Digitalisering av de nationella proven

Skolverket tar fram digitala nationella prov. För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Skolverket stödjer skolor och huvudmän i förberedelsearbetet.

Digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete och vi uppdaterar kontinuerligt vår information om arbetet och vi tar fram olika former av stöd till våra målgrupper.

Införande av digitala nationella prov

Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs av de nationella provens digitalisering. Alla skolor behöver ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt. Även verksamheter inom kommunal vuxenutbildning berörs av digitala nationella prov. Digitalisering av sfi-proven ingår inte i Skolverkets uppdrag.

Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt. Det innebär att provtjänsten kommer att tas i bruk 2022 för ett antal betygsstödjande digitala bedömningsstöd och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. Under 2022 kommer skolorna få möjlighet att testa och bekanta sig med den nya digitala provtjänsten. 

Det finns två centrala delar i digitaliseringen av nationella prov: den digitala provtjänsten och det förändringsarbete som behöver göras på skolorna. Det här arbetar vi nu med på 100 skolor i en försöksverksamhet under åren 2018–2021. Syftet är att underlätta införandet av digitala nationella prov genom att undanröja de huvudsakliga hindren. Försöksverksamheten bidrar även till att underlätta en möjlig övergång till extern bedömning, vilket innebär att en annan lärare än den som undervisar eleven bedömer elevens lösning av ett nationellt prov.

Försöksverksamhet med digitala nationella prov

Uppdrag att digitalisera de nationella proven (regeringen.se)länk till annan webbplats

Pressmeddelande: Ändrad tidplan för digitala nationella provlänk till annan webbplats

Preliminär tidplan

De nationella proven kommer att genomföras i Skolverkets webbaserade provtjänst. Via provtjänsten ges även tillgång till nya nationella bedömningsstöd i vissa ämnen. Befintliga bedömningsstöd hämtas fortfarande i bedömningsportalen.

2022 Skolor får tillgång till Skolverkets provtjänst

Hösttermin 2022

 • Tillgång till nationella bedömningsstöd i årskurs 6 i ämnena biologi, kemi, fysik och samhällskunskap.
 • Använda demoprov för att testa provtjänstens funktioner och träna på att genomföra prov.
 • Testa skolan registersamordning och överföring av uppgifter för säker inloggning.
 • Möjlighet att träna på inloggning.

Vårtermin 2023

 • Tillgång till nationella bedömningsstöd i moderna språk, steg 2


2023 Prov i dessa ämnen/kurser är obligatoriska att genomföra i Skolverkets provtjänst

Vårtermin

 • Gymnasieskolan: Engelska 5, Engelska 6
 • Årskurs 9:
  Skolan genomför prov i ett av ämnena biologi/fysik/kemi
  Skolan genomför prov i ett av ämnena geografi/historia/religionskunskap/ samhällskunskap

Hösttermin

 • Gymnasieskolan: Matematik 1–4, svenska/svenska som andraspråk 1, svenska/svenska som andraspråk 3
 • Årskurs 6: matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska (muntligt)
 • Årskurs 9: matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska (muntligt)2024 Prov i dessa ämnen är obligatoriska att genomföra i Skolverkets provtjänst

Vårtermin

 • Årskurs 3: matematik, svenska/svenska som andraspråk
 • Årskurs 6 och 9: matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelskaKomvux har andra förutsättningar än gymnasium och grundskola, bland annat då det inte finns fasta provdatum samt att komvuxutbildning ofta bedrivs av en annan anordnare än hemkommunen. Vi arbetar med att ta fram underlag för en preliminär plan även för komvux.

Direktkanal för information till huvudmän

Under 2020 etablerar vi en direktkanal till dig som är huvudman för att löpande informera om digitaliseringen av nationella prov.

Direktkanal för informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd i förberedelserna

Vi har tagit fram en checklista som ett stöd inför digitaliseringen av de nationella proven. Det är huvudmannen som ansvarar för att genomförandet av proven sker på ett likvärdigt sätt. Checklistan riktar sig därför till huvudmannanivån och syftet är att den ska kunna vara ett stöd i förberedelsearbetet.

Läs mer och gör checklistanlänk till annan webbplats

Skolverkspodden

De nationella provens roll och vad händer när de blir digitala?

Vad betyder det egentligen att lärare särskilt ska beakta de nationella proven och hur kommer hanteringen av de nationella proven förändras när de blir digitala? Vilka förberedelser kommer skolor och huvudmän behöva göra?

Det diskuterar Magdalena Kågström, IT-chef för grundskolan i Skellefteå kommun tillsammans med Anders Boman, enhetschef på Skolverkets enhet för nationella prov. Samtalet leds av Helena Messing Berg, pressekreterare på Skolverket.

Film: Digitala nationella prov (tid 1,53 min)

Film: Nationella prov i Skolverkets provtjänst (tid 2,13 min)

Frågor om digitala nationella prov

För frågor om Skolverkets information gällande digitala nationella prov, kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

För frågor om försöksverksamhet med digitala nationella prov, ställ din fråga till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se

Fördelar med digitala nationella prov

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare. Här är exempel på fördelar jämfört med dagens analoga prov:

 • minskad arbetstid för bedömning och resultatrapportering,
 • reducerad arbetstid för lärare vid inrapportering av resultat till huvudmän, lärosäten och SCB,
 • en papperslös distribution vilket bidrar både till en effektivare och mer hållbar hantering av proven,
 • automatisk inrapportering av provresultat,
 • flera delar av kursplaner kan prövas i proven,
 • ökad användbarhet och tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning genom tekniska lösningar,
 • förenklad data- och resultatinsamling,
 • en fördelning av elevlösningar för extern bedömning.

Förutsättningar för de digitala proven

De digitala nationella proven kommer att ställa krav på huvudmännens och skolornas organisatoriska och digitala beredskap. Som exempel kommer skolorna att behöva införskaffa nya eller uppgradera sina befintliga datorer och surfplattor så att de kan hantera webbläsare som stödjer modern webbstandard. Dessutom behöver skolorna en digital infrastruktur.

Digitaliseringen innebär ett annat arbetssätt med proven. Beredskapen på skolorna för detta ser olika ut idag. Det handlar om digital kompetens hos lärare och elever för att kunna genomföra proven. Skolorna behöver också hantera vissa användaruppgifter, vilket ställer krav på att det till exempel finns uppdaterade digitala register över lärare och elever inför varje nytt provtillfälle.

Digital kompetens för att genomföra proven

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på kompetens. Inledningsvis beskriver Skolverket vilken digital kompetens som lärare och elever behöver ha för att genomföra ett digitalt nationellt prov. Under 2021 kommer vi även att beskriva den digitala kompetens som rektor och huvudman behöver ha för att genomföra proven digitalt.

Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitala nationella prov - vilken digital kompetens behöver elever ha?

Tillgänglighet och användbarhet

Ett av Skolverkets uppdrag är att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet. Detta innebär att både användargränssnittet och de nationella proven ska uppfylla de krav som ställs. Precis som vid nuvarande nationella prov är det provets syfte som avgör vilka anpassningar som kan genomföras.

Tillgänglighet och användbarhet

Tekniska förutsättningar

Många skolor har redan idag alla eller delar av de digitala förutsättningarna som krävs för att kunna genomföra digitala nationella prov. För de delar som fortfarande saknas behöver huvudmännen vidta åtgärder för att skolorna ska kunna vara redo att genomföra digitala nationella prov.

Tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra digitala nationella prov

Tekniksnack om digitalisering av nationella prov

Den 11 mars hölls en dag med information och samtal kring tekniska förutsättningar för digitala nationella prov.

Här finns filmade presentationer och annan information från tekniksnacket

Detta gör skolverket när det gäller skolans digitalisering

Proven förändras

Det är idag 28 nationella prov som ska bli digitala. I och med att proven blir digitala kommer de att kunna utformas på ett nytt sätt. Vi kan ännu inte beskriva i detalj hur proven kommer att förändras. De lärosäten som utvecklar proven arbetar med att utforma dem digitalt. 

Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största förändringsprojekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige. Skolverket arbetar för närvarande för att leverera en teknisk lösning och prov i digitalt format. Tekniken behöver testas noga. De digitala proven kommer att genomföras via en webbaserad lösning som Skolverket tar fram och tillhandahåller. Vi kommer att etablera en organisation för support och utbildning för att stödja införandet av de digitala proven. Inför lanseringen av den digitala provtjänsten kommer skolor och huvudmän behöva förbereda sig.  

Större rättssäkerhet

Digitaliseringen av nationella prov bidrar till en likvärdig bedömning genom att elevsvaren anonymiseras och provgenomförandet blir mer enhetligt. Elevernas förutsättningar att göra de nationella proven digitalt är viktigt. Proven blir mer likvärdiga och rättssäkra genom att de kommer att rättas och bedömas anonymt. Tillgängligheten ökar också för elever med funktionsnedsättning.

Undersökning om digitaliseringen i skolan

Sedan 2018 har Skolverket i uppdrag att följa upp målen i den nationella digitaliseringsstrategin och vilket genomslag den får i verksamheterna.

Den senaste undersökningen 2020, som riktas mot huvudmän, visar bland annat att den nationella digitaliseringsstrategin har fått genomslag bland många huvudmän. En tidigare undersökning som genomfördes 2018, visade också att tillgången till datorer i grundskolan har ökat sedan 2015, men att det finns ett ganska stort eller mycket stort behov av investeringar i digital teknik i grundskolan och gymnasieskolan.

Undersökning om digitaliseringen i skolan

Informationsutbyte med elevrådsorganisationer

Under våren 2020 etablerade Skolverket kontakt med elevrådsorganisationer (Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer, Sveriges elevråd-SVEA) för att utbyta information kring digitala nationella prov. Under mötet framkom följande viktiga synpunkter:

 • Elevrådsorganisationerna lyfter vikten av att de digitala nationella proven och förberedelser inför dessa främjar likvärdigheten mellan olika huvudmän och skolor.
 • Elevrådsorganisationerna framhåller att det överlag finns en relativt hög grundnivå av digital kompetens bland elever vilket borde innebära att det digitala formatet inte ska utgöra ett problem i sig. Dock framhålls det att det fortfarande finns skillnader i förutsättningar till och möjligheter att använda digitala verktyg mellan olika huvudmän, skolor och årskurser.
 • Elevrådsorganisationerna framhåller vikten av att utnyttja det digitala formatet på ett sätt som gagnar alla elever inklusive elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
 • Elevrådsorganisationerna framför att undervisning och bedömningssituationer i matematik idag inte sker digitalt. De lyfter frågan om på vilket sätt de framtida nationella proven i matematik kommer påverka elevernas förutsättningar att visa sina kunskaper.

Att genomföra prov på dator eller andra digitala verktyg

Det är viktigt att hålla isär det som vi kallar skrivprov på dator från 2018 och digitala nationella prov.

Genomföra prov på dator/surfplatta

Genomföra digitala nationella prov

Obligatoriska i engelska, svenska och svenska som andraspråk i åk 9, gy och vux

Obligatoriska för de ämnen (ej SFI), årskurser och skolformer som idag har nationella prov

Provuppgifter på papper

Provuppgifter är digitala i Skolverkets provtjänst

Genomförs i ett provverktyg eller på ett säkert sätt i ett ordbehandlingsprogram

Genomförs i Skolverkets provtjänst

Digital enhet som eleven är van vid

Digital enhet som eleven är van vid och som uppfyller det som behövs för att använda provtjänsten

Inloggning i provverktyg (om det används)

Anpassad och säker inloggning och överföring av användardata till Skolverkets provtjänst

Att genomföra uppsatserna på dator är ett första steg mot att arbeta digitalt med nationella prov. Uppsatsdelarna i svenska, svenska som andraspråk och engelska skrivs digitalt från den 29 juni 2018 i: 

 • årskurs 9 i grundskolan
 • årskurs 10 i specialskolan
 • gymnasieskolan
 • vuxenutbildningen

Mer om att genomföra prov på dator i grundskolan

Mer om att genomföra prov på dator i specialskolan

Mer om att genomföra prov på dator i gymnasieskolan

Mer om att genomföra prov på dator i vuxenutbildning på gymnasial nivå

Senast uppdaterad 05 november 2020