kurs eleven bör börja på utgår ifrån en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för att uppfylla kraven.

Kurskoder

De nya kurskoderna ska användas för elever som börjar studera inom sfi från den 8 augusti 2017.

Om en elev sedan tidigare är inskriven inom sfi och ska börja en ny kurs ska de nya kurskoderna användas. 

Exempel:
En elev läser sedan tidigare på studieväg 2, har avslutat kurs B och ska nu börja läsa kurs C. För kurs C ska nu den nya kurskoden för kurs C studieväg 2 användas. Detta gäller under förutsättning att eleven inte byter studieväg.

Läs förordningsändringarna (SKOLFS 2009:2)

Ny kursplan för sfi 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 övergår ansvaret för kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare från regeringen till Skolverket och då träder även en reviderad kursplan i kraft. Mer information om detta kommer under hösten 2017.

Redovisning av uppdrag att föreslå hur kursplanen för utbildning i sfi kan förändras

Äldre kursplan

Tidigare kursplan för svenska för invandrare (före 1 juli 2012) Kommentarer till tidigare kursplan för sfi (101 kB)

Senast granskad: 2017-08-17
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner