Skolverkets organisation

Chef för myndigheten är generaldirektören. Generaldirektören är utsedd av regeringen och ytterst ansvarig för Skolverkets verksamhet och resultat.

Skolverket har inte någon styrelse utan ett så kallat insynsråd som utses av regeringen. Rådet ska ge demokratisk insyn och medborgerligt inflytande, men det har inga beslutsbefogenheter.

Verksamheten består av GD-stab, internrevision och sju avdelningar. En ledningsgrupp som utgörs av myndighetens avdelningschefer är rådgivande till generaldirektören.

De sju avdelningarna är verksamhetsstöd, analys, verksamhetsutvecklingsstöd, läroplaner, rättsavdelningen, handläggning och skolutveckling.

Generaldirektören har ansvar för övergripande princip- och policyfrågor och för att fastställa myndighetens arbetsordning.

På Skolverket finns även lärarnas ansvarsnämnd (LAN), som prövar om lärare eller förskollärare som misskött sig ska få en varning eller bli av med sina legitimationer, och rådet för dansarutbildning, som arbetar med antagning och utveckling av dansarutbildningen.

Ledningsgrupp och insynsråd

Lärarnas ansvarsnämnd

Rådet för dansarutbildning

Rådet för professioner i skolväsendet

Orgnisationsskiss Skolverket

Organisationsnummer

Skolverkets organisationsnummer är 202100-4185.

Senast uppdaterad 25 februari 2024