Digitalisering av de nationella proven

År 2022 ska de nationella proven vara digitala och extern bedömning av proven ska vara möjlig.

Införande av digitala nationella prov

Skolverket tar fram användarvänliga och rättssäkra digitala nationella prov till 2022. Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs av provens digitalisering. Inför år 2022 behöver alla skolor ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt. Även verksamheter inom kommunal vuxenutbildning berörs av digitala nationella prov. Digitalisering av sfi-proven ingår inte i Skolverkets uppdrag.

Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt, och de första proven kommer att genomföras 2022. Det finns två centrala delar: den digitala provtjänsten och det förändringsarbete som behöver göras på skolorna. Det här arbetar vi nu med på 100 skolor i en försöksverksamhet under åren 2018–2021. Syftet är att underlätta införandet av digitala nationella prov genom att undanröja de huvudsakliga hindren. Försöksverksamheten bidrar även till att underlätta en möjlig övergång till extern bedömning, vilket innebär att en annan lärare än den som undervisar eleven bedömer elevens lösning av ett nationellt prov.

Försöksverksamhet med digitala nationella prov

Uppdrag att digitalisera de nationella proven (regeringen.se)länk till annan webbplats

Skolverkspodden

De nationella provens roll och vad händer när de blir digitala?

Vad betyder det egentligen att lärare särskilt ska beakta de nationella proven och hur kommer hanteringen av de nationella proven förändras när de blir digitala? Vilka förberedelser kommer skolor och huvudmän behöva göra?

Det diskuterar Magdalena Kågström, IT-chef för grundskolan i Skellefteå kommun tillsammans med Anders Boman, enhetschef på Skolverkets enhet för nationella prov. Samtalet leds av Helena Messing Berg, pressekreterare på Skolverket.

Film: Digitala nationella prov (tid 1,53 min)

Frågor om digitala nationella prov

För frågor om Skolverkets information gällande digitala nationella prov, kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

För frågor om försöksverksamhet med digitala nationella prov, ställ din fråga till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se

Fördelar med digitala nationella prov

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare. Här är exempel på fördelar jämfört med dagens analoga prov:

 • minskad arbetstid för bedömning och resultatrapportering,
 • reducerad arbetstid för lärare vid inrapportering av resultat till huvudmän, lärosäten och SCB,
 • en papperslös distribution vilket bidrar både till en effektivare och mer hållbar hantering av proven,
 • automatisk inrapportering av provresultat,
 • flera delar av kursplaner kan prövas i proven,
 • ökad användbarhet och tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning genom tekniska lösningar,
 • förenklad data- och resultatinsamling,
 • en fördelning av elevlösningar för extern bedömning.

Förutsättningar för de digitala proven

De digitala nationella proven kommer att ställa krav på huvudmännens och skolornas organisatoriska och digitala beredskap. Som exempel kommer skolorna att behöva införskaffa nya eller uppgradera sina befintliga datorer och surfplattor så att de kan hantera webbläsare som stödjer moderna webbstandarder. Dessutom behöver skolorna en digital infrastruktur.

Digitaliseringen innebär ett annat arbetssätt med proven. Beredskapen på skolorna för detta ser olika ut idag. Det handlar om digital kompetens hos lärare och elever för att kunna genomföra proven. Skolorna behöver också hantera vissa användaruppgifter, vilket ställer krav på att det till exempel finns uppdaterade digitala register över lärare och elever inför varje nytt provtillfälle.

Leda digitaliseringen på skolor

Kompetensutveckling om digitaliseringlänk till annan webbplats

Tekniska förutsättningar

Många skolor har redan idag alla eller delar av de digitala förutsättningarna som krävs för att kunna genomföra digitala nationella prov. För de delar som fortfarande saknas behöver huvudmännen vidta åtgärder för att skolorna ska kunna vara redo att genomföra digitala nationella prov 2022.

Tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra digitala nationella prov

Proven förändras

Det är idag 28 nationella prov som ska bli digitala. I och med att proven blir digitala kommer de att kunna utformas på ett nytt sätt. Vi kan ännu inte beskriva i detalj hur proven kommer att förändras. De lärosäten som utvecklar proven arbetar med att utforma dem digitalt. 

Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största förändringsprojekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige. Under åren 2018–2021 arbetar Skolverket för att leverera en teknisk lösning och prov i digitalt format. Tekniken behöver testas noga. De digitala proven kommer att genomföras via en webbtjänst som Skolverket tar fram och tillhandahåller. Vi kommer att etablera en organisation för support och utbildning för att stödja införandet av de digitala proven. Inför lanseringen av webbtjänsten kommer skolor och huvudmän behöva förbereda sig.  

Större rättssäkerhet

Digitaliseringen av nationella prov bidrar till en likvärdig bedömning genom att elevsvaren anonymiseras och provgenomförandet blir mer enhetligt. Elevernas förutsättningar att göra de nationella proven digitalt är viktigt. Proven blir mer likvärdiga och rättssäkra genom att de kommer att rättas och bedömas anonymt. Tillgängligheten ökar också för elever med funktionsnedsättning.

Undersökning om digitaliseringen i skolan

Sedan 2018 har Skolverket i uppdrag att följa upp målen i den nationella digitaliseringsstrategin och vilket genomslag den får i verksamheterna. En omfattande undersökning som Skolverket genomfört under 2018 visar bland annat att tillgången till datorer i grundskolan har ökat sedan 2015, men att det finns ett ganska stort eller mycket stort behov av investeringar i digital teknik i grundskolan och gymnasieskolan.

Undersökning om digitaliseringen i skolan

Att genomföra prov på dator eller andra digitala verktyg

Det är viktigt att hålla isär det som vi kallar skrivprov på dator från 2018 och digitaliseringen av de nationella proven, som sker först efter att försöksverksamheten är avslutad 2021. Att genomföra uppsatserna på dator är ett första steg mot att arbeta digitalt med nationella prov. Uppsatsdelarna i svenska, svenska som andraspråk och engelska skrivs digitalt från den 29 juni 2018 i: 

 • årskurs 9 i grundskolan
 • årskurs 10 i specialskolan
 • gymnasieskolan
 • vuxenutbildningen

Mer om att genomföra prov på dator i grundskolan

Mer om att genomföra prov på dator i specialskolan

Mer om att genomföra prov på dator i gymnasieskolan

Mer om att genomföra prov på dator i vuxenutbildning på gymnasial nivå

Senast uppdaterad 29 november 2019